سازمان تامین خدمات رفاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

سازمان تامین خدمات رفاهی - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۳ کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارایی، استخدام و رفاه اجتماعی مجلس سنا و ۲۲ اسفند ۱۳۵۳ کمیسیون‌های رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی - این قانون در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

سازمان فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره به استناد ماده ۶ قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی، استخدام و رفاه اجتماعی مجلس سنا در جلسات روز سه‌شنبه ششم و شنبه دهم اسفند ماه ۱۳۵۳، به ترتیب در جلسات روزهای یکشنبه و سه شنبه وپنجشنبه هجدهم و بیستم و بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون‌های رفاه اجتماعی، امور اقتصادی ودارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

ماده ۱

ماده ۱ - به منظور تأمین خدمات رفاهی برای افراد و گروههای نیازمند جامعه ایران سازمان تأمین خدمات رفاهی وابسته به وزارت رفاه اجتماعی که‌در این قانون سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

ماده ۲

ماده ۲ - وظایف سازمان که با فراهم شدن امکانات به طور مستقیم و یا از طریق مؤسسات رفاهی غیر دولتی علمی خواهد شد عبارت است از:

  • الف - مطالعات و بررسیها و انجام تحقیقات لازم به منظور تعیین احتیاجات رفاهی افراد و گروههای مختلف جامعه.
  • ب - تهیه طرحها و برنامه‌های اجرایی کوتاه مدت و دراز مدت به منظور تأمین احتیاجات رفاهی افراد و گروههای مختلف نیازمند جامعه.
  • ج - تأمین خدمات رفاهی به شرح زیر:
۱ - تأمین حداقل هزینه زندگی خانواده‌های بیمه نشده کم درآمد که نان‌آور خانواده آنها فوت شده و یا به علت بیماری و یا ازکارافتادگی ناشی از علل‌جسمی روانی و اجتماعی و یا محکومیت به زندان، و یا جهات موجه دیگر قادر به تأمین تمام یا قسمتی از هزینه‌های ضروری خانواده خود نباشد ازطریق ترغیب به خودیاری سایر افراد خانواده و یا برقراری مستمری.
۲ - کمک به تأمین حداقل زندگی افراد معلول غیر قابل توان‌بخشی که درآمدی ندارند یا درآمدشان کمتر از حداقل هزینه زندگی باشد.
۳ - نگهداری و حمایت از گروههای خاص (‌اطفال و سالمندان و غیره).
۴ - راهنمایی و آموزش خانواده‌ها از نظر مسائل رفاهی.
  • د - اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد احتیاج مؤسسات رفاهی همچنین آموزش شاغلین در مؤسسات مذکور به‌منظور بهبود کیفیت فعالیت‌های آنها از طریق ایجاد آموزشگاهها و مؤسسات عالی آموزش به طور مستقیم و یا از طریق مؤسسات رفاهی غیر دولتی.
  • ه - اداره واحدهای موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی.
  • و - انجام سایر خدمات رفاهی که بنا به تصویب شورای عالی رفاه اجتماعی به سازمان محول می‌گردد.

تبصره ۱ - تعیین ضوابط مربوط به میزان حداقل هزینه زندگی و کمکهای مذکور در این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان وتأیید وزارت رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی رفاه اجتماعی می‌رسد.

تبصره ۲ - آیین‌نامه‌های مربوط به نگهداری و حمایت از افراد و گروههای خاص و ایجاد و اداره مراکز مربوط از طرف سازمان تهیه و پس از تأییدوزارت رفاه اجتماعی به تصویب شورای رفاه اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۳ - افراد مشمول خدمات رفاهی پیش‌بینی شده در قسمتهای ۱ و ۲ بند الف این ماده در تهران و مراکز استانها در صورتی می‌توانند ازکمکهای مزبور استفاده نمایند که حداقل ۱۰ سال در این نقاط ساکن بوده و یا به محل سکونت سابق خود مراجعت نمایند یا به یکی از شهرستانها به‌استثناء مراکز استان نقل مکان نمایند، ضوابط احراز شرط سکونت همچنین ترتیب کمک به اشخاص فاقد شرط در آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهادوزارت رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی رفاه اجتماعی می‌رسد پیش‌بینی خواهد شد.

  • ز - اجرای وظایف و تکالیف موضوع بند ه ماده ۱ و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی که از طرف وزارت مزبور به این سازمان محول‌گردد.

ماده ۳

ماده ۳ - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و اداره امور آن به موجب مقررات این سازمان و اساسنامه و آیین‌نامه‌های‌مربوط خواهد بود

ماده ۴

ماده ۴ - اساسنامه سازمان و تغییرات بعدی آن از طرف وزارت رفاه اجتماعی تنظیم و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

ماده ۵

ماده ۵ - منابع درآمد سازمان عبارتند از:

۱ - اعتباراتی که هر سال دولت برای انجام برنامه‌های سازمان در بودجه کل کشور به صورت کمک منظور می‌نماید.
۲ - کمک و هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی.
۳ - درآمدهای حاصل از انجام خدمات موضوع این سازمان.

ماده ۶

ماده ۶ - سازمان دارای شورایی خواهد بود که اعضاء آن عبارتند از:

۱ - وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
۲ - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.
۳ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۴ - وزیر بهداری.
۵ - وزیر تعاون و امور روستاها.
۶ - وزیر کار و امور اجتماعی.
۷ - یک نفر از نمایندگان سازمانهای رفاهی غیر دولتی به انتخاب شورای عالی رفاه اجتماعی.

ماده ۷

ماده ۷ - آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به امور مالی، اداری، استخدامی سازمان با جلب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تبصره ماده۱۱۲ قانون استخدام کشوری همچنین تغییرات بعدی آنها به تصویب شورا خواهد رسید. سازمان فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره به استناد ماده ۶ قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی.

استخدام و رفاه اجتماعی مجلس سنا در جلسات روز سه‌شنبه ششم و شنبه دهم اسفند ماه ۱۳۵۳، به ترتیب در جلسات روزهای یکشنبه و سه شنبه وپنجشنبه هجدهم و بیستم و بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی، امور اقتصادی ودارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی