سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
جبهه ملی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سوقصدهای سیاسی در ایران در درازای جنگ سرد

سازمان انقلابی حزب توده ایران
جنگ مسلحانه تروریست‌ها در سیاهکل
سازمان‌های چپ و راست تروریستی ایران برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی ایران و برقراری حکومت کمونیستی در ایران
فعالیت توده‌ای‌ها و دیگر تروریست‌های آموزش دیده ایران زیر چتر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی یا کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی-اتحادیه ملی - چتر روی همه گروه‌های تروریستی چپ، گروه‌های تروریستی مارکسیست اسلامی، گروه‌های تروریستی اسلامی در خارج و داخل کشور در براندازی حکومت مشروطه پارلمانی ایران


حزب توده و سازمان انقلابی حزب توده

 • حزب توده - بنیادگذاری شده از سوی استالین پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
سازمان انقلابی حزب توده ایران - سازمان کمونیستی بنیاد شده در سال ۱۳۴۳
سازمان‌های اروپایی جبهه ملی

سازمان چریک‌های فدایی خلق

سازمان مجاهدین خلق

MariamAzadanluQhajar.jpg
 • نهضت آزادی - مادر همه گروه‌های تروریستی در ایران بنیان شده در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ از سوی مهدی بازرگان که سازمان مجاهدین خلق از آن بیرون آمد.
 • سازمان مجاهدین خلق - گروه تروریستی سیاسی - نظامی بنیان شده در سال ۱۳۴۴ برآمده از نهضت آزادی - سازمان مجاهدین در سال ۱۳۵۴ منشعب شد:
 1. مجاهدین اسلامی
 2. مجاهدین مارکسیست شده که به سه گروه تقسیم شدند:
  1. اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
  2. نبرد در راه رهایی طبقه کارگر
  3. پیکار در راه آزادی طبقه کارگر سازمان پیکار

ترورها و بمبگذاری‌های سازمان مجاهدین خلق

ترورها و بمبگذاری‌های سازمان چریک‌های فدایی خلق

دیگر گروهک‌های مارکسیستی

دیگر سازمان‌های تروریستی

گروه‌های اسلامی

- ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر ایران