New Server

روزنامه‌های مشروطه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب مشروطه - از استبداد صغیر تا فتح تهران درگاه روزنامه‌ها

درگاه انقلاب مشروطه

۲۲ بهمن
میرزاجهانگیرخان مدیر روزنامه صوراسرافیل
سید محمد ابوالضیا روزنامه‌نگار دو روزنامه عدالت و مجاهد در تبریز
سید جلال‌الدین مدیر روزنامه حبل‌المتین

روزنامه وقایع اتفاقیه

دارنده امتیاز این روزنامه میرزا تقی خان امیرکبیر نخست وزیر ایرانی ناصرالدینشاه قاجار بود که به سبب اصلاحاتی که در ایران کرد و آغاز به سوادآموزی مردم ایران نمود و بدین روی در حمام فین کاشان به دست دژخیمان قاجاریان مغول بیگانگان چیره شده بر ایران کشته شد.

روزنامه های دوره آغازین مشروطه

روزنامه مجلس

نخستین روزنامه پس از پیروزی مشروطه روزنامه مجلس بود. امتیاز این روزنامه به نام آقا میرزا محسن و اداره آن با میرزا محمد صادق طباطبایی بود. روزنامه مجلس با کاغذ و حروف خوب چاپ می‌شد و یکی از روزنامه‌های ارج‌دار و سودمند تهران بود. در این روزنامه نوشتار بدانسان که در روزنامه‌های دیگر آورده می‌شد، کمتر بود. روزنامه مجلس گفتارهای نمایندگان را با نام آنها به چاپ می‌رسید ولی پس از چندی مردم ایراد گرفتند و از تبریز و دیگر جاهای ایران نامه‌ها به دفتر روزنامه فرستاده شد و از نوشتن نام آنها خودداری شد.

روزنامه صوراسرافیل

بنیانگذار روزنامه صوراسرافیل ، میرزا جهانگیر خان شیرازی (صوراسرافیل) و میرزا قاسم خان تبریزی بودند. میرزا علی اکبر خان قزوینی (دهخدا) یکی از نویسندگان این روزنامه بود. این روزنامه با کاغذ و حروف خوب چاپ می‌شد. روزنامه صوراسرافیل تا زمان به توپ بستن مجلس به راه بود.

در این روزنامه یک بخش شوخی با فرنام "چرند و پرند" نوشته می‌شد که نگارنده آن علی اکبر دهخدا بود. روزنامه‌های دیگری چون "ملانصرالدین" و آذربایجان" نیز چنین ستون شوخی داشتند که سبب شده بود خوانندگان بیشتر به این بخش رو آورند و روزنامه رواج بسیاری پیدا کرد.

روزنامه حبل المتین

روزنامه حبل المتین یکی از روزنامه‌های آبرومند تهران بود و سیدحسن کاشانی آن را بنیاد نهاد. حبل المتین نخستین روزنامه روزانه در ایران بود و با کاغذ و حروف خوب به چاپ می‌رسید. گفتارهای این روزنامه را شیخ یحیی کاشانی که نویسنده ارجمندی بود و بیشتر از دیگران آگاهی داشت می‌نوشت. شیخ یحیی در میان مردم ارجمند شد و تا زمان به توپ بستن مجلس پیش رفت. وی هم‌چنین درباره پیمان انگلیس و روس و چندین رویدادهای دیگر در ایران نوشتارهای ارزنده‌ای نوشت.

دیگر روزنامه ها

 • روزنامه آدمیت - دارنده امتیاز میرزا عبدالمطلب یزدی
 • روزنامه اتحاد
 • روزنامه الجمال
 • روزنامه الجناب
 • روزنامه بلدیه
 • روزنامه تدین
 • روزنامه ترقی - محمد علیخان
 • روزنامه تمدن
 • روزنامه جام جم
 • روزنامه حلم آموز
 • روزنامه حی علی الفلاح
 • روزنامه حیات
 • روزنامه خرم عراق عجم
 • روزنامه روح القدس - دارنده امتیاز سلطان‌العلمای خراسانی - قاضی ارداقی
 • روزنامه زبان ملت
 • روزنامه صبح صادق
 • روزنامه صراط مستقیم
 • روزنامه فواید عامه
 • روزنامه کاوه - روزنامه کاوه گزارشگر رخدادهای جنگ جهانی اول و مبارزه ملت ایران علیه اشغال از سوی ارتش روسیه و انگلیس از دی ماه ۱۲۹۴ تا اسفند ماه ۱۳۰۰
 • روزنامه کشکول
 • روزنامه کلید سیاسی
 • روزنامه کوکب دری
 • روزنامه مساوات - دارنده امتیاز سید محمدرضا شیرازی
 • روزنامه محاکمات
 • روزنامه ندای اسلام
 • روزنامه ندای وطن - دارنده امتیاز مجدالاسلام کرمانی
 • روزنامه نوروز


 • مجله استبداد

دیگر شهرها

 • روزنامه آنادیلی - تبریز - دارنده سید حسین‌خان مدیر روزنامه عدالت
 • روزنامه اتحاد - تبریز
 • روزنامه انجمن - تبریز
 • روزنامه جهاد اکبر - اسپهان
 • روزنامه حشرات‌الارض - تبریز - دارنده میرزا آقا بلوری
 • روزنامه عدالت - سیدمحمد ابوالضیا و سید حسین‌خان
 • روزنامه فرودین - ارومیه
 • روزنامه ملا عمو - دارنده انجمن اسلامیه به زبان آذری
 • روزنامه مجاهد - سیدمحمد ابوالضیا و حاجی میرزا آقا بلوری