رد لوایح مربوط به اختیار بازنشسته‌کردن کارمندان وزارت کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

رد لوایح مربوط به اختیار بازنشسته‌کردن کارمندان وزارت کشور - مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۴ بهمن ۱۳۴۵ مجلس سنا.

تاریخ ۱۳۴۲٫۱.۲۱

شماره ۹۰۶

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲٫۱.۱۹ بنا بر پیشنهاد شماره ۳۵۰۶۳ ک ۱۸ - ۴۱٫۲.۱۳ وزارت کشور مواد ذیل را تصویب نمودند.

۱ - به وزیر فعلی کشور برای مدت یک سال از تاریخ صدور این تصویب‌نامه اجازه داده می‌شود که با در نظر گرفتن احتیاجات وزارت کشور وسازمانهای تابعه آن و شهرداریها عده‌ای از کارمندان آن وزارت و مؤسسات مزبور را که واجد شرایط بازنشستگی نشده‌اند با آخرین حقوق دریافتی‌بازنشسته کرده و به جای آنان کارمندانی که حداقل تحصیل آنان دانشنامه لیسانس از دانشگاههای ایران یا یکی از کشورهای خارجی باشد طبق مقررات‌استخدام نماید.

۲ - وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تحصیل نماید.

تاریخ ۱۳۴۲٫۶.۳

شماره ۴۰۴۸۴

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲٫۶.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۰۸ ک ۱۸ - ۴۲٫۶.۲۳ وزارت کشور تصویب نمودند که ماده ۱ تصویب‌نامه شماره۹۰۶ - ۴۲٫۱.۲۱ هیأت وزیران به شرح زیر اصلاح شود:

۱ - از تاریخ صدور این تصویب‌نامه به وزارت کشور اجازه داده می‌شود که با در نظر گرفتن احتیاجات وزارت کشور و سازمانهای تابعه آن و شهرداریها، آن عده از کارمندان وزارت و مؤسسات مزبور را که واجد شرایط بازنشستگی نشده‌اند با آخرین حقوق دریافتی بازنشسته کرده و به جای آنها برای‌سازمان وزارت کشور کسانی را که حداقل درجه تحصیل آنها دانشنامه لیسانس در حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی و مالی و اداری و اجتماعی ومهندسی و ادبیات از دانشکده‌های ایران یا یکی از کشورهای خارجی باشند و برای سازمانهای تابعه آن از فارغ‌التحصیلان شش‌ساله دبیرستان بر طبق‌مقررات استخدام نماید. وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه قانونی این تصویب‌نامه را تقدیم نماید.

لوایح فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۴۳۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مطرح و رد شد گزارش‌کمیسیونهای مزبور مبنی بر رد لوایح فوق در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۵٫۱۰٫۲۷ مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در جلسه روز شنبه۱۳۴۵٫۱۱٫۲۴ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.