رد لایحه مربوط به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و وطایف آنها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

رد لایحه مربوط به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و وطایف آنها - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی مجلس سنا.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲٫۱۰٫۲۷ طبق گزارش شهرداری تهران و بنا به پیشنهاد شماره ۳٫۷۳۶۳۵- ۴۰٫۱۰٫۱۱ وزارت کشور مراتب زیر راتصویب می‌نمایند: ۱ - شهرداری تهران و شمیران از نظر وظائف و امور شهری به هفت ناحیه شهرداری تقسیم شود.

۲ - آیین‌نامه سازمان وظائف و اختیارات نواحی هفتگانه برابر قوانین مصوبه پس از تصویب شهردار فعلی تهران به صورت آزمایش به موقع اجرا درآید. ۳ - حقوق رییس ناحیه شهرداری برابر با حقوق شهرداران درجه اول کشور بوده و مزایا و فوق‌العاده آنان از طرف شهردار تهران تعیین خواهد شد.

۴ - شهرداری تهران موظف است پس از ابلاغ این تصویبنامه برنامه عمرانی شهر تهران را برای مدت چهار سال بر اساس احتیاجات عمومی تنظیم‌نماید.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۱٫۴.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳٫۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳۴۱٫۳.۲۶ وزارت کشور تصویب می‌نمایند.

۱ - شهر تهران و شمیران از لحاظ وظائف شهری به ده ناحیه و سازمان مرکزی شهرداری به هفت قسمت تقسیم شود.

۲ - آیین‌نامه وظائف و سازمان اختیارات نواحی ده‌گانه و قسمت‌های هفت‌گانه مرکزی شهرداری تهران پس از تصویب آقای احمد نفیسی شهردار فعلی‌تهران به صورت آزمایش به موقع اجرا درآید.

۳ - شهرداری تهران موظف است پس از ابلاغ این تصویبنامه برنامه عمرانی شهر تهران را برای مدت چهار سال بر اساس احتیاجات عمومی تنظیم‌نماید.

۴ - تصویبنامه شماره.۳۲۱۱۶ ت - ۴۰٫۱۰٫۲۸ ملغی می‌شود.

گزارش مربوط به رد لایحه تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و وظائف آنها که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به‌مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ دوم دی ماه ۱۳۴۳ به تصویب‌مجلس سنا رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی