رد لایحه مربوط به تعیین عوارض بندری کشتی‌ها و شناورهای کمتر از ۱۵ تن ظرفیت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

رد لایحه مربوط به تعیین عوارض بندری کشتی‌ها و شناورهای کمتر از ۱۵ تن ظرفیت - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا.

ضمیمه لایحه شماره ۲۴۴۷۲ - ۴۲٫۱۰٫۱۹

شماره.۵۶۰۲ ت به تاریخ ۱۳۴۰٫۴.۲۶

هیأت وزیران در جلسه مورخه ۴۰٫۴.۲۴ بنا به پیشنهاد و موافقت ۷۱۱۳ - ۱۳۴۰٫۳.۹ وزارت دارایی و با توجه به این که مقررات مندرج در بند ۵‌تعرفه حقوق و عوارض بندری منضم به قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب چهارم خرداد ماه ۳۹ مجلسین بدین شرح:

(‌حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندر از قرار هر تن ظرفیت خالص ثبت شده هفت ریال) نمی‌تواند شامل کشتیهایی شود که معادل ظرفیت کامل بارگیری‌نمی‌شوند و برای هر بندر مقداری از ظرفیت را بار دارند لذا برای تعیین عوارض بارگیری و تخلیه این قبیل کشتیها و شناورهای کمتر از ۱۵ تن ظرفیت‌تصویب نمودند:

۱ - از کشتیهای باری که معادل ظرفیت کامل خود بارگیری نمی‌شوند از هر تن کالایی که در لنگرگاه بارگیری و یا تخلیه می‌نماید ۳٫۵ ریال و چنانچه ازاسکله یا سایر تأسیسات بندری استفاده کنند از قرار هر تن ۷ ریال به نام عوارض بارگیری و تخلیه کالاها دریافت شود.

۲ - شناورهای موتوری که ظرفیت بارگیری آنها کمتر از ۱۵ تن است و همچنین کشتیهای باری ساحلی تابع ایران که فقط با بادبان حرکت می‌کنند ازحقوق و عوارض بندری معاف شوند.

پس از افتتاح مجلس مجوز قانونی آن را وزارت دارایی مکلف است تحصیل نماید.

لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در تاریخ ۴۳٫۹.۱۶ کمیسیون اقتصاد و بازرگانی‌مجلس شورای ملی رد شد.

و گزارش آن در جلسه ۴۳٫۱۱٫۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید:

رد لایحه مزبور در تاریخ ۱۳۴۳٫۱۱٫۲۸ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت