رد لایحه مربوط به اضافه‌نمودن دو در هزار ماده ۳۲ قانون اصلاح تعرفه گمرکی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

رد لایحه مربوط به اضافه‌نمودن دو در هزار ماده ۳۲ قانون اصلاح تعرفه گمرکی - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا.

وزارت اقتصاد

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۴.۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۵۹۶ - ۱۳۴۲٫۴.۵ وزارت اقتصاد و موافقت وزارت دارایی تصویب نمودند که ازاول اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ دو در هزار موضوع ماده ۳۲ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ به چهار در هزار مجموع حقوق و عوارض وهزینه‌های گمرکی و غیر گمرکی که به وسیله گمرک وصول می‌شود افزایش یابد.

وزارت اقتصاد بعد از گشایش مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل خواهد کرد.

لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در تاریخ ۴۳٫۹.۲۳ کمیسیون اقتصاد و بازرگانی‌مجلس شورای ملی رد شده و گزارش آن در جلسه ۱۳۴۳٫۱۱٫۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رد لایحه مزبور در تاریخ ۱۳۴۳٫۱۲٫۳ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت