رد لایحه اضافه نمودن تبصره به بند ۱۰ ماده اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

رد لایحه اضافه نمودن تبصره به بند ۱۰ ماده اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲٫۴.۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۶۱۵٫۳ وزارت کشاورزی تصویب نمودند:

۱ - جمله زیر به عنوان تبصره ذیل بند ۱۰ ماده اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (‌مصوب ۴۰٫۱۰٫۱۹) اضافه شود.

تبصره - محلهای مزروعی که منفرداً یا مجتمعاً مساحت آن از شصت هکتار متجاوز نباشد ولو این که هر یک از آنها قریه یا ده نامیده شود و یا در اسنادمالکیت به نام قریه ذکر شده باشد از نظر این قانون در حکم یک ده شناخته می‌شود به شرط آن که در حوزه یک شهرستان واقع شده باشد.

۲ - وزارت کشاورزی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید.

لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده بود در تاریخ ۱۳۴۳٫۸.۱۲ از طرف کمیسیون کشاورزی‌مجلس سنا و در تاریخ ۱۳۴۴٫۴.۱۳ از طرف کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی رد شد.

گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر رد لایحه فوق در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳٫۹.۲۵ به تصویب مجلس سنا و در تاریخ ۱۳۴۴٫۴.۲۰ به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی