رد لایحه اصلاح بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

رد لایحه اصلاح بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا.

ماده واحده - بند ۲۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن مصوب سال ۳۴ به شرح زیر اصلاح و به موقع اجرا گذارده شود:

بند ۲۵ - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداری هر محل می‌باشد ولی ساختن پیاده‌روها از سنگ یا آسفالت یا بلوکهای سیمانی در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد طبق نظر ودستور شهرداری به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است.

تبصره - در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان از سنگ یا آسفالت یا بلوکهای سیمانی یانظایر آن طبق تشخیص و دستور شهرداری برای مالکین مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است و در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها ازاقدام به ساختمان پیاده‌رو سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده هزینه آن را به اضافه ده درصد از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.

وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مجلسین رد شد.

گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر رد لایحه فوق در جلسه روز دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده و در تاریخ روز سه‌شنبه بیست‌و ششم بهمن ماه ۱۳۴۴ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.