رد لایحه اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

رد لایحه اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا.

که رد آن در تاریخ ۱۳۴۴٫۳.۱۰ به تصویب رسیده

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۳٫۳.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۸۷٫۱۵۸۲۰ - ۱۳۴۱٫۷.۲۹ وزارت جنگ و موافقتنامه ۱۴۱۹۷٫۱۷۴۵۸ - س ج -۱۳۴۱٫۷.۲ وزارت کشاورزی تصویب نمودند: ۱ - سازمان جنگلبانی ایران مکلف است همه‌ساله مراتعی را که طبق پیشنهاد اداره امور دواب ارتش و با توجه به برنامه پرورش دام و اصلاح نژادسازمان دامداری ارتش مورد نیاز آن اداره‌است بدون دریافت حق علفچر در اختیار اداره امور دواب ارتش بگذارد.

۲ - وزارت جنگ موظف است به محض رفع احتیاج از مراتع تحویلی آنها را طبق صورت‌مجلس تحویل سازمان جنگلبانی نماید.

۳ - وزارت جنگ نباید از مراتع مزبور از طریق اجاره یا وصول حق علفچر به طور سرانه بهره‌برداری نماید چنانچه مرتعی ظرفیت بهره‌برداری اضافه براحتیاج وزارت جنگ را داشت عمل بهره‌برداری در قسمت مازاد باید وسیله سازمان جنگلبانی انجام و به حساب درآمد سازمان مزبور منظور شود.

وزارت جنگ موظف است پس از افتتاح مجلسین مجوز این تصویب‌نامه قانونی را تحصیل نماید.

لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مطرح و رد شد.

گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر رد لایحه فوق در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۴٫۱.۲۶ مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در جلسه روز دوشنبه۱۳۴۴٫۳.۱۰ مجلس سنا نیز رد مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی