دعوت اعلیحضرت همایونی محمدرضا شاه پهلوی از نمایندگان اقلیت و اکثریت ۹ تیر ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم دعوت اعلیحضرت همایونی محمدرضا شاه پهلوی از نمایندگان اقلیت و اکثریت ۹ تیر ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

از دربار همایونی توسط آقای طباطبائی رئیس مجلس به اقلیت و اکثریت مجلس ابلاغ و اظهار شد که هر یک پنج نفر نماینده معین نموده و برای عصر شنبه نهم در کاخ سعدآباد با هم بحضور اعلیحضرت شاه برسند تا مذاکراتی که راجع بجریان اخیر مجلس و دولت است بعمل آید.

پس از این دعوت نخست نمایندگان اقلیت مجلس آقایان دکتر مصدق، امیر نصرت اسکندری، حاج آقارضا رفیع، دکتر رادمنش، صدرقاضی را بسمت نمایندگی از طرف خود تعیین و معرفی نمودند.

نمایندگان اکثریت نیز برای تعیین پنج نفر نماینده از طرف خود قبل از ظهر شنبه نهم تیرماه ۱۳۲۴ در مجلس حضور بهمرسانیده و یک ساعت و ربع بظهر در سالن جلسه خصوصی جلسه اکثریت را تحت ریاست آقای بهبهانی تشکیل دادند پس از بیانات چند نفر از نمایندگان از قبیل آقایان بهبهانی هم بسمت ریاست اکثریت قبول حضور در جلسه عصر شنبه نهم را بنمایند.

عصر شنبه نهم تیرماه نمایندگان اکثریت و اقلیت در کاخ سعدآباد بحضور اعلیحضرت همایونی مشرف شدند.

پس از اصغاء بیانات شاهانه راجع به جریان امور اخیر خاصه کار دولت آقایان رئیس مجلس دکتر مصدق - دکتر رادمنش (لیدر حزب توده) - دشتی - بهبهانی - فرخ - آصف وزیری هر یک بیاناتی راجع بموضوع بحران اخیر نمودند و در ضمن مکرر از طرف اعلیحضرت همایونی بیانات سودمندی نسبت بکلیه امور ایراد گردید از آن جمله فرمودند:

در نظر من موضوع اکثریت و اقلیت مجلس نیست بلکه میل دارم کلیه قضایا با وحدت نظر حل شود تعیین نخست وزیر بعهده من و از وظایف من است پس از اینهم شخصا از رای مجلس اگر لزوم پیدا کرد در این باب استعلام می‌کنم.

پس از این جلسه در میان عده‌ای از نمایندگان اکثریت و اقلیت مذاکراتی راجع بحل قضیه بعمل آمد تا آنکه منجر به تعیین نمایندگانی از طرف اقلیت و اکثریت گردید.

عصر دوشنبه ۱۱ تیر ماه ساعت هیجده جلسه اکثریت در باغ مجلس شورای ملی با حضور عده‌ای از نمایندگان (قریب ۶۰ نفر) تشکیل شد و عده‌ای از آقایان از قبیل آقایان فاطمی، فرخ، تولیت، قبادیان، دشتی، دولت آبادی، اسعد، آصف، مجدضیائی، دهستانی، بهبهانی، روحی، دکتر کیان بیاناتی راجع بجریان امور اخیر نمودند و جلسه در ساعت ۲۱ خاتمه پذیرفت.

در این دو هفته اخیر در روزهایی که مقرر بود جلسه تشکیل شود یعنی روزهای ۱ شنبه و ۳شنبه و ۵ شنبه عموم نمایندگان در مجلس حضور یافتند و غالبا نمایندگان اکثریت و اقلیت با حضور آقای رئیس مجلس مذاکرات خود را در اطراف حل موضوع ادامه می‌دادند تا آنکه در روز ۱ شنبه ۲۴ تیرماه که مقرر بود جلسه رسمی تشکیل شود باز نمایندگان اقلیت آقایان دکتر مصدق، رضا حکمت، تهرانچی و نمایندگان اکثریت آقایان فاطمی، آصف، امیر تیمور درخواست نمودند که یک جلسه دیگر در دنباله مذاکرات سابق مشاوره نموده و راه حلی برای موضوع پیدا کنند، اکثریت نیز با این مصلحت اندیشی موافقت تام داشت و در همین روز آفای صدر نخست وزیر هم بمجلس آمده و با نمایندگان اقلیت ملاقات نمودند و در این مدت جلسات اکثریت عصرهای دوشنبه و هیئت دوازده نفری منتخب از نمایندگان اکثریت و نیز نمایندگان اقلیت جلسات خود را برای پیدا کردن راه حلی جهت حل قضیه تشکیل می‌دادند و نیز هیئت رئیسه مجلس هم در دو هفته اخیر چندبار برای شور در کارهای لازم تشکیل و مخصوصا بعد از ظهر پنجشنبه ۲۱ تیر ماه تا قریب دو ساعت بعد از ظهر و قبل از ظهر شنبه ۲۳ تیر تا یکساعت بعد از ظهر رسما تشکیل گردید و بدقت بامور جاری داخلی مجلس و عرایض متظلمین و بعضی متحصنین و غیره رسیدگی و برطبق آرا متخذه در هیئت رئیسه بهر قسمت دستور لازم صادر نمود.

منبع