دستورات استالین برای بنیان کردن فرقه دموکراتیک آذربایجان و شمال ایران با استفاده از رسانه‌های گروهی ۲۳ تیر ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه:محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

نجات آذربایجان

حزب توده
دستورات پنهانی استالین برای استالین برای برقراری جنش‌های جدایی خواهی در سراسر استان‌های شمالی ایران ۲۳ تیر ۱۳۲۴

سومین مدرک از سری مدارک تاریخی نجات آذربایجان دستورات استالین برای جداسازی استان‌های شمالی ایران و آذربایجان می‌باشد. این مدارک را با دقت بخوانید و آگاه باشید زیرا که این دسیسه‌ها هنوز می‌توانند در ایران روی بدهند. استالین سرزمین آران را آذربایجان شمالی نامید و آذربایجان ایران را آذربایجان جنوبی.

دستورات استالین برای بنیان کردن فرقه دموکراتیک آذربایجان و شمال ایران با استفاده از رسانه‌های گروهی ۲۳ تیر ۱۳۲۴

دستورات پنهانی شوروی برای به انجام رساندن ماموریت برقراری جنبش‌های جدایی‌خواهانه در سراسر آذربایجان جنوبی و استان‌های شمالی ایران برای پایه گذاری جنبش جدایی‌خواهی در شمال ایران

تاریخ: ۱۴ جولای ۱۹۴۵ [برابر با ۲۳ تیر ۱۳۲۴]

بسیار پنهانی

نکاتی که برای انجام ماموریت ویژه در سراسر آذربایجان جنوبی و شمال ایران باید رعایت شوند

الف - بنیاد فرقه دموکرات آذربایجان

۱- آوردن بی‌درنگ پیشه‌وری و کامبخش به باکو برای گفتگو.
۲- بنیاد یک کمیته برای سازماندهی در مرکز شهر تبریز و جاهای دیگر. در درازای یک ماه کاندیدهایی را برگزینید که از افراد باهوش، بازاریان و پیشه‌وران متوسط، مالکان کوچک و متوسط، و ملایان عضو حزب‌های گوناگون دموکرات آذربایجان باشند، و هم چنین کسانی که عضو فرقه دموکرات آذربایجان نیستند، همه را به کمیته سازماندهی فرقه دموکرات آذربایجان بیاورید.

نخستین گام بنیاد کمیته سازماندهی تبریز است که از راه روزنامه خاورنو و روزنامه ازهیر، درخواست بنیاد فرقه دموکرات آذربایجان را چاپ کنید و هم چنین جارنامه (اعلامیه) چاپ و پخش کنید.

۳- پس از اینکه درخواست به چاپ رسید، گروه‌های پیشگام که تشکیل شده از فعالترین سازمان‌های حزب توده و دیگر سازمان‌های دموکراتیک هستند، در جاهای دیگر در رسانه‌ها در پشتیبانی از برپایی کمیته‌های فرقه دموکراتیک آدربایجان بگویند و خود این افراد کمیته‌های فرقه دموکراتیک آذربایجان را ایجاد کنند.

مواظب باشید که سازمان‌های حزب توده مستقیما به کمیته‌های فرقه دموکراتیک آذربایجان تغییر نام ندهند بلکه بهتر آنست که کمیته محلی تبریز و سازمان‌های محلی حزب توده درخواست بنیانگذاری فرقه دموکراتیک آذربایجان را به گفت و گو بگذارند، و تصمیم برآن خواهد شد که حزب توده منحل شود و اعضای حزب توده درخواست پذیرش در فرقه دموکراتیک آذربایجان را بکنند.

۴- پس از اینکه کمیته فرقه دموکرات آذربایجان در تبریز تاسیس شد، نخستین گام برپایی کمیته‌های محلی فرقه دموکرات آذربایجان در شهرهای: اردبیل، رضاییه، خوی، میانه، زنجان، مراغه، مرند، مهاباد، ماکو، قزوین، رشت، پهلوی، ساری، شاخ، گرگان و مشهد می‌باشد.

نماینده‌های کمیته مرکزی سازماندهی را به این شهرها بفرستید. از روی برنامه و روش در روزنامه‌های دموکرات گزارش‌های مثبت و فراخوان برای عضویت بدهید.

۵- بنیان یک آژانس خبری در کمیته سازماندهی تبریز به نام صدای آذربایجان.
۶- ترتیب نوشتن پیش‌نویس برنامه‌های سیاسی و مرامنامه حزب دموکرات آذربایجان.

ب - اطمینان از انتخابات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

۱- گفتگو با نمایندگان مجلس که از فرقه دموکرات آذربایجان پشتیبانی می‌کنند، در درازای انتخابات این دوره قانونگذاری با هدف این که این نمایندگان دوباره خود را کاندید برای انتخابات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم کنند به شرط آنکه آنها برای آرمان‌های حزب دموکرات آذربایجان بجنگند.
۲- کار را با نامزد کردن کاندیدهایی برای نمایندگی مجلس آغاز کنید که از هموندان حزب دموکرات باشند، کسانی که برای آرمان‌ها و هدف‌های فرقه دموکرات آذربایجان بجنگند.
۳- بازنگری فهرست کاندیدهای مجلس که از سوی سفارت شوروی در سایه این دستورهای نوین پیشنهاد شده‌اند.
۴- وجیهه‌المله سازی کاندیدهای پیشنهادی سفارت برای انتخابات مجلس در روزنامه‌ها و برقراری نشست و تماس با رای دهندگان.
۵- اطمینان در رسیدن به هدف هایمان در انتخابات با برقرارکردن نشست‌ها، تظاهرات، به راه انداختن اعتصابات، منحل کردن هیات‌ها و حوزه‌های انتخاباتی که برای ما مقتضی نیستند.
۶- در روند آماده‌سازی برای انتخابات، نمایندگانی که در حوزه‌های انتخاباتی شمال ایران از سوی گروه‌هایی که با جنبش دموکرات موافق نیستند کاندید شده‌اند را بیرون بیاندازید.
۷- درخواست جابجایی و تغییر رهبران انجمن‌های محلی که با ما موافق نیستند.

ج - بنیان جمعیت دوستداران آذربایجان شوروی

۱- برای سازمان دادن جمعیت هواخواهان آذربایجان شوروی از کسانی که در جشن بیست و پنجمین سالروز آذربایجان سوسیالیستی شرکت کرده بودند استفاده کنید.
۲- کارمندان کنسولگری‌ها، پادگان‌های نظامی و دیگر اعضای فعال حزب را برای سازمان دادن جمعیت هواداران جلب کنید.
۳- گروه سازمانده جمعیت هواداران آذربایجان شوروی در تبریز، مرامنامه این جمعیت بنویسند.
۴- برای جلب مردم به جمعیت هواداران آذربایجان شوروی از رسانه‌ها به روش سیستماتیک استفاده کنید و تصویری مثبت از دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و هنر در آدربایجان شوروی و دوستی تاریخی مردم آذربایجان شوروی با مردم آذربایجان جنوبی به آنها بدهید.

د - سازماندهی جنبش‌های جدایی‌خواه

۱- بنیاد نمودن حکومت خودمختار آذربایجان و حکومت خودمختار کردستان با سازماندهی جنبش‌های جدایی خواه.

در استان‌های گرگان، گیلان، مازندران، و خراسان جنبش‌های جدایی خواه را راه بیاندازید

در استان گیلان

اختصاص حداقل پنجاه درصد از مالیات جمع‌آوری شده از استان گیلان به تاسیس خدمات عمومی و رفاهی در شهرهای رشت و پهلوی.

- در استان گرگان

زبان محلی در دبستان‌ها تدریس شود، سازمان‌ها، ژاندارمری و پلیس ایالتی با افراد ترکمن تغییر داده شود، حداقل پنجاه در صد مالیات دریافتی از استان برای خدمات عمومی و رفاهی و بهداشتی در بندرکاووس و گرگان و بندرشاه بکار رود.

- در مازندران و خراسان

۱- پخش زمین‌هایی که رضا شاه از مالکان بزرگ گرفته بود میان خرده مالکان.
۲- حداقل پنجاه در صد مالیات دریافتی از استان برای خدمات عمومی و رفاهی و بهداشتی برای شهرهای ساری، شاهی، مشهد، و قوچان پرداخته شود.

افزون بر این، در آذربایجان جنوبی و استان‌های شمالی ایران مطالبی چون راه‌اندازی جنبش‌های جدایی‌خواه را به میان بکشید.

س - سازماندهی انجمن‌های ایالتی

۱- پس از بنیاد کردن کمیته‌های فرقه دموکرات آذربایجان، هم زمان با استفاده از شوق و شور مردم برای انتخابات نمایندگان دوره پانزدهم قانونگذاری مجلس شورای ملی، مبارزه انتخاباتی برای انجمن‌های ایالتی به راه بیاندازید

م - تاسیس روزنامه و مجله

تاسیس یک چاپخانه برای چاپ مجله‌های نوین در شهرهای رشت، رضاییه و مهاباد افزون بر روزنامه‌هایی وجود دارند.

برگردان آزاد به زبان پارسی از انگلیسی

منبع