درگاه:نفت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
ملی کردن نفت و قرارداد کنسرسیوم تا الغای قرارداد کنسرسیوم تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز روز نفت ۹ امرداد ماه
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر
سخنرانی محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز دهمین سال انقلاب شاه و مردم ۳ بهمن ۱۳۵۱

آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.
نخستین چاه نفت در نفتون مسجد سلیمان

سخنرانی‌های اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی درباره نفت

امتیازهای نفت شمال ایران


امتیازهای نفت جنوب ایران

ملی شدن نفت

مذاکرات مجلس شورای ملی درباره نفت

سال ۱۳۲۳


آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.

سال ۱۳۲۴

سال ۱۳۲۵

سال ۱۳۲۶

سال ۱۳۲۷

سال ۱۳۲۸

سال ۱۳۲۹

سال ۱۳۳۰

سال ۱۳۳۱ مجلس هفدهم

سال ۱۳۳۳ مجلس هجدهم

سال ۱۳۵۲ مجلس بیست و سوم

قوانین و قراردادهای نفت از امتیاز دارسی تا بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی