درگاه:حقوق بشر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران قوانین انقلاب شاه و مردم


اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی نامزد جایزه صلح نوبل می‌شوند دی ماه ۱۳۴۲


- مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۵


  • سفر محمدرضا شاه پهلوی به امریکا ۱۳۴۷
- مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۴۷ شاهنشاه آریامهر رهبر دادگستر ما با پیشنهاد تشکیل سپاه خدمتگذاران بشر در سطح وسیع جهانی
- سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا ۲۰ خرداد ۱۳۴۷ - ۲۶ خرداد ۱۳۴۷
- سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دانشگاه هاروارد در بنیانگذاری سازمان خدمتگزاران حقوق بشر سازمان ملل متحد ۲۳ خرداد ۱۳۴۷
-نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم
-مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۵

پیام‌های اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سالگشت صدور اعلامیه حقوق بشر