دانشگاه‌های ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مدرسه‌های عالی دولت شاهنشاهی ایران

دانشگاه‌های ایران

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
BaluchestanUniEmblem.jpg
PahlaviUniversityLogo.jpg
Tehran University Logo.jpg
UniversityRazi.jpg
AryamehrUniversityEmblem.jpg
RezaShahKabirUniversityBabolsar2537c.jpg
UniversityFaraby.jpg
Logofpuniversity.jpg

۱- دانشگاه آزاد

۲- دانشگاه ابوریحان بیرونی

۳ - دانشگاه اصفهان - در سال ۱۳۲۵ دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان بنیان شد. در سال ۱۳۲۹ دانشکده پزشکی گسترش یافت و یکی از مدرنترین مرکزهای آموزش پزشکی شد. سال ۱۳۳۳ دانشکده داروسازی و در پی آن ۱۳۳۷ دانشکده فلسفه، سال ۱۳۴۳ دانشکده علوم طبیعی، سال ۱۳۴۸ دانشکده علوم تربیتی و سال ۱۳۵۳ دانشکده دندانپزشکی به دانشگاه اصفهان افزوده شدند.

۴ - دانشگاه اهواز یا دانشگاه گندی شاپور: سال ۱۳۳۴ با دانشکده کشاورزی گشوده شد. سال ۱۳۳۶ دانشکده پزشکی، سال ۱۳۴۶ دانشکده علوم تربیتی، سال ۱۳۴۹ دانشکده علوم طبیعی، سال ۱۳۵۱ دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دانشگاه گندی شاپور افزوده شدند.

۵ - دانشگاه بوعلی سینا (همدان)

۶ - دانشگاه پلیس

۷- دانشگاه پلی تکنیک تهران

۸ - دانشگاه پهلوی شیراز - در سال ۱۳۴۱ بنیان شد بر پایه دانشگاه‌های معتبر آمریکا با درس‌ها و استادان به زبان انگلیسی با دانشکده پزشکی [پنج بیمارستان دانشگاه: بیمارستان سعدی، بیمارستان نمازی نخستین بیمارستان ایران با پزشکی اتمی، بیمارستان چشم خلیلی و دو بیمارستان دیگر]، دانشکده کشاورزی [مرکز تحقیقات کشاورزی]، دانشکده ادبیات و علوم، دانشکده علوم طبیعی آغاز به کار کرد. سال ۱۳۴۳ دانشکده فنی [مرکز انرژی خورشیدی]، سال ۱۳۴۸ دانشکده دامپزشکی و دانشکده دندانپزشکی به دانشگاه پهلوی شیراز افزوده شدند. هم چنین دانشکده علوم تربیتی و مرکز جمعیت شناسی . خوابگاه مدرن دانشجویان برای بیش از هشت هزار دانشجو برای رفاه دانشجویان ساخته شد. در سال ۱۳۵۱ از سوی سازمان جهانی بهداشت مرکز آموزش پزشکی برای خاورمیانه در دانشگاه پهلوی گشوده شد.

۹ - دانشگاه تبریز - در سال ۱۳۲۵ با دانشکده پزشکی دربرگیرنده انستیتو آموزش پرستاری، مامایی و بهداشت و تغذیه؛ و دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز دربرگیرنده دو موسسه تاریخ فرهنگ ایران و موسسه تحقیقات و علوم انسانی بنیان شد. سال ۱۳۲۸ دانشکده دندانپزشکی، سال ۱۳۳۴ دانشکده کشاورزی که موسسه پژوهشی پرورش دام وابسته به آن است، سال ۱۳۳۷ دانشکده فنی، ۱۳۴۲ دانشکده علوم، سال ۱۳۴۹ دانشکده علوم تربیتی، سال ۱۳۵۳ دانشکده تکنولوژی و هم چنین دانشکده داروسازی به دانشگاه تبریز افزوده شدند.

۱۰ - دانشگاه تربیت معلم

۱۱ - دانشگاه تهران - سال ۱۳۱۳ به فرمان رضا شاه بزرگ بنیان شد.

۱۲ - دانشگاه رازی (سنندج) -

۱۳ - دانشگاه رضا شاه کبیر - کلنگ این دانشگاه در روز ۲۵ فروردین ماه ۲۵۳۵ بر زمین دانشگاه رضاشاه کبیر در شهرستان نور زده شد. این افتخار بزرگ بهره اهالی شهرستان نور و محمودآباد و دهستان اهلمرستاق و لینکوه گردید.

۱۴ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۵ - دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان

۱۶ - دانشگاه صنعتی آریامهر تهران - سال ۱۳۴۵ بنیان شد بر پایه مدل دانشگاه‌ام- آی - تی امریکا - دربرگیرنده: دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشکده شیمی، دانشکده فیزیک، دانشکده مهندسی برق، دانشکده مهندسی سازه، دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی متالورژی، دانشکده مهندسی مکانیک، کتابخانه مرکزی، مرکز تحقیقات الکترونیک، مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست

۱۷ - دانشگاه صنعتی پلی تکنیک تهران - سال ۱۳۳۷ نخستین دانشگاه صنعتی ایران بنیان شد.

۱۸ - دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۹ - دانشگاه علوم و فنون

۲۰ - دانشگاه فارابی

۲۱ - دانشگاه فردوسی - سال ۱۳۲۸ با دانشکده پزشکی بنیان شد. سال ۱۳۳۴ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال ۱۳۳۷ دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سال ۱۳۴۱ دانشکده علوم، سال ۱۳۴۴ دانشکده دندانپزشکی، سال ۱۳۵۰ دانشکده داروسازی و تغذیه، سال ۱۳۵۲ دانشکده علوم تربیتی، سال ۱۳۵۳ دانشکده کشاورزی و دیگر دانشکده‌های بینایی سنجی، کار و پیشه و دانشکده مهندسی به دانشگاه فردوسی افزوده شدند.

۲۲ - دانشگاه فرح پهلوی

۲۳ - دانشگاه کار و پیشه - وابسته به مجتمع آموزشی صنعتی کشور دارای شش مجتمع آموزشی در تهران، اسپهان، مشهد، سبزوار، کاشان و یزد

۲۴ - دانشگاه کرمان

۲۵ - دانشگاه گندی شاپور - در سال

۲۶ - دانشگاه گیلان

۲۷ - دانشگاه مازندران

۲۸ - دانشگاه ملی ایران - در سال ۱۳۳۹ بنیان شد - دربرگیرنده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده پزشکی، دانشکده انفرماتیک و مدیریت، دانشکده حقوق، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده علوم که مرکز تحقیقات زیست شناسی (ایمونوشیمی) وابسته به آن است، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشکده معماری و شهرسازی