انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

فرمان شاهنشاه آریامهر

فرمان شاهنشاه آریامهر در بنیاد انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی به ریاست عالیه والاحضرت همایون ولیعهد

با تاییدات خداوند متعال
ما
محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
به منظور بالابردن سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی و ایجاد امکان پرورش استعدادهای ورزشی و هنری و فنی روستانشینان کشور و ضرورت ارشاد افکار کشاورزان در جهت برنامه‌های آبادانی مملکت و تقویت حس مسئولیت اجتماعی و گسترش اصول و اندیشه تعاون و عادت به خدمات جمعی و بسط ارتباط میان روستاهای هم جوار و هم چنین به منظور آگاهی روستاییان به فرهنگ و سنن ملی و اصول انقلاب سفید ایران با توجه به فرهنگ و تمدن جهان امروز که از لوازم پیشرفت در دنیای کنونی است، به موجب این فرمان سازمانی به نام « انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی » به ریاست عالیه والاحضرت همایون ولایتعهد تشکیل می‌شود که بر طبق اساسنامه پیوست این فرمان وظایف محوله را انجام دهد. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق این اساسنامه نسبت به تاسیس خانه‌های فرهنگ روستایی به اتکای شرکت‌های تعاون روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی اقدام خواهد کرد.
ضمنا مقرر می‌داریم کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول برای تحقق بخشیدن به هدف‌های مورد نظر از هیچگونه همکاری دریغ ننمایند.
به تاریخ بیست و سوم شهریور ماه ۱۳۴۷ شمسی


اساسنامه انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی

نیابت ریاست عالیه انجمن با فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر برگزیده خواهد شد.

هموندان شورای عالی انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی عبارتند از:

- وزیر دربار شاهنشاهی
- رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
- وزیر فرهنگ و هنر
- وزیر آبادانی و مسکن
- وزیر اطلاعات
- وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی
- وزیر آموزش و پرورش
- مدیر عامل سازمان برنامه
- مدیر عامل کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی
- مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی
- مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران
- رییس سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم
- رییس پیشاهنگی ایران

وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با عنوان دبیرکل انجمن سرپرست همه امور اجرایی و اداری و مالی انجمن بوده و هم زمان ریاست بر همه سازمان اداری و کارمندان و وابستگان انجمن، سرپرستی حسن اداره امور انجمن را داراست.

هیات نظارت

انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی دارای هیات نظارت می‌باشد که با بهره‌گرفتن از مامورین راهنمای سیار خانه‌های فرهنگ روستایی را در روش اجرای برنامه‌ها راهنمایی و ارشاد می‌نمایند. هموندان هیات نظارت:

- دبیر کل شورای عالی فرهنگ و هنر
- نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی
- نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر

گروه برنامه‌ریزی

برای فراهم ساختن و سازمان دادن برنامه‌های اجرایی خانه‌های فرهنگ روستایی به فراخوان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی گروه برنامه ریزی با شرکت نمایندگان وزارت خانه‌های ۱- فرهنگ و هنر ۲- اطلاعات ۳- آموزش و پرورش ۴- آبادانی و مسکن ۵- سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ۶- سازمان پیشاهنگی ایران و چنانچه نیازی باشد سایر سازمان‌های وابسته تشکیل و برنامه‌هایی که بدین ترتیب و با توجه به خط مشی مصوبه وسیله شورای عالی انجمن تنظیم می‌شود، پس از تصویب دبیر کل انجمن به مورد اجرا گذارده می‌شود.

انجمن‌های ملی

در مواردی که لازم تشخیص داده شود به پیشنهاد دبیرکل انجمن و تصویب شورای عالی انجمن در هر یک از مراکر استان‌ها و فرمانداری‌های کل انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی وابسته به انجمن مرکزی تشکیل خواهد شد که اعضای آن عبارتند از:

- استاندار یا فرماندار کل
- مدیران کل و یا روسای اداره‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - فرهنگ و هنر - آموزش و پرورش - آبادانی و مسکن و
- شش تن از معتمدین محل که میان علاقمندان به این امور انتخاب خواهند شد و

در نقاطی که نمایندگان هر یک از اداره‌های نامبرده شده در بالا وجود نداشته باشند، به جای آنها از معتمدین محل و اشخاص ذیصلاح به عضویت این قبیل انجمن‌ها انتخاب خواهند شد.

انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی دارای دبیرخانه‌ای می ابشد که زیر سرپرستی دبیرکل انجام وظیفه می‌نماید. رییس سازمان خانه‌های فرهنگ روستایی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با حفظ سمت رییس دبیرخانه انجمن بوده و با شرکت در نشست‌های شورای عالی مسئول تنظیم صورت جلسات مذاکرات و ابلاغ تصمیمات شورای عالی می‌باشد.

پس از شورش ۱۳۵۷

انتقال خانه‌های فرهنگ روستایی از وزارت کشاورزی به سازمان بهزیستی کشور

۱۳۵۹٫۱۱٫۱۳ - ۷۱۳۰۸ - ۱۳۵۹٫۱۱٫۲۰ - ۴۹۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵۹٫۱۱٫۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۰٫۷۸۰ مورخ ۵۹٫۱۱٫۷ سازمان بهزیستی کشور و با توجه به تبصره ۱ لایحه قانونی‌راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور و اصلاحیه آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند که کلیه خانه‌های فرهنگ‌روستایی با کلیه پرسنل و تجهیزات و دارایی و اعتبارات و تعمیرات و دیون از وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتزع و به سازمان بهزیستی کشور منتقل گردد.

محمدعلی رجایی - نخست‌وزیر