جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران/مدرسه‌های یادبود جشن‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه شهبانو فرح پهلوی جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران درگاه محمدرضا شاه پهلوی
یکی از دبستان‌های منطقه بارانی
ShahanshahiIran2500Years2500Schools5.jpg
ShahanshahiIran2500Years2500Schools2.jpg
دبستان‌های یادبود جشن‌های بنیانگذاری شاهنشاهی ایران در سراسر ایران با سپاهیان دانش گشوده می‌شوند
ShahanshahiIran2500Years2500Schools.jpg

بنای ۲۵۰۰ مدرسه یادبود جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران از پیشنهادهای نوبلی بود که از سوی مردم ایران با شور فراوان روبرو شد. در پایان جشن‌ها بیش از ۳۲۰۰ مدرسه ساخته شد که چهره روستاهای ایران را دگرگون ساخت.

بنای ۲۵۰۰ مدرسه یادبود، برنامه بزرگی بود که از سوی شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران، با همکاری کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی و سازمان‌های ملی و دولتی و یاری فرد فرد ملت ایران در درازای ۶ ماه در بیش از ۳۰۰۰ روستای ایران انجام یافت. ساختمان مدرسه‌ها بر پایه چگونگی آب و هوای ایران بر سه گروه بخش شدند:

- مدرسه‌های جاهای سردسیر
- مدرسه‌های جاهای بارانی
- مدرسه‌های جاهای گرمسیر

هر مدرسه یادبود با مدرنترین روش فنی و بهداشتی ساخته شد که دربرگیرنده ساختمان و میدان ورزشی می‌بود. در این پروژه برای پایین آوردن هزینه ساختمان مدرسه‌ها چندین سنجه گزارده شد: ۱- رایگان بودن زمین مدرسه ۲- انجام پروژه ساختمانی زیر سرپرستی کارشناسان وزارتخانه‌های آبادانی و مسکن، آموزش و پرورش و سازمان برنامه آزموده در بنای مدرسه ۳- بنای مدرسه‌ها پشت سر هم و بدون زباله‌های ساختمانی ۴- خریداری سازه‌های نیازین با بهره‌مندی از کاهش بها از سوی فروشندگان ۵- سرپرستی ساختمان مدرسه‌ها از سوی بزرگان محلی فراخوانده شده

با نگرش به این نکات هزینه ایجاد هر مدرسه تنها سی هزار تومان می‌بود و مدرسه‌هایی که هزینه بنای آن یک جا با خرید اوراق مدرسه‌های یادبود از سوی کسان یا سازمان‌ها فراهم می‌گردید، به نام خود آنها نامگذاری شد تا نامشان در پهرست یکی از پیشروان رستاخیز فرهنگی جشن شاهنشاهی ایران بر کتیبه مدرسه‌های یادبود نخش بندد.


نام شماری از نیک اندیشانی که با ساختن یک یا چند مدرسه از ۲۵۰۰ مدرسه یادبود، به رستاخیز فرهنگی جشن‌های شاهنشاهی ایران پیوستند.


شماره ردیف نام بنیادگذار مدرسه شمار برگ‌های خریداری شده خریداری شده از شمار مدرسه ساخته شده
۱ روزنامه آیندگان، مدیران، نویسندگان و کارگران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه خیابان شاه خیابان اردیبهشت ۱
۲ کارخانجات ارج، مدیران، مهندسان، کارمندان و کارگران ۶۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ارج ۴
۳ هایده ارجمند ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ارج ۱
۴ امیرحسین امیرصالح ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۵ ثریا جمالی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه خیابان شاه ۱
۶ مهدی صلح جو ساعتچی ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه نادری ۱
۷ حسین قاسمیه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۸ سید کاظم مسعودی ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه خیابان شاه ۱
۹ محمدعلی مسعودی ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه نادری ۱
۱۰ فروغ مصباح زاده ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۱ دکتر امیر موحدی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۲ رعنا نیکپور ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه خیابان شاه ۱
۱۳ محبوبه نیکپور ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه خیابان شاه ۱
۱۴ پریدخت هرمزی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۵ علیاحضرت فرح پهلوی ۹۰۰۰ برگ ۶
۱۶ سرهنگ محمد حسین انصاری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۷ فروشگاه بزرگ ایران «کاشانی اخوان» ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نادری ۱
۱۸ شرکت سهامی پارس و آمریکا «القانیان» ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲
۱۹ شرکت سهامی پلاسکو کار «القانیان» ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۰ غلامحسین خواجوی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۱ شرکت رصد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۲ هیئت مدیره سازمان جهانی تبلیغات ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۳ شهرداری تبریز- کارکنان و کارمندان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۴ سازمان شیرزنان لاینز تهران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۵ سودابه صدری – استان فارس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران ۱
۲۶ شرکت سهامی طبع و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهناز ۱
۲۷ دکتر عبدالرسول عظیمی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۸ کارخانجات کاشی سعدی «کاشانی اخوان» ۱۵۰۰ بانک صادرات ایران شعبه صنعتی ۱
۲۹ سید ابوالقاسم میرهادی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاه آباد ۱
۳۰ دکتر جمشید آموزگار ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاخ پهلوی ۱
۳۱ مؤسسه اطلاعات ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه نادری ۱
۳۲ اطلاعات هفتگی ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه نادری ۱
۳۳ اطلاعات بانوان ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه نادری ۱
۳۴ انجمن دوشیزگان و بانوان (وابسته به مؤسسه اطلاعات) ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه نادری ۱
۳۵ بانک اعتبارات تعاونی و توزیع ۱۵۰۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاونی و توزیع شعبه مرکزی ۱۰
۳۶ فرخ دین پارسای ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی، باجه آموزش و پرورش ۱
۳۷ محمود پور نیک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۳۸ لطف الله ترقی ۹۰۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه گوهردشت ۶
۳۹ محمد علی جاوید ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه چهارراه شاه ۱
۴۰ دبیرخانه حزب مردم ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۴۱ عین الله دبیر علایی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شرکت نفت ۱
۴۲ کارمندان وزارت دربار شاهنشاهی ۶۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۴
۴۳ انوشیروان روحانی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۴۴ سازمان زنان ایران ۱۵۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تخت جمشید ۱۰
۴۵ دکتر محمد سام ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۴۶ شرکت سهامی سامان ایران ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه کوشک ۱
۴۷ شرکت سهامی سیمان تهران ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه کوشک ۱
۴۸ شرکت سهامی سیمان شمال ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه کوشک ۱
۴۹ شهرداری آبادان ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آبادان ۲
۵۰ شهرداری اصفهان ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۲
۵۱ شیرمردان باشگاه لاینز قلهک ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و ژاپن شعبه مرکزی ۱
۵۲ اسدالله علم ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۵۳ بانک عمران ۱۲۰۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۸
۵۴ کارمندان بانک عمران ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۵۵ بانک عمران (صندوق ضمانت صنعتی) ۳۰۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۲
۵۶ حبیب الله فتحی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۵۷ آزاده قطبی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۵۸ گارد شاهنشاهی (افسران و درجه داران) ۳۰۰۰ برگ بانک ملی شعبه رستم آباد ۲
۵۹ گروه صنعتی بهشهر ۷۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه بازار ۵ مدرسه
۶۰ هیئت مدیره گروه فرهنگی هدف ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه چهارراه پهلوی ۱
۶۱ کارخانه بافندگی مشیر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۶۲ تومان مهذّب ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۶۳ دکتر حسین مینویی ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه نادری ۱
۶۴ افتخار هرمزی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۶۵ مهر اعظم هرمزی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۶۶ حسین همدانیان ۹۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۶
۶۷ هژبر یزدانی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه حافظ ۱
۶۸ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۳۰۰۰۰ برگ ۲۰
۶۹ ارباب هرمز آرش ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تهران پارس ۱
۷۰ ارباب هرمز آرش (به نام پدرشان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تهران پارس ۱
۷۱ ارباب هرمز آرش (به نام مادرشان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تهران پارس ۱
۷۲ ارباب هرمز آرش (به نام پدر همسرشان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تهران پارس ۱
۷۳ پری آگاهی (آرش) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تهران پارس ۱
۷۴ دکتر عباس آریانپور ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه شیخ هادی ۱
۷۵ انتشارات امیرکبیر ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه بازار ۱
۷۶ کارمندان وزارت امور خارجه ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۳
۷۷ شرکت سهامی ایران شرق (عبدالله هاشمی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۸ بانک ایران و خاورمیانه ۳۰۰۰ برگ بانک ایران و خاورمیانه شعبه مرکزی ۲
۷۸ شرکت برق منطقه‌ای تهران ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ژاله باجه برق ۳
۷۹ حاجی حسن بهبود چایچیان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۸۰ شرکت سهامی تولیدارو ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۸۱ فتح الله ثنایی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۸۲ دانشگاه جندی شاپور ۱۵۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱۰
۸۳ شرکت تعاونی خبازان اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شبه اصفهان ۱
۸۴ شرکت تضامنی احمد خسروشاهی و برادران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۸۵ بنگاه خیریه داروپخش ۶۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو ۴
۸۶ دراگ استور تخت جمشید (رمضانعلی قاسمی) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۸۷ علی رضایی (به نام مادرشان سکینه) ۹۰۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه بازار ۶
۸۸ علی رضایی ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه بازار ۱
۸۹ علی رضایی (به نام همسرشان رحلو رضایی) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه بازار ۱
۹۰ علی رضایی (به نام پسرشان شهریار رضایی) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه بازار ۱
۹۱ علی رضایی (به نام پسرشان شاهین رضایی) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شبه بازار ۱
۹۲ بانک سپه ۱۰۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۷
۹۳ کارمندان بانک سپه ۴۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۳
۹۴ کارخانجات سعید وارسته و تلفن سازی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه صنعتی ۲۴ اسفند ۱
۹۵ سناتور شکرالله صفوی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۹۶ شرکت سهامی صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شبه مرکزی ۱
۹۷ کنسرسیون اخگر زیماگ ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ۱
۹۸ شرکت کوفرد (ناسیونال) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه چهارم آبان ۱۳۴۶ ۱
۹۹ گروه فرهنگی مرجان ۱۵۰۰ برگ بانک بین المللی ایران و ژاپن ۱
۱۰۰ شرکت سهامی لوله و ماشین سازی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۰۱ شرکت لیلاند موتور ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه حافظ ۱
۱۰۲ مدرسه عالی دختران ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران باجه مدرسه عالی دختران ۱
۱۰۳ سرهنگ میر سید محمد مصطفی کاشانی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه حافظ ۱
۱۰۴ دکتر هوشنگ معتمدی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۱۰۵ حوری مقدم (مستوفی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ملی ۱
۱۰۶ عطاءالله نراقی (به نام پدرشان احمد نراقی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه چهارم آبان ۱۳۴۶ ۱
۱۰۷ مهدی نمازی ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۲
۱۰۸ اداره کل آبادانی و مسکن مازندران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساری ۱
۱۰۹ اداره کل آموزش و پرورش مازندران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساری ۱
۱۱۰ آقایان سلیم، حاجی وفاق اصغر زاده (به نام پدرانشان آقای سلیمان اصغرزاده) ۱۵۰۰ برگ بانک کار شعبه مرکزی ۱
۱۱۱ عبدالوهاب اقبال ۶۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه قم ۴
۱۱۲ مصطفی الموتی (رئیس فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مجلس شورای ملی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه کالج ۱
۱۱۳ انجمن شهر و شهرداری بابل ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بابل ۱
۱۱۴ انجمن شهر و شهرداری رامسر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رامسر ۱
۱۱۵ انجمن شهر و شهرداری ساری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساری ۱
۱۱۶ علی انصاری (به نام فرزندنشان دکتر علی اصغر انصاری) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه اصفهان ۱
۱۱۷ حاج حسین بازرگان ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه شیراز ۱
۱۱۸ برق منطقه‌ای مازندران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساری ۱
۱۱۹ پیشکاری دارایی آذربایجان شرقی (کارمندان و کارکنان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۱۲۰ مصطفی جبارزاده (مدیر شرکت سهامی کارنابی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۱۲۱ دکتر ابراهیم چهرازی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه پارک ساعی ۱
۱۲۲ لطف الله حی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۲۳ دانش آموزان دبیرستان البرز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاهرضا ۱
۱۲۴ دفتر مهندسی استان مازندران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساری ۱
۱۲۵ سازمان آب و برق خوزستان ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۳
۱۲۶ سازمان بودجه دربار شاهنشاهی ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۳
۱۲۷ سازمان زنان آبادان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آبادان ۱
۱۲۸ عباس سالور استاندار خوزستان ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۲
۱۲۹ سندیکای بیمه گران ایران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۱۳۰ شهرداری اهواز ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۳
۱۳۱ دکتر محمد علی صدر (به نام شهلا صدر) ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه کاخ ۱
۱۳۲ محمد علی فردین ۳۰۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه کاخ ۲
۱۳۳ بهمن فرمانفرماییان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشدیه ۱
۱۳۴ محسن فریور و بانو ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساری ۱
۱۳۵ مرضیه قاضی زاده ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۳۶ کبریت سازی ممتاز تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه تبریز ۱
۱۳۷ گروه فرهنگی خوارزمی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ۱
۱۳۸ شرکت لوان تور- اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۱۳۹ حاج علوان لیاقت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۱۴۰ کارمندان مجلس سنا ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاخ پهلوی ۲
۱۴۱ کارمندان مجلس شورای ملی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۴۲ شرکت ملی راه ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه اهواز ۱
۱۴۳ ناحیه ژاندارمری فارس (افسران و درجه داران) ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه دانشکده پزشکی- شیراز ۱ مدرسه
۱۴۴ نخست وزیری ۱۵۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱۰
۱۴۵ وزارت کشور ۳۰۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲۰
۱۴۶ کارمندان وزارت کشور ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲
۱۴۷ مهدی صلح جو ساعتچی ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه نادری ۱
۱۴۸ کنسرسیوم اخگر زیگماگ ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ۱
۱۴۹ والاگهر شهرزاد پهلبد ۱
۱۵۰ کارکنان آموزش و پرورش اردبیل ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اردبیل ۲
۱۵۱ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۵۲ سناتور حسن اکبر و محمد اکبر ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۵۳ کارکنان انستیتو پاستور ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاخ پهلوی ۱
۱۵۴ شرکت بازرگانی ایران طایر (دکترعزیزالله الموتی) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه اکباتان ۱
۱۵۵ بانک تهران (به نام کارخانه شهرضای جدید) ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۵۶ کارکنان بانک تهران ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۵۷ بانک ملی ایران ۲۱۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱۴
۱۵۸ کارمندان بانک ملی ایران ۹۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۶
۱۵۹ حاج محمد تقی برخوردار ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۲
۱۶۰ بیمارستان مهر ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه کاخ ۱
۱۶۱ غلامحسین پاک سیما (به نام محمد صادق میرکافیان یزدی) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه تخت جمشید ۱
۱۶۲ هیئت مدیره جمعیت خیریه فرح پهلوی- شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۶۳ ادموند حکیم (عضو هیئت مدیره بانک تهران به نام پدرشان آنژلو حکیم) ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۶۴ دانشگاه پهلوی شیراز (رؤسای دانشکده‌ها و کادر آموزشی و اداری) ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه دانشکده پزشکی – شیراز ۱
۱۶۵ حاجی دولتی (به نام برادرش دولتی) ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه اهواز ۱
۱۶۶ محمود و عبدالحسین دهقان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۶۷ ابولحسن دیبا (عضو هیئت مدیره بانک تهران) به نام مادرشان نجم السلطنه دیبا ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۶۸ شرکت ریسندگی و بافندگی جنوب یزد ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه یزد ۱
۱۶۸ کارکنان سازمان مسکن ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۶۹ حاج سید محمود و محمد شبانکاره ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۷۰ سناتور جعفر شریف امامی (به نام همسرشان عشرت شریف امامی) ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۷۱ حسین شمسا ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشیریه ۱
۱۷۲ شرکت صادراتی شیرین بیان فارس (احمد و نادر کاظمی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۷۳ اسدالله صادقیان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه زنجان ۱
۱۷۴ ناصر صدری استاندار فارس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۷۵ دکتر مهدی عبدُه (به نام پدرشان استاد محمد عبدُه) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران باجه شهرداری ۱
۱۷۶ حاج احمد عرب زاده ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۷۷ غفار فرمانفرماییان (عضو هیئت مدیره بانک تهران) ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۷۸ هارون الرشید فرمانفرماییان و فاروق فرمانفرماییان

(به نام مادرشان معصومه فرمانفرماییان)

۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۷۹ کارخانه قند خوی شرکت سهامی مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه خوی ۱
۱۸۰ محمد علی قوامی و تیمسار اسماعیل قوامی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۸۱ اکبر مسعود (صارم الدوله) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۱۸۲ سناتور عباس مسعودی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۸۳ سناتور مصطفی مصباح زاده ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۱۸۴ حاج حبیب الله مفید ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه بازار ۱
۱۸۵ ناحیه راه آهن جنوب ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۱۸۶ عباس نراقی (قائم مقام رئیس هیئت مدیره بانک تهران)

به نام پدر همسرشان سید هاشم وکیل

۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۸۷ سناتور جواد آشتیانی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه حافظ ۱
۱۸۸ کارکنان اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۳
۱۸۹ کارکنان آموزش پرورش مراغه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مراغه ۱
۱۹۰ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات شعبه تبریز ۱
۱۹۱ علی احمد زاده ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۱۹۲ انجمن شهر بجنورد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بجنورد ۱
۱۹۳ انجمن یونانیان مقیم تهران ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه بهار ۱
۱۹۴ بازرسی شاهنشاهی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ۴۰۷ کندی ۱
۱۹۵ دکتر ابوالحسن بختیار ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بروجن ۱
۱۹۶ کارکنان برق منطقه تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۱۹۷ اداره کل بهداری سیستان و بلوچستان (پزشکان و کارکنان) ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه زاهدان ۱
۱۹۸ کارخانه تراکتورسازی تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۱۹۹ حاجی علی جعفری از طرف حق العمل کارگران گمرک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۰۰ مظفر جندقی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمان ۱
۲۰۱ خُرده مالکان مزرعه کودال چشمه شهر کُرد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهر کُرد ۱
۲۰۲ کادر آموزشی و اداری دانشگاه ملی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ملی ۱
۲۰۳ حاجی علیقلی دریانی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۰۴ حاج سیف الله رسولخانی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بروجن ۱
۲۰۵ کارکنان سازمان آب تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۰۶ سازمان آب و برق آذربایجان شرقی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۰۷ سازمان زنان تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۰۸ تقی سرلک (استاندار آذربایجان شرقی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۰۹ مهین سرلک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۱۰ سندیکای کامیون داران و صنف حمل و نقل تبریز ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۲
۲۱۱ کارخانه سیمان صوفیان ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات صنعتی شعبه تبریز ۱
۲۱۲ کارخانه سیمان کرمان ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمان ۲
۲۱۳ دکتر ضیاءالدین شادمان

(نیابت تولیت آستانه حضرت عبدالعظیم و استاندار استان مرکزی)

۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهر ری ۱
۲۱۴ شرکت ریسندگی فیروز- حاجی مرتضی رحیم زاده خویی ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات شعبه تبریز ۱
۲۱۴ شیرمردان باشگاه لاینز گنبد کاوس ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه گنبد کاوس ۱
۲۱۵ شورایعالی خیریه تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۱۶ احمد صدقیانی (به نام پدرشان علی اصغر صدقیانی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۱۷ حاجی علی اکبر صدقیان و پسران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۱۸ صنف حمل و نقل شهر کُرد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهر کُرد ۱
۲۱۹ دکتر تمدن فرزانه (به نام پدرشان احمد فرزانه) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۲۲۰ کارکنان اداره کل کشاورزی آذربایجان شرقی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۲۱ کارکنان کارخانه ماشین سازی تبریز ۶۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۴
۲۲۲ فرهنگیان و دانش آموزان میاندوآب ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه میاندوآب ۱
۲۲۳ سید محمد علی مرتضوی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۲۲۴ محمود مصلایی (به نام پدرشان ابوطالب مصلایی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۲۲۵ مؤسسه فرانکلین ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۳
۲۲۶ سید جعفر موسویان ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه اهواز ۱
۲۲۷ حیدر نادری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهر کُرد ۱
۲۲۸ افسران و درجه داران ناحیه ژاندارمری آذربایجان شرقی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۲۲۹ میرپونجفی باغلایی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۲۳۰ دکتر محمد سام وزیر اطلاعات ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۳۱ معاونان وزارت اطلاعات ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۳۲ کارمندان وزارت اطلاعات ۲۸۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱۹
۲۳۳ کارگران چاپخانه وزارت اطلاعات ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۳۴ کارمندان چاپخانه وزارت اطلاعات ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۳۵ انجمن شهر شیراز (به نام حافظ) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاونی توزیع ایران شعبه شیراز ۱
۲۳۶ بانک اصناف ایران ۱۵۰۰ برگ بانک اصناف شعبه مرکزی ۱
۲۳۷ کارمندان بانک اصناف ایران ۱۵۰۰ برگ بانک اصناف ایران شعبه مرکزی ۱
۲۳۸ بانک تعاون کشاورزی ایران ۳۰۰۰ برگ بانک تعاون کشاورزی ایران شعبه مرکزی ۲
۲۳۹ کارکنان بانک تعاون کشاورزی ایران ۳۰۰۰ برگ بانک تعاون کشاورزی ایران شعبه مرکزی ۲
۲۴۰ سناتور مصطفی تجدد ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۴۱ ابوالقاسم تفضلی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۴۲ موسی دانیال (مدیر شرکت موکت) ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه کاخ ۱
۲۴۳ روزنامه و چاپخانه خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مشهد ۱
۲۴۴ سازمان آب کرمان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمان ۱
۲۴۵ سازمان آب یزد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱
۲۴۶ شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۲۴۷ کارکنان شرکت سهامی برق منطقه اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۲۴۸ شرکت سهامی بیمه آریا ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۴۹ شرکت سهامی بیمه آسیا ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۵۰ شرکت سهامی بیمه البرز ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۵۱ شرکت سهامی بیمه امید ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۵۲ کارمندان شرکت سهامی بیمه ایران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۵۳ شرکت سهامی بیمه پارس ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۵۴ شرکت سهامی بیمه ساختمان و کار ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۵۵ شرکت سهامی بیمه ملی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۵۶ شرکت سهامی تولید فیبر ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بندر پهلوی ۱
۲۵۷ شرکت سهامی قند پارس شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۲۵۸ شرکت سهامی لوان تور- آبادان (حسین اشتری) ۱۵۰۰ برگ بان اعتبارات تعاونی و توزیع شعبه سیار ۱
۲۵۹ شرکت سهامی ناوا ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه چهارم آبان ۱
۲۶۰ شرکت صادراتی پسته کرمان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمان ۱
۲۶۱ شرکت مسافربری کاروان الرضا ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۲۶۲ کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۲۶۳ شهرداری جیرفت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه جیرفت ۱
۲۶۴ شهرداری سیرجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سیرجان ۱
۲۶۵ شهرداری شیراز (به نام سعدی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز
۲۶۶ شهرداری مسجد سلیمان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مسجد سلیمان ۱
۲۶۷ شهرداری مشهد ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۳
۲۶۸ سناتور محسن فروغی (به نام ذکاءالملک فروغی) ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۶۹ کارخانه ریسندگی آقا (سید محمد آقا) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه یزد ۱
۲۷۰ تیمسار سپهبد محمد نخجوان (امیر موثق) ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و انگلیس شعبه مرکزی ۱
۲۷۱ نمایندگی بیمه اینگستراخ (به نام آلکساندر پوشکین) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۷۲ نمایندگی بیمه یورکشایر (به نام حبیب الله نهایی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۲۷۳ هیئت امناء امامزاده هاشم رشت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۲۷۴ حاجی احمد ابریشمی (به نام نرگس ابریشمی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۲۷۵ اتحادیه صنایع فیلم ایران ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه قوام السلطنه ۱
۲۷۶ اداره اوقاف گیلان (به نام بقاء متبرکه استان گیلان) ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۲
۲۷۷ اعضای شورای داوری کرمانشاه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۲۷۸ سرهنگ لطف الله امی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه محمودیه ۱
۲۷۹ عبدالرسول انصاری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۸۰ تیمسار سرتیپ جهانگیر ایروانی (به نام شاهرخ ایروانی) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۲۸۰ باشگاه ایران ۱۵۰۰ برگ بانک تجارتی ایران و هلند شعبه مرکزی ۱
۲۸۱ بانک کار ۱۵۰۰ برگ بانک کار شعبه مرکزی ۱
۲۸۲ عبدالحمید بختیار (به نام مادرشان بی بی خانم بختیار) ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه اهواز ۱
۲۸۳ بی. اِف. گودریچ ۷۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه آیزنهاور ۵
۲۸۴ سیمین پارسا (به نام والدینشان فریدون گیل و بانو) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ۲۹۲ امیرآباد ۱
۲۸۵ حسین پرواس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۲۸۶ دکتر محمد خزائلی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاه آباد ۱
۲۸۷ دکتر منوچهر دولتی ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۲۸۸ اقدس رجالی (بهرامی) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۲۸۹ کامبیز سرتیپ پور (به نام محمد حسین سرتیپ پور) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه سرتیپ زاده ۱
۲۹۰ شرکت ایتالیایی بونیفیکا ۱۵۰۰ برگ بانک ایرانیان شعبه اندیمشک ۱
۲۹۱ شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رفسنجان ۱
۲۹۲ شرکت تهیه و توزیع آرد نانوایان مشهد (به نام حاج علی اکبر توتونچیان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۲۹۳ شرکت سهامی الکتریک ایران رشت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۲۹۴ شرکت سهامی باما ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه اصفهان ۱
۲۹۵ شرکت سهامی تولیدی قند اقلید ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه صنعتی ۲۴ اسفند ۱
۲۹۶ شرکت سهامی تهران الکتریک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۲۹۷ شرکت سهامی قند شاهزند ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه لاله زارنو ۱
۲۹۸ شرکت سهامی کارخانجات پارس لوکس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۲۹۹ شهرداری شاهی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاهی ۱
۳۰۰ شهرداری قوچان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه قوچان ۱
۳۰۱ صاحبان کارخانجات آردسازی کرمانشاه ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۲
۳۰۲ مهدی فرهومند خونساری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۳۰۳ کارخانجات پارس الکتریک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۳۰۴ کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان و هراتی یزد

(به نام حسین علی هراتی)

۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱
۳۰۵ کارخانه قند مرودشت شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه مرودشت ۱
۳۰۶ کارکنان بنیاد پهلوی ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۳۰۷ کارکنان راه آهن ساری ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه ساری ۱
۳۰۸ کارکنان مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی وابسته به وزارت کشاورزی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه محمودیه ۱
۳۰۹ محمد علی گیلانپور و بانو ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و انگلیس شعبه مرکزی ۱
۳۱۰ مدارس ملی آموزش و پرورش شمیران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۳۱۱ رضا مُحب ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه اهواز ۱
۳۱۲ شرکت محک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۳۱۳ ابوالقاسم محمدی نیا ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه ساری ۱
۳۱۳ ابوالفتح محوی و بانو ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و انگلیس شعبه تخت جمشید ۱
۳۱۴ خسرو مستوفی زاده ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مسجد سلیمان ۱
۳۱۵ حاتم نصیر پور ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه محمودیه ۱
۳۱۶ آستانه امامزاده عبدالله آمل ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آمل ۱
۳۱۷ اداره اوقاف زنجان (به نام امیرنظام قره گوزلو همدانی) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه زنجان ۱
۳۱۸ کارکنان اداره کل بهداری اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۳۱۹ کارکنان اداره کل دادگستری اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۳۲۰ مهندس عبدالمجید اعلم (به نام پدرشان دکتر امیراعلم) ۱۵۰۰ برگ بانک کار شعبه مرکزی ۱
۳۲۱ بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ۶۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۴
۳۲۲ کارکنان بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲
۳۲۳ بانک رهنی ایران ۶۰۰۰ برگ بانک رهنی ایران شعبه مرکزی ۴
۳۲۴ کارکنان بانک رهنی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک رهنی ایران شعبه مرکزی ۱
۳۲۵ سلطانمراد بختیار (به نام کارخانه قند اصفهان) ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۲
۳۲۶ دانش آموزان ناحیه ۲ آموزش و پرورش تهران ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ۲
۳۲۷ دانشگاه اصفهان ۳۰۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه اصفهان ۲
۳۲۸ استادان و کارکنان دانشگاه اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه اصفهان ۱
۳۲۹ رضا حکیمزاده ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱
۳۳۰ مهدی رسولیان (به نام میرزا محمد تقی رسولیان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱ مدرسه
۳۳۱ سازمان آب و برق منطقه شمال ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۳۳۲ شرکت خانه سازی پاداد ۱۵۰۰ برگ بانگ بازرگانی ایران شعبه اهواز ۱
۳۳۳ شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۳۳۴ شرکت ماشین‌های راهسازی کاترپیلار (به نام سلیمان و احمد وهاب زاده) ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۲
۳۳۵ شرکت ساختمانی مترو ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۳۳۶ شرکت کارخانجات تولیدی و صنعتی ثابت خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۳۳۷ شرکت مهگان ۱۵۰۰ برگ بانک کار شعبه مرکزی ۱
۳۳۸ شورای آموزش و پرورش قم ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه قم ۱
۳۳۹ شرکت مهندسی اف- ام (به نام زینت الملوک فردوس) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کریم خان زند ۱
۳۴۰ کارکنان شهرداری و سازمان آب اردبیل ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اردبیل ۱
۳۴۱ کارکنان شیروخورشید سرخ تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۳۴۲ مهندس احمد طالقانی (به نام خانم ساره طالقانی) ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۳۴۳ مهندس محمد طاهری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱
۳۴۴ فرهنگیان دزفول ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دزفول ۱
۳۴۵ جواد فرصت (به نام کارخانه سیمین اصفهان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۳۴۶ عیسی قائم مقام رضوی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۳۴۷ عزیزالله قوامی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۳۴۸ کارخانجات افشاریزد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱
۳۴۹ کارخانجات صنعتی شیشه میرال ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۳۵۰ کارخانه بارش اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه اصفهان ۱
۳۵۱ کارخانه رحیم زاده (به نام سید محمد کتابی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۳۵۲ محمد کسائیان (به نام کارخانه ناهید اصفهان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۳۵۳ گروه فرهنگی آذر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۳۵۴ رستم ماونداد (به نام مادرشان ارغوان ماونداد) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ۳۷۴ نهم آبان بلوار الیزابت ۱
۳۵۵ رضا محتشمی (به نام کارخانه سیمین اصفهان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۳۵۶ محمد علی معینی امین (به نام کارخانه روغن نباتی ناز اصفهان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۳۵۷ مهندس عبدالحسین ملک تجار (به نام مادرشان عشرت ملک تجار) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۳۵۸ هادی نجفی و احمدالله شریفی (به نام سازمان صادرکنندگان خرمای ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه خرمشهر ۱
۳۵۹ صدیقه نمازی (به نام مادرشان ملک الحاجیه) ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و خاورمیانه شعبه مرکزی ۱
۳۶۰ کارمندان اداره آموزش و پرورش رشت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۳۶۱ اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کسری (فرح شمالی) ۱
۳۶۲ جلال آهنچیان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فردوسی ۱
۳۶۳ انجمن شهر همدان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه همدان ۱
۳۶۴ هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد (به نام والدینشان اختر انصاری و عبدالرسول انصاری) ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲
۳۶۵ بقعه متبرکه سید جلال الدین اشرف ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آستانه اشرفیه ۱
۳۶۶ مریم بنیاد (مظهری) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه امیرآباد ۱
۳۶۷ حسن پور عظیما ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه بازار ۱
۳۶۸ حاجی جعفر جوادی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۳۶۹ رحیم حیات بخش ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بندر پهلوی ۱
۳۷۰ دکتر مهدی حسابی (به نام صدیقه میرزا حسابی و دوشیزه رؤیا میرزا حسابی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه امیریه ۱
۳۷۱ قمر خانگیپور (به نام سید آقا بزرگ بهبهانی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه داریوش – بهار ۱
۳۷۲ خانم همایون خسرو ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فردوسی ۱
۳۷۳ جواد خسروشاهی و برادران ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه بازار ۱
۳۷۴ خانواده ارباب یزدی (به نام ارباب مهدی یزدی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اردیبهشت- خیابان شاه ۱
۳۷۵ دبیرستان اندیشه (به نام پدر روحانی برن) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کسری ۱
۳۷۶ رضا فرزانه فر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۳۷۷ کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی ۱۵۰۰ برگ بانک تعاون کشاورزی شعبه پارک فرح ۱
۳۷۸ زرانگیز سرو ۱۵۰۰ برگ بانک مرکزی ایران شعبه مرکزی ۱
۳۷۹ شرکت ساختمانی ریما ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۳۸۰ شرکت سهامی اتومبیل سازی خاور ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه اکباتان ۱
۳۸۱ شرکت سهامی اتومبیل سازی خاور ۱۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۱
۳۸۲ شرکت سهامی اتو نور ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و خاورمیانه شعبه مرکزی ۱
۳۸۳ شرکت سهامی ایران فولکس ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و خاورمیانه شعبه مرکزی ۱
۳۸۴ شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی ری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۳۸۵ شرکت سهامی کارتن ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۳۸۶ کارمندان شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۳۸۷ شرکت سهامی مریخ ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۳۸۸ شرکت شبکه هلاند پاور ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه سه راه تخت جمشید ۱
۳۸۹ شرکت نسبی مهندس حسن مولوی و شرکاء ۱۵۰۰برگ بانک ملی ایران شعبه کریم خان زند ۱
۳۹۰ شورای جشن شاهنشاهی شهرستان قم (از طرف کارکنان دولت و بانک‌های قم) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه قم ۱
۳۹۱ شهرداری خرمشهر ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه خرمشهر ۲
۳۹۲ شهرداری همدان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه همدان ۱
۳۹۳ شهرداری یزد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱
۳۹۴ اسماعیل قاسم زاده ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۳۹۵ کارخانجات بانک ملی ایران- اصفهان (سوسن- زاینده روید- ریسباف) ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۳
۳۹۶ باقر موسوی ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه سعدی شمالی ۱
۳۹۷ محسن مقدم ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۳۹۸ عبدالمیثاق میثاقیه (بانی و مؤسس بیمارستان و زایشگاه میثاقیه) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه بولوار ۱
۳۹۹ یعقوب مشفق ربّنو ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید شمالی ۱
۴۰۰ صغرا نمازی و رضوان نمازی (به نام مادرشان بی بی نمازی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بهجت آباد ۱
۴۰۱ وزارت اقتصاد و سازمان‌های وابسته ۳۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲۲
۴۰۲ کارکنان وزارت کشاورزی و سازمان‌های تابعه ۳۰۰۰ برگ بانک تعاون کشاورزی شعبه پارک فرح ۲
۴۰۳ آستان قدس رضوی ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۴۰۴ اتحادیه صنف پارچه فروش تهران (وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه شاه- شیخ هادی ۱
۴۰۵ اسکندر اریه (به نام کاشی ایرانا شماره ۲) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه فردوسی ۱
۴۰۶ مراد اریه (به نام کاشی ایرانا شماره ۳) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه فردوسی ۱
۴۰۷ بانک بیمه بازرگانان (کارمندان شعب تهران) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۰۸ بانک بیمه بازرگانان (به نام فاطمه قاضی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۰۹ برق منطقه‌ای استان فارس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فخرآباد شیراز ۱
۴۱۰ دکتر ابوالقاسم بهرامی (به نام عبدالله بهرامی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۴۱۱ دکتر محمد پیمان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۴۱۲ درویش، حاجی حسین، محمد و احمد چرومی ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه شیراز ۱
۴۱۳ فریدون و مهربان زرتشتی (به نام جامعه زرتشتیان) ۱۰۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۷
۴۱۴ سید باقر شادمان (به نام حاج علی اکبر قوام) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۴۱۵ بانک صادرات ایران (به نام ۱۵ منطقه بانکی در سراسر کشور) ۲۲۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه نادری ۱۵
۴۱۶ احمد شرافت (مؤسس و عضو هیئت مدیره بانک بیمه بازرگانان) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۱۷ دکتر حسین شرافت (مدیر عامل بانک بیمه بازرگانان) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۱۸ علی محمد شرافتیان (مشاور بانک بیمه بازرگانان) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۱۹ شرکت آرک ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه نادری ۱
۴۲۰ شرکت تولیدی اشتات ایران و شرکت اشتادکو ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه ۲۴ اسفند ۱
۴۲۱ شرکت سهامی اختر ماشین (به نام اختر شاهرخشاهی) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مستقل بازار ۱
۴۲۲ شرکت سهامی زامیاد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۴۲۳ شرکت سهامی کلسیمین (به نام مهندس مرتضی رستگار جواهری) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مستقل بازار ۱
۴۲۴ شرکت سهامی صادراتی گجرات ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مستقل بازار ۱
۴۲۵ شرکت سهامی معادن بافق ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مستقل بازار ۱
۴۲۶ شرکت سیمان مشهد (به نام مهندس علی زاهدی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۴۲۷ شرکت کف (به نام غلامرضا داروگر) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مستقل بازار ۱
۴۲۸ شرکت نسبی عبدالله فردانش و شرکاء (به نام حاج عبدالله فردانش) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مستقل بازار ۱
۴۲۹ شرکت ویتانا ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مستقل بازار ۱
۴۳۰ شرکت هدیش و راسکو ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه سه راه تخت جمشید ۱
۴۳۱ جمعیت شیروخورشید سرخ اردبیل ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اردبیل ۱
۴۳۲ عسگر طالب پور (به نام پدرشان حاج محمد حسین طالب پور) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۴۳۳ دکتر علی علیزاده ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه قوچان ۱
۴۳۴ کارخانه کبریت سه ستاره زنجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۴۳۵ کانون افسران و درجه داران بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۳۶ گروه صنعتی نرگس شیراز (دکتر حشمت الله کرمانشاهی) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مستقل بازار ۱
۴۳۷ حاجی اسماعیل ماسوریانس و حاجی ارازخان البا ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گنبد کاوس ۱
۴۳۸ احمد محمدی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گنبد کاوس ۱
۴۳۹ مهندس محمد قلی ملک پور ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۴۰ حاجی محمد صادق ملک زاده صداقت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۴۴۱ فریدون والی زاده افشار (به نام اسد والی زاده افشار) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۴۲ احمد و عباس ونکی و محمد ابراهیم عبدالباقیان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۴۴۳ هیئت امنای بقاء متبرکه رشت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۴۴۴ آموزشگاه بهیاری میثاقیه وابسته به بیمارستان میثاقیه ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه تخت جمشید (پهلوی) ۱
۴۴۵ حسین آقاجانزاده ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگان شعبه مرکزی ۱
۴۴۶ اداره کل کشاورزی آذربایجان غربی ۱۵۰۰ برگ بانک تعاون کشاورزی ایران شعبه رضاییه ۱
۴۴۷ استارلایت ۱۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۱
۴۴۸ انجمن شهر تهران ۳۰۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه سیار ۲
۴۴۹ انجمن شهر قزوین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه قزوین ۱
۴۵۰ بانک ایران و روس (به نام لئو تولستوی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۴۵۱ کارمندان بانک بازرگانی ایران شعب فارس ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه شیراز ۱
۴۵۲ محمد علی برادران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه زاهدان ۱
۴۵۳ بهره برداران معادن یزد ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه یزد ۱
۴۵۴ جمشید پارسا پارسی (به نام استاد گوهر) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه امیرآباد ۱
۴۵۵ ماشاءالله پدرثانی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۵۶ سرهنگ حبیب الله جوانی (به نام اسدالله جوانی) ۳۰۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاونی توزیع شعبه ویلا ۲
۴۵۷ کریم دادگر (به نام پدرشان حسین دادگر) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه باغ فردوس شمیران ۱
۴۵۸ افسر دکتر بهرامی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه امیریه ۱
۴۵۹ سازمان آب منطقه‌ای شیراز ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۲
۴۶۰ سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۲۱۰۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱۴
۴۶۱ گورگن و وازگن سیمونیان ۱۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۱
۴۶۲ کارکنان شرکت آ- حکیم و شرکاء ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۴۶۳ شرکت اردیبهشت با مسئولیت محدود ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۶۴ شرکت ساکا ۱۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۱
۴۶۵ شرکت سهامی ساسان (برادران ساهاکیان) ۱۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۱
۴۶۶ شرکت سهامی کارخانجات دنیای فلز ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه مرکزی ۱
۴۶۷ شرکت سهامی کارخانجات دنیای فلز ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه صنعتی ۲۴ اسفند ۱
۴۶۸ شرکت سهامی کارخانجات دنیای فلز ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مخبرالدوله ۱
۴۶۹ شرکت سهامی کارخانجات دنیای فلز ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۴۷۰ دانش آموزان دبستان و دبیرستان ژاندارک ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه مرکزی ۱
۴۷۱ دانشگاه تبریز ۳۰۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه تبریز ۱
۴۷۲ رضا رئیسی (پیتزا پنتری) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۷۳ سازمان آب گرگان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گرگان ۱
۴۷۴ شرکت برق منطقه‌ای کرمان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمان ۱
۴۷۵ شرکت پیریس ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه مرکزی ۱
۴۷۶ شرکت ساختمانی رگلاژ (به نام فضعلی فضعلی پور) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۷۷ شرکت سهامی روغن نباتی جهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۴۷۸ شرکت سهامی تولید مرکب ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۴۷۹ شرکت سهامی کاغذ حساس ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نادری ۱
۴۸۰ شرکت مکالئوم ایران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه ساختمان آلومینیوم ۱
۴۸۱ شرکت نسبی حکمیزاده (به نام اسحاق و ریموند حکمیزاده) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه اهواز ۱
۴۸۲ شهرداری اسفراین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اسفراین ۱
۴۸۳ شهرداری نهاوند ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نهاوند ۱
۴۸۴ صاحبان دبستان‌ها و دبیرستان‌های ملی اهواز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۴۸۵ خسرو صداقت (به نام فریدون صداقت) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱
۴۸۶ حسین علیزاده ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۴۸۷ فرهنگیان شاهی ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه شاهی ۱
۴۸۸ حسن فولادی (به نام صدیقه فولادی) ۱۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه بازار ۱
۴۸۹ حسین فولادی (به نام داریوش فولادی) ۱۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه بازار ۱
۴۹۰ علی فولادی (به نام مهشید فولادی) ۱۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه بازار ۱
۴۹۱ محمد فولادی (به نام اسدالله فولادی) ۱۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه بازار ۱
۴۹۲ شرکت فیلور (به نام رضا حکیم زاده و دکتر مهندس محمد طاهری) ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فردوسی ۲
۴۹۳ کارخانه قند قزوین ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه اکباتان ۱
۴۹۴ شرکت کارپکس (به نام میرهادی سلمی و مؤسس شرکت) ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه بازار ۱
۴۹۵ کانون دامپروران ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۴۹۶ حاجی محمد باقر گلبرگ ۱۵۰۰ برگ بانک مرکزی ایران شعبه مرکزی ۱
۴۹۷ محمد کریم مستشاری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۴۹۸ مهندس امیر ملک زاده یزدی ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه اهواز ۷ ۱
۴۹۹ محمد ابراهیم نیکپور (به نام مادرشان بدرالدوله نیکپور) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۵۰۰ محمد حسین نیکپور ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۵۰۱ عبدالرضا ابراهیمی سرکار آقا ۱۵۰۰برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه کرمان ۱
۵۰۲ اتحادیه جواهر، طلا، ساعت و نقره تهران ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه بازار ۱
۵۰۳ مهندس احمد الوندیان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۰۴ مهندس مرتضی انصاری ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اصفهان ۱
۵۰۵ عصمت باقرپور (دلکش) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۰۶ بنیاد دانش ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه کوروش بزرگ ۱
۵۰۷ حاجی علی اکبر جاسب ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه ری ۱
۵۰۸ سرهنگ حبیب الله جوانی (به نام اسدالله و زبیده جوانی) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاونی توزیع شعبه ویلا ۱
۵۰۹ دفتر سیاسی حزب ایران نوین ۷۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۵
۵۱۰ هیئت اجرایی حزب ایران نوین ۷۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۵
۵۱۱ سازمان مرکزی حزب ایران نوین ۷۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۵
۵۱۲ دانش آموزان استثنایی تهران ۱۵۰۰ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۱۳ دانش آموزان دبیرستان شماره ۱ هدف ۱۵۰۰ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۵۱۴ مهندس حسین دفتریان ۱۵۰۰ بانک اعتبارات ایران شعبه تبریز ۱
۵۱۵ سازمان و استودیوی کاسپین ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۱۶ شرکت پشمباف کشمیر ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه ۲۴ اسفند ۱
۵۱۷ شرکت ساختمانی کوه ریز (به نام علیرضا اشرف خراسانی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۱۸ شرکت شیمیکو (فریدون دادگر) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه فردوسی ۱
۵۱۹ شرکت لوشان ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه نادری ۱
۵۲۰ شرکت مسافربری ایران پیما ۱۵۰۰برگ بانک صادرات ایران شعبه شماره ۵۵۹ امیرکبیر ۱
۵۲۱ عارف عارف کیا (به نام همسرشان ژینوس عارف کیا) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۲۲ عبدالخالق فلاحی (به نام عبدالرحمن فلاحی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه آبادان ۱
۵۲۳ مهندس محمد فتحی نریمانی ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه تخت جمشید ۱
۵۲۴ ایرج و شاهرخ فیروز ۱۵۰۰ برگ بانک ایرانیان شعبه تخت جمشید ۱
۵۲۵ کارخانجات صنعتی جنرال

(به نام ابوالقاسم بهبهانی و ۱۰ نفر از خریداران محصولات جنرال)

۱۵۰۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه بازار ۱۰
۵۲۶ کشاورزان عضو طرح افزایش تولیدی برنج لاهیجان ۳۰۰۰ برگ بانک تعاون کشاورزی ایران شعبه لاهیجان ۲
۵۲۷ روبرت گریگوریانس ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۲۸ محمد شفیع متقی ایروانی

(به نام محمود متقی ایروانی، حمیده متقی ایروانی و سیمین متقی ایروانی)

۴۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۳
۵۲۹ ناصر مجتبایی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۱
۵۳۰ مهدی مجلسی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه شیراز ۱
۵۳۱ سید عباس مشعلی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اهواز ۱
۵۳۲ حاجی مرتضی مظفریان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۳۳ ناصر ملک مطیعی (به نام هوشنگ سارنگ) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۳۴ مؤسسه آفتاب شرق (به نام علیرضا آموزگار) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مشهد ۱
۵۳۵ فرشته مهبان هوشمند (به نام عزت الله نوید) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه بازار ۱
۵۳۶ مرتضی ناظمی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۳۷ حاجی محمد یادگار ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اهواز ۱
۵۳۸ علی یزدان منش ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۱
۵۳۹ محمد طاهر یزدی (به نام خود و پدرشان ملا باقر یزدی) ۴۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه یزد ۳
۵۴۰ کارخانجات ایران ناسیونال (به نام ۵۰ استادکار کارخانجات ایران ناسیونال) ۷۵۰۰۰ برگ بانک پارس شعبه مشهد ۵۰
۵۴۱ اصناف یزد ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه یزد ۱
۵۴۲ افسران و درجه داران مرکز پیاده شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه شیراز ۱
۵۴۳ حاجی میر زین‌العابدین امین ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه اصفهان ۱
۵۴۴ انجمن بین المللی زنان ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۵۴۵ انجمن‌های خانه و مدرسه زنجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه زنجان ۱
۵۴۶ کارکنان شعب بانک بازرگانی ایران در خوزستان ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه اهواز ۱
۵۴۷ کارکنان شعب بانک بازرگانی ایران در مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مشهد ۱
۵۴۸ بانک رفاه کارگران (به نام کوروش بزرگ) ۱۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ۱
۵۴۹ کارکنان بانک رفاه کارگران (به نام کوروش بزرگ) ۱۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ۱
۵۵۰ پزشکان و کارکنان اداره کل بهداری خراسان ۳۰۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شبه مشهد ۲
۵۵۱ دکتر شاپور پیرغیبی و دکتر محمد رضا مسکوب (به نام بیمارستان مسعود) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه گرگان ۱
۵۵۲ جوانان هنرستان رضا پهلوی مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مشهد ۱
۵۵۳ کارمندان حسابداری‌های اختصاصی گرگان، گنبد کاوس و بجنورد (به نام امیرکبیر) ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه گرگان ۱
۵۵۴ کارکنان و هیئت علمی دانشکده علوم مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مشهد ۱
۵۵۵ کارکنان دانشگاه مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مشهد ۱
۵۵۶ دبیران، آموزگاران و کارکنان آموزش و پرورش مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مشهد ۱
۵۵۷ دبیرستان‌های ملی اصفهان (به نام دکتر محمد معین) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اصفهان ۱
۵۵۸ سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۵۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱۰
۵۵۹ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه روزولت ۱
۵۶۰ سازمان نظام پزشکی گرگان ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه گرگان ۱
۵۶۱ شرکت تعاونی تهیه و توزیع گوشت شیراز و حومه ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه شیراز ۱
۵۶۲ شرکت سهامی آب معدنی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه امیراکرم ۱
۵۶۳ شرکت سهامی رنا ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مخبرالدوله ۱
۵۶۴ شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی فخر ایران ۳۰۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه ۱۱۵۴ فخر ایران ۲
۵۶۵ کارکنان شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی فخر ایران ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه ۱۱۵۴ فخر ایران ۱
۵۶۶ شرکت سهامی مرتب نو (بهاءالدین کهبد) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۵۶۷ شرکت صادرات پسته رفسنجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رفسنجان ۱
۵۶۸ شیرزنان و شیرمردان باشگاه لاینز تجریش ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه تجریش ۱
۵۶۹ دکتر قاسم طاهباز (به نام مادرشان مرحمت اتحادیه) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۵۷۰ امان الله عامری ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه کرمان ۱
۵۷۱ قضات و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان‌های وابسته (به نام عدل پهلوی) ۲۲۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دادگستری ۱۷
۵۷۱ کاظم کورس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۱
۵۷۲ کانون کارآموزی کشور ۷۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۵
۵۷۳ مرکز پزشکی پهلوی وابسته به دانشگاه تهران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه نواب شمالی ۱
۵۷۴ ناحیه ژاندارمری خوزستان و ستون عملیات اروندرود

به نام سرگرد شهید قسمت کشاورزی، سروان شهید سید محمد هادی مرتضوی و بازماندگان عشیره راشدی

۴۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه آبادان ۳
۵۷۵ خداقلی نجم العین ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه گنبد کاوس ۱
۵۷۶ سرلشگر سید محمود نکوزاده ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۵۷۷ فرهاد واثقی (به نام مهشید) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه گرگان ۱
۵۷۸ هواپیمایی ملی ایران «هما» ۱۸۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فردوسی ۱۲
۵۷۹ فریدون ابراهیمی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه کرمان ۱
۵۸۰ اتحادیه صنف خواربار فروشان تهران (وابسته به حزب ایران نوین) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاونی توزیع شعبه چهارراه مولوی ۱
۵۸۱ اداره کل آموزش و پرورش فارس ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۳
۵۸۲ کارکنان اداره کل بهداری آذربایجان شرقی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۵۸۳ کارکنان اداره کل کشاورزی مازندران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساری ۱
۵۸۴ مسیّب ارجمند عضو کمیته حزب ایران نوین

در آبادان به نام پدرشان محمد ارجمند

۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه آبادان ۱
۵۸۵ افسران و درجه داران قرارگاه سپاه دوم شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۵۸۶ افسران و درجه داران مرکز زرهی شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه شیراز ۱
۵۸۷ بازرگانان شهرستان میاندوآب ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه میاندوآب ۱
۵۸۸ کارکنان شعب بانک بازرگانی ایران در آذربایجان شرقی ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه تبریز ۱
۵۸۹ علی اکبر برخوردار ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رفسنجان ۱
۵۹۰ پایگاه دریایی خرمشهر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه خرمشهر ۱
۵۹۰ خجسته خرسند (به نام منوچهر خرسند) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه پهلوی امیراکرم ۱
۵۹۱ منیژه خرسند (به نام عبدالله خرسند) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه پهلوی امیراکرم ۱
۵۹۲ علی اکبر خسروشاهی (به نام شرکت تید) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه قزوین ۱
۵۹۳ سازمان آب آبادان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه شیراز ۱
۵۹۴ پیمانکاران سازمان آب و برق آذربایجان ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۲
۵۹۵ مهندسین سازمان آب و برق آذربایجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۵۹۶ حاجی احمد سعیدی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه تبریز ۱
۵۹۷ سندیکای مهندسین مشاور معمار ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه نادری ۱
۵۹۸ سید موسی شجاع فرد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سه راه آذری ۱
۵۹۹ شرکت سهامی بازرگانی و فنی آفتاب شرق (به نام حاجی علی اکبر محلوجی) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مخبرالدوله ۱
۶۰۰ شرکت بازرگانی دیتون با مسئولیت محدود (به نام حاجی میرزا تقی رسولیان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۶۰۱ شرکت سهامی شیشه قزوین ۱۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۱
۶۰۲ کارکنان شرکت سهامی صنایع شیر ایران (وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران باجه کارخانه شیر پاستوریزه ۱
۶۰۳ شرکت قند قزوین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۶۰۴ شرکت کرپی (به نام فریده دادمهر) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه تبریز ۱
۶۰۵ شهرداری آمل ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه آمل ۱
۶۰۶ شهرداری بم ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بم ۱
۶۰۷ شهرداری خوی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه خوی ۱
۶۰۸ شهرداری رفسنجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رفسنجان ۱
۶۰۹ شهرداری سبزوار ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سبزوار ۳
۶۱۰ شهرداری کرمان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمان ۱
۶۱۱ شهرداری مهاباد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مهاباد ۱
۶۱۲ ضیاءالدین صمدی (به نام حاجی حسن صمدی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه تبریز ۱
۶۱۳ حاجی احمد صیرفیان پور (به نام پدرشان حاجی میرزا کریم صیرفیان پور) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه چهارباغ اصفهان ۱
۶۱۴ کارخانه سیمان دورود ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دورود ۱
۶۱۵ هرمزدیار و خدایار کیانی ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه سنندج ۱
۶۱۶ خانم همایون کیانیان (به نام کیخسرو کیانیان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گذرنامه ۱
۶۱۷ ناوگان شاهنشاهی خلیج فارس و دریای عمان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه خرمشهر ۱
۶۱۸ همدم نفیسی به نام علی اکبر نفیسی (ناظم الاطباء) ۱۵۰۰ برگ بانک ایرانیان شعبه تخت جمشید ۱
۶۱۹ داوود وکیل گیلانی (مسئول کمیته حزب ایران نوین در تاکستان) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه قزوین ۱
۶۲۰ آموزش پشتیبانی تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه تبریز ۱
۶۲۱ کارمندان آموزش و پرورش اهواز ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اهواز ۱
۶۲۲ کارکنان آموزش و پرورش و دانش آموزان بیرجند ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بیرجند ۱
۶۲۳ اداره کل فرهنگ و هنر و مدیران سینماهای مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه مشهد ۱
۶۲۴ کارکنان اداره گمرک خرمشهر ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه خرمشهر ۱
۶۲۵ غلامرضا امام وردی «رضا بیک ایمان وردی» ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۶۲۶ انجمن خیریه تعاون برای مدارس اتفاق ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و خاورمیانه شعبه شاه ۱
۶۲۷ انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مشهد ۱
۶۲۸ دکتر محمد رضوانی (به نام حاج رضا رضوانی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاشان ۱
۶۲۹ انجمن زرتشتیان ۳۰۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۲
۶۳۰ انجمن زرتشتیان تهران (به نام ارمغان زرتشتیان) ۷۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۵
۶۳۱ اوقاف بجنورد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بجنورد ۱
۶۳۲ اوقاف تربت حیدریه ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه تربت حیدریه ۱
۶۳۳ اوقاف سبزوار (به نام موقوفه عام) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سبزوار ۱
۶۳۴ اوقاف قوچان ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه قوچان ۱
۶۳۵ اوقاف نیشابور ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نیشابور ۱
۶۳۶ کارکنان برق منطقه کرمانشاه ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۲
۶۳۷ جمعیت دامداران تهران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ۱
۶۳۸ کمیته حزب ایران نوین آذربایجان شرقی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه تبریز ۱
۶۳۹ داروخانه انجمن بهداری و کارکنان بهداری کل

استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان

۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بندر بوشهر ۱
۶۴۰ دبیرستان دخترانه شماره ۲ هدف ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۶۴۱ سندیکای شرکت‌های ساختمانی ۷۵۰۰ برگ بانک کار شعبه مرکزی ۵
۶۴۲ شرکت بیمه آریا شعبه تبریز (به نام مهندس فرداد) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه تبریز ۱
۶۴۳ شرکت سهامی تولیدی و صنعتی ایران و غرب (به نام محمد مهدی لاری) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۶۴۴ شرکت متال بورس ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه بازار ۱
۶۴۵ شرکت مخمل و ابریشم کاشان ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاشان ۲
۶۴۶ شرکت‌های ساختمانی تهران جنوب (تکنیسین) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه شاهرضا ۱
۶۴۷ شهرداری تربت حیدریه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تربت حیدریه ۱
۶۴۸ شهرداری کرمانشاه ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۲
۶۴۹ جواد شهرستانی استاندار کرمانشاهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۶۵۰ شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای آبادان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آبادان ۱
۶۵۱ عاملین دخانیات و قند و شکر آذربایجان شرقی ۷۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۵
۶۵۲ عبدالرحمن عامری (به نام پدرشان لقنه عامری) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۶۵۳ فرهنگیان بردسیر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بردسیر ۱
۶۵۴ فرهنگیان ماهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ماهان ۱
۶۵۵ محمد فقیهی و محمد سیدی بازرگان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاشان ۱
۶۵۶ کارخانه قند شیروان ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مشهد ۱
۶۵۷ نمایندگان مجلس شورای ملی ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲
۶۵۸ مهندس ضیاءالله مسعودی نراقی ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه شاهرضا ۱
۶۵۹ امیراخوان مظفریان ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۶۶۰ حسینعلی منصور (به نام ابوالحسن (داریوش) منصور) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه روزولت ۱
۶۶۱ شهریار نوشادی (به نام مروارید نوشادی) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاوتی توزیع شعبه ۲۴ اسفند ۱
۶۶۲ هژبر یزدانی ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه بازار ۱
۶۶۳ نعمت الله آغاسی (آزموده) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۶۶۴ آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی ایران (به نام حسین علاء) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات صنعتی ۱
۶۶۵ آموزش و پرورش بجنورد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بجنورد ۱
۶۶۶ کارمندان ادارات دولتی گرگان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گرگان ۱
۶۶۷ کارکنان اداره آبادانی و مسکن همدان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گرگان ۱
۶۶۸ کارکنان پست و تلگراف و تلفن آذربایجان شرقی ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه تبریز ۱
۶۶۹ علی احمدی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اراک ۱
۶۷۰ ارامنه گرگان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گرگان ۱
۶۷۱ بهمن امانت (به نام همسرشان پریدخت سروشیان) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه یزد ۱
۶۷۲ انجمن شهرستان اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه اصفهان ۱
۶۷۳ انجمن شهرستان گنبد کاوس (به نام سعدی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گنبد کاوس ۱
۶۷۴ اهالی حکم آباد تبریز ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه تبریز ۱
۶۷۵ بازرگانان و صاحبان صنایع کرمانشاه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۶۷۶ باشگاه لاینز آبادان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آبادان ۱
۶۷۷ بانک اعتبارات صنعتی ۳۰۰۰ برگ بانک اعتبارات صنعتی ۲
۶۷۸ باقر پیرنیا استاندار خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مشهد ۱
۶۷۹ حسین خداداد (از طرف شرکت تولیدی شرق به نام استوار شهید آیت الله لشگری) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۶۸۰ حسین خداداد (از طرف شرکت سهامی الکترو ادیسون به نام استوار شهید باباییان) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه ری ۱
۶۸۱ حسین خداداد (به نام پدرشان حاجی خان خداداد) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه تجریش ۱
۶۸۲ یدالله داداش زاده ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه بازار ۱
۶۸۳ دانش آموزان و فرهنگیان سنندج ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سنندج ۱
۶۸۴ عبدالله زمین پیمانوری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دوبی ۱
۶۸۵ سازمان زنان وابسته به جمعیت شیروخورشید سرخ کرمانشاه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۶۸۶ سپاه یکم لشگر زرهی و پشتیبانی منطقه ۱ ۷۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه کرمانشاه ۵
۶۸۷ لیلا سلیمی «لی لی» ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۶۸۸ شرکت دیم کار (به نام حافظ) ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه گنبد کاوس ۱
۶۸۹ شرکت ریسمان ریسی سمنان و نساجی پارس (ناصر پورکاشانی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سمنان ۱
۶۹۰ شرکت سهامی پخش گاز ایران- پرسی گاز ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه مرکزی ۱
۶۹۱ شرکت سهامی نساجی مازندران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساری ۱
۶۹۲ شرکت سهامی نفت پارس ۳۰۰۰ برگ بانک اعتبارات صنعتی ۲
۶۹۳ شهربانی کرمانشاهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۶۹۴ شهرداری بهشهر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بهشهر ۱
۶۹۵ شهرداری زابل ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه زابل ۱
۶۹۶ شهرداری کاشمر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاشمر ۱
۶۹۷ شهرداری گنبد کاوس ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه گنبد کاوس ۱
۶۹۸ گل اندام طاهرخانی (سوسن) به نام «پرخیده» ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۶۹۹ فرزندان بتول فرمانفرماییان (به نام مادرشان) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات صنعتی ۱
۷۰۰ فرهنگیان شهرضا ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهرضا ۱
۷۰۱ فرهنگیان گنبد کاووس ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه گنبد کاووس ۱
۷۰۲ کارکنان ناحیه راه آهن اراک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اراک ۱
۷۰۳ کارکنان نساجی شوش ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۷۰۴ کمپانی چرخ دوختنی سینگر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۰۵ کمیته حزب ایران نوین کرمان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمان ۱
۷۰۶ کمیته حزب ایران نوین یزد ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه یزد ۱
۷۰۷ امیر حسین مشاور (به نام پدرشان احمد مشاور) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۷۰۸ حاج فتح الله و حاجی نعمت الله مظفری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گنبد کاووس ۱
۷۰۹ نیکوکاران گرگان ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه گرگان ۱
۷۱۰ هنرمندان و کارکنان وزارت فرهنگ و هنر

(به نام استوار شهید باباییان، استوار شهید لشگری، مرداویج دیلمی و فردوسی)

۶۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاه آباد ۴
۷۱۱ مهدی هرندی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمان ۱
۷۱۲ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک‌های ملی ایران، اعتبارات ایران و بازرگانی ایران شعبه مشهد ۱
۷۱۳ اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات تهران و حومه (وابسته به حزب ایران نوین) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۱
۷۱۴ کارکنان اداره کل بهداری گیلان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۷۱۵ اداره کل کشاورزی خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۷۱۶ اعضاء حزب ایران نوین خوزستان ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۲
۷۱۷ اعضاء شرکت تعاونی و کارکنان ناحیه راه آهن لرستان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اندیمشک ۱
۷۱۸ رضا افتحی (به نام مادرشان قمر سرخوش) ۱۵۰۰ برگ بانک رهنی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۱۹ درجه داران افسران لشگر ۹۲ زرهی ۹۰۰۰ برگ بانک سپه شعبه اهواز ۶
۷۲۰ کارکنان بانک مرکزی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک مرکزی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۲۱ غلامرضا بنان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اصفهان ۱
۷۲۲ حاجی کاظم توکلیان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نظرآباد بزرپ ۱
۷۲۳ دانش آموزان و فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه ۱۱ تهران ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مجیدیه ۱
۷۲۴ کارکنان و کارگران سازمان آب مشهد ۳۰۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مشهد ۲
۷۲۵ هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مشهد ۱
۷۲۶ سازمان اصناف مشهد وابسته به کمیته حزب ایران نوین خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مشهد ۱
۷۲۷ خانم سیفی «حکیمی» ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۱
۷۲۸ کارکنان و کارگران شرکت برق منطقه‌ای خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مشهد ۱
۷۲۹ شرکت تعاونی گوشت گاو تهران وابسته به حزب ایران نوین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۱
۷۳۰ شرکت ساختمانی مثلث (به نام علی اکبر محلوجی) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه فردوسی ۱
۷۳۱ شرکت سهامی الیاف (به نام علی اکبر محلوجی) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه فردوسی ۱
۷۳۲ شرکت سهامی ریسندگی کاشان ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاشان ۳
۷۳۳ شرکت سهامی کارخانجات صنعتی گازر ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه ۲۴ اسفند ۱
۷۳۴ شرکت سهامی کارخانجات مقدم ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۷۳۵ صنف چوب فروش تهران وابسته به حزب ایران نوین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۷۳۶ صنف فخار تهران وابسته به حزب ایران نوین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۱
۷۳۷ مرتضی طوسی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سپهبد زاهدی ۱
۷۳۸ حاجی جواد طوسیان ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مشهد ۱
۷۳۹ یفرم طوماس (به نام دخترشان ادیت طوماس) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مشهد ۱
۷۴۰ فرهنگیان تفرش ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تفرش ۱
۷۴۱ احمد قاضی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه حافظ ۱
۷۴۲ محسن قندهاری (به نام پدرشان ابوالقاسم قندهاری) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه بازار ۱
۷۴۳ کارخانه قند شاه آباد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاه آباد ۱
۷۴۴ کارخانه قند نقش جهان ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه چهارباغ اصفهان ۱
۷۴۵ کارخانه ماشین سازی اراک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اراک ۱
۷۴۶ کلوپ روتاری ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۴۷ صمد کمپانی (به نام پدرشان ابراهیم کمپانی) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه خیام ۱
۷۴۸ آقای کوچمشکی مسئول کمیته حزب ایران نوین در زنجان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه زنجان ۱
۷۴۹ پسران ابراهیم نبیل سمیعی (به نام پدرشان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۵۰ محمد علی نظام مافی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۵۱ نیروی هوایی شاهنشاهی ایران ۱۲۰۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۸
۷۵۲ سید محمد و سید هاشم هاشمی (به نام پدرشان حاجی میررحیم هاشمی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۷۵۳ آموزش و پرورش استان کرمانشاهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۷۵۴ اداره آموزش و پرورش شاهرود ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاهرود ۱
۷۵۵ اداره اوقاف شهرستان قزوین (از موقوفه حسابی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه قزوین ۱
۷۵۶ رضا ارحام صدر و نصرت الله وحدت (به نام ناصر فرهمند) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه اصفهان ۱
۷۵۷ اتحادیه صنف خرازی فروش تهران ۱۵۰۰ برگ بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۷۵۸ افسران و افراد تیپ ۲۸ کردستان ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه سنندج ۱
۷۵۹ افسران و درجه داران ستاد بزرگ ارتشتاران ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۷۶۰ افسران و درجه داران ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رضاییه ۱
۷۶۱ افسران، درجه داران و سربازان تیپ ۵۵ هوابُرد شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه شیراز ۱
۷۶۲ افسران، درجه داران و کارمندان نیروی دریایی شاهنشاهی ۳۰۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۷۶۳ اوقاف یزد ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه یزد ۱
۷۶۴ بانک اعتبارات ایران ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه مرکزی ۱
۷۶۵ کارمندان بانک اعتبارات ایران ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه مرکزی ۱
۷۶۶ بانک ایران و انگلیس ۳۰۰۰ برگ بانک ایران و انگلیس شبه مرکزی ۱
۷۶۷ بانک تجارت خارجی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۶۸ برادران ساهاکیان (به نام آشخن ساهاکیان) ۱۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۶۹ دکتر مهدی بوشهری (به نام معین بوشهری) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۷۷۰ خاندان بوشهری (به نام معین بوشهری) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۷۷۱ پادگان قزوین ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه قزوین ۱
۷۷۲ تلویزیون ملی ایران شعبه شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۷۷۳ دبیرستان رازی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه محمودیه ۱
۷۷۴ حاجی کاظم دورقی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه خرمشهر ۱
۷۷۵ سازمان سپاه بهداشت فارس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۷۷۶ سازمان عمران قزوین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه قزوین ۱
۷۷۷ سپاهیان انقلاب تهران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۷۷۸ شرکت تجارتی ایران و اشکودا ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۷۷۹ شرکت رگلاژ ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رضاییه ۱
۷۸۰ شرکت سهامی پشمبافی جهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۷۸۱ شرکت سهامی جهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۷۸۲ صنعت نفت ایران ۱۵۰۰۰۰برگ بانک بازرگانی ایران شعبه شرکت نفت ۱۰۰
۷۸۳ ضیاءالدین طباطبایی (به نام شهاب طباطبایی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گرگان ۱
۷۸۴ فرهنگیان شهرستان اراک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اراک ۱
۷۸۵ فرهنگیان و کارکنان ادارات سبزوار ۱۵۰۰ برگ از بانک‌های مختلف شعب سبزوار ۱
۷۸۶ حاجی علی قاسمی ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه چهارباغ اصفهان ۱
۷۸۷ کارخانه ریسندگی و بافندنگی تاج ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اصفهان ۱
۷۸۸ کمیته حزب ایران نوین خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مشهد ۱
۷۸۹ کمیته حزب ایران نوین سمنان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه سمنان ۱
۷۹۰ کمیته حزب ایران نوین شاهرود ۱۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه شاهرود ۱
۷۹۱ مریم گنجی فر و محترم مؤیدی (به نام شکوفه زندنیا) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ۷۴۰ خیابان وزراء ۱
۷۹۲ مرکز توپخانه و پادگان اصفهان ۳۰۰۰ برگ بانک سپه شعبه اصفهان ۲
۷۹۳ علی مرندی ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرند ۱
۷۹۴ مهندس عبدالاحد معرفت ۳۰۰۰ برگ بانک سپه شعبه سنندج ۲
۷۹۵ شخص ناشناس (به نام ستارخان سردار ملی) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تبریز ۱
۷۹۶ ابوالفتح آتابای (به نام پسرشان کامروز آتابای) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاونی توزیع شعبه مرکزی ۱
۷۹۷ آموزش و پرورش دامغان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دامغان ۱
۷۹۸ اتحادیه بازرگانان صادرکننده فرش ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۷۹۹ اداره کل آموزش و پرورش کرمان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمان ۱
۸۰۰ اداره کل آموزش و پرورش کرمان ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه کرمان ۱
۸۰۱ اداره مهندسی نیروی زمینی شاهنشاهی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهیاد ۱
۸۰۲ استادان مدرسه عالی بازرگانی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۸۰۳ اعضای انجمن طرفداران حکیم زکریای رازی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۸۰۴ افسران اداره اردنانس ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۸۰۵ افسران درجه داران لشگر رضاییه

(به نام سرهنگ دوم شهید حسین کلائی، سرهنگ شهید هدایت الله مافی)

۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رضاییه ۲
۸۰۶ افسران درجه داران لشگر رضاییه (به نام سروان شهید رضا قره باغی) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه رضاییه ۱
۸۰۷ نیره امید (به نام سرکار سرهنگ غلامعلی امید) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اردیبهشت ۱
۸۰۸ امیرقلی امینی (مدیر روزنامه اصفهان به نام مصطفی قلی امینی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اصفهان ۱
۸۰۹ انجمن فرهنگی ارامنه چهارمحال بختیاری ۱۵۰۰ برگ بانک کار شعبه مرکزی ۱
۸۱۰ انجمن مهندسان مشاور ایران ۴۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه نادری ۳
۸۱۱ بانک اعتبارات صنعتی ۳۰۰۰ برگ بانک اعتبارات صنعتی ۲
۸۱۲ مصطفی پایان ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه تبریز ۱
۸۱۳ خاندان فرمانفرماییان (به نام عبدالحسین میرزا فرمانفرماییان) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات صنعتی ۱
۸۱۴ خانواده سمیعی در تهران ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲
۸۱۵ دبستان و دبیرستان شماره ۳ و ۴ هدف ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه چهارراه شاه ۱
۸۱۶ مهندس منوچهر سپه پور ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فردوسی ۱
۸۱۷ شخص ناشناس ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۸۱۸ شرکت تضامنی حسن تراب و شرکاء (به نام حاجی محمد مهدی تراب) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۸۱۹ شرکت حسو ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نادری ۱
۸۲۰ شرکت سهامی الکتریک استورچ باطری ایران ۳۰۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۲
۸۲۱ شرکت سهامی ساختمان تأسیسات آبیاری سایبر ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بلوار الیزابت ۲
۸۲۲ شرکت کرمیت ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بوشهر ۲
۸۲۳ شهرداری‌های حوزه فرمانداری کل یزد ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه یزد ۱
۸۲۴ مصطفی فرمان آرا ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۸۲۵ دکتر کاوه فرمانفرماییان (به نام مادرشان فاطمه فرمانفرماییان) ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و خاورمیانه شعبه تخت جمشید ۱
۸۲۶ فرهنگیان یزد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱
۸۲۷ ربابه قاضی مراد (به نام پرویز قاضی مراد) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۸۲۸ کارکنان بانک بازرگانی ایران در تهران ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرکزی ۱
۸۲۹ کارکنان بهداری کل سمنان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سمنان ۱
۸۳۰ کارکنان دفتر مهندسی خوزستان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اهواز ۱
۸۳۱ کلاه سبزهای نیروی زمینی شاهنشاهی ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۸۳۲ کمیته حزب ایران نوین رضاییه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رضاییه ۱
۸۳۳ عفت کورس (به نام پدرشان محمود حکیمی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۸۳۴ گروه شِل ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه مرکزی ۱
۸۳۵ امین الله لشگرلو ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه نواب ۱
۸۳۶ علی محمدی (به نام همسرشان مریم محمدی) ۳۰۰۰ برگ بانک سپه شعبه بازار ۲
۸۳۷ سید جواد مصطفوی ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه بازار ۱
۸۳۸ دکتر محمدعلی معدل (به نام حاج معدل الملک) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه شیراز ۱
۸۳۹ دکتر محمود ملک (از طرف خاندان ملک) به نام مادرشان بتول ملک شهمیرزادی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۸۴۰ معصومه نظام مافی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۸۴۱ نمایندگان فروش روغن نباتی اهواز ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه اهواز ۱
۸۴۲ هیئت نمایندگان ارامنه جلفای اصفهان و جنوب ایران ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه مرکزی ۱
۸۴۳ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۱۰۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۷
۸۴۴ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس (به نام سناتور دکتر طاهر ضیایی) ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۸۴۵ اتحادیه صنف بارفروش تهران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۸۴۶ استادان و کارکنان دانشگاه تهران (به نام ۸ نفر از رؤسای سابق دانشگاه تهران) ۱۲۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ۸
۸۴۷ افسران و افراد هنگ ژاندارمری خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۸۴۸ بهمن امانت (به نام اردشیر مهربان امانت) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه یزد ۱
۸۴۹ اهالی بندرعباس و کارکنان دولت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بندرعباس ۱
۸۵۰ بازرگانان و اصناف لاهیجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه لاهیجان ۱
۸۵۱ بهداری کل بوشهر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بوشهر ۱
۸۵۲ پادگان همدان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه همدان ۱
۸۵۳ علی اصغر پرتوی (به نام فیروز پرتوی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ۱
۸۵۴ تیمسار سرلشگر جعفرقلی پرنگ ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۸۵۵ چایکاران منطقه شمالی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه لاهیجان ۱
۸۵۶ میرزا حسن خوشابی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بحرین ۱
۸۵۷ دانشجویان انستیتو تکنولوژی شاغل خدمت در کارخانه ذوب آهن ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان- ذوب آهن ۱
۸۵۸ دبیرستان رضاشاه کبیر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ۱
۸۵۹ محمد علی روانی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۸۶۰ ابوالقاسم زرگری یعقوبی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۸۶۱ خانم فرهنگ زندی (به نام فرزندشان جمشید زندی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۸۶۲ حاجی آقا زوار ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کسری ۱
۸۶۳ سازمان آب بوشهر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بوشهر ۱
۸۶۴ سازمان بنادر و کشتیرانی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه چهارراه شاه ۱
۸۶۵ سازمان گوشت کشور ۱۵۰۰ برگ بانک ایرانیان شعبه مرکزی ۱
۸۶۶ سفیر کبیر سوییس از طرف اتحادیه ساعت سازان سوییس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۸۶۷ تقی سهرابی (به نام دکتر محمود سهرابی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تخت جمشید ۱
۸۶۸ شخص نیکوکار ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه چهارراه شاه ۱
۸۶۹ شرکت سهامی سپنتا (به نام بی بی روشن خدا رحم فرزانه) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۸۷۰ شرکت سهامی بیمه ایران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مرکزی ۱
۸۷۱ شرکت سهامی دیزل نیرو ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۸۷۲ شرکت سهامی شورمیران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه چهارراه شاه ۱
۸۷۳ شرکت سهامی شیلات ایران ۷۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فرخی پهلوی ۵
۸۷۴ شهرداری بندرعباس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بندرعباس ۱
۸۷۵ شهرداری شهسوار ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهسوار ۱
۸۷۶ شیلات بندرعباس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بندرعباس ۱
۸۷۷ هاجر صفاری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه لاهیجان ۱
۸۷۸ کارگران ورزشکار ۱۸ واحد کارگری ۱۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه وزارت کار ۱
۸۷۹ مهربان کامه ۷۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرکزی ۵
۸۸۰ ناهید لقمان ادهم (امین) به نام دکتر عباس لقمان ادهم (اعلم الملک) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تبریز ۱
۸۸۱ مخابرات نیروی زمینی ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۸۸۲ پری مرزفیر و جمشید جوانشیر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه چالوس ۱
۸۸۳ دکتر محمد مستوفی الممالکی (به نام پدرشان میرزا حسن خان مستوفی الممالک) ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرکزی ۱
۸۸۴ اصغر مسعود (به نام شرکت آذر) ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه اصفهان ۱
۸۸۵ دکتر اسدالله میمندی نژاد (به نام مادرشان کبری میمندی نژاد) ۱۵۰۰ برگ بانک اصناف ایران شعبه مرکزی ۱
۸۸۶ شرکت مهندسی نرسی فیروز (به نام صفیه فیروز) ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه مرکزی ۱
۸۸۷ نمایندگان روستاییان بخش مرکز رشت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۸۸۸ هنرستان صنعتی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه قوام السلطنه ۱
۸۸۹ آموزش و پرورش آباده ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آباده ۱
۸۹۰ آموزش و پرورش ناحیه ۵ ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فرح آباد ۱
۸۹۱ آموزش و پرورش ناحیه ۱۳ ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه شیروخورشید ۱
۸۹۲ حبیب الله آموزگار ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فسا و شعبه تجریش ۲
۸۹۳ اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه روز ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه کارگران شعبه مرکزی ۱
۸۹۴ مهندس امیرهوشنگ قلی خانی (به نام مادرشان محترم اجزاچی- قلی خانی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۸۹۵ اداره اوقاف تهران ۴۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه شاه ۳
۸۹۶ کارکنان اداره آموزش و پرورش دامغان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دامغان ۱
۸۹۷ اداره اوقاف دامغان ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه دامغان ۱
۸۹۸ اداره اوقاف و نیکوکاران یزد ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه یزد ۱
۸۹۹ اداره تربیت معلم کشور ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاه آباد ۲
۹۰۰ اداره مهندسی نیروی زمینی شاهنشاهی (به نام سرتیپ مرتضی شاهین پر) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهیاد ۱
۹۰۱ سید فخرالدین اردهالی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۹۰۲ ارکان ادارات و دوایر ستاد ژاندارمری کل کشور ۴۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه ۲۴ اسفند ۳
۹۰۳ نورالدین استوان (به نام سید محمد استوان و رخشنده خواجه نوری) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۹۰۴ انجمن بهداری بجنورد ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه بجنورد ۱
۹۰۵ انجمن توانبخشی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۹۰۶ انجمن کلیمیان شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۹۰۷ اوقاف اهواز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۹۰۸ اوقاف و متولیان مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مشهد ۱
۹۰۹ علی ایزدی، خواهر و برادران

(به نام پدرشان شادروان مهدی ایزدی «دبیرخان»)

۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۹۱۰ بازرگانان وابسته به اتاق بازرگانی همدان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه همدان ۱
۹۱۱ بانک بیمه ایران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران ۱
۹۱۲ پایگاه نیروی دریایی بندرعباس ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه بندرعباس ۱
۹۱۳ میترا پناهپور ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرکزی ۱
۹۱۴ تلویزیون ملی ایران مرکز رضاییه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رضاییه ۱
۹۱۵ حاجی حسین توکلی یزدی ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه بازار ۱
۹۱۶ پروفسور حکیم و پروفسور روحی ارباب ۳۷۵۰۰ برگ بانک اصناف ایران شعبه مرکزی ۲۵
۹۱۷ راه آهن دولتی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی شعبه راه آهن ۱
۹۱۸ راه آهن ناحیه تهران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه راه آهن ۱
۹۱۹ عبدالرزاق ربیع زاده ۷۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۵
۹۲۰ حاجی جعفر رویان ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه شیراز ۱
۹۲۱ خانم سرهنگ علی اصغر زندی (به نام فرزندشان جمشید زندی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۹۲۲ مهندس احمد زنگنه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۹۲۳ سازمان آب منطقه‌ای تهران ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاه اسماعیل صفوی، خیابان آریامهر ۳
۹۲۴ سازمان آب و فاضلاب اصفهان

(از طرف مهندسین، کارمندان، کارگران و پیمانکاران)

۴۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اصفهان ۳
۹۲۵ سازمان ملی پیشاهنگی ۴۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۳
۹۲۶ سندیکای شرکت‌های تأسیساتی ۱۰۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه چهارراه پهلوی ۷
۹۲۷ سندیکای مرکزی صنعت چاپ ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۹۲۸ بدیع الزمان سیمیندخت (به نام مادرشان مرحومه اسنان) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه شیراز ۱
۹۲۹ شرکت پران باوری ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه مرکزی ۱
۹۳۰ شرکت سهامی اتو شرق ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه اصفهان ۱
۹۳۱ شرکت سهامی توسعه کشت دانه‌های روغنی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فردوسی ۱
۹۳۲ شرکت سهامی جاندیز ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه شاهرضا ۱
۹۳۳ شرکت سهامی چای کبوتر (به نام قاسم دریانی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۹۳۴ شرکت سهامی رادکو ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه صبا ۱
۹۳۵ شرکت سهامی زیمنس ایران ۳۰۰۰ برگ بانک ایران و خاورمیانه شعبه تخت جمشید ۲
۹۳۶ شرکت سهامی قند کرمانشاه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۹۳۷ شرکت قرقره زیبا ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۹۳۸ شرکت نورد لوله اهواز ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۲
۹۳۹ شرکت اتوبوسرانی واحد مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۹۴۰ شهربانی آبادان (به نام پاسبان شهید عباس پارسی حسن زاده) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی آبادان ۱
۹۴۱ شهربانی شیراز

(کارمندان، افسران، درجه داران و پاسبانان به نام سر پاسبان شهید محمود سهامی)

۱۵۰۰ برگ بانک اصناف ایران شعبه شیراز ۱
۹۴۲ شهرداری اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۹۴۳ شهرداری برازجان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه برازجان ۱
۹۴۴ شهرداری تربت جام ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه تربت جام ۱
۹۴۵ شهرداری نجف آباد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نجف آباد ۱
۹۴۶ شهرداری و سازمان آب کاشان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاشان ۱
۹۴۷ شهرداری و طبقات مختلف مردم یزد ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه یزد ۱
۹۴۸ شهرداری همایونشهر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه همایونشهر ۱
۹۴۹ شهر صنعتی البرز قزوین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهر صنعتی البرز قزوین ۱
۹۵۰ میرزا علی اکبر و محمد رضا صرافان چهارسوقی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۹۵۱ حاجی محمد صادق صیرفیان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۹۵۲ عزت الله طاهری (به نام حاجی آقا بزرگ طاهری) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۹۵۳ ابونصر عضد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۹۵۴ عبدالصمد علی آبادی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۹۵۵ سید ابوالقاسم فاضلی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۹۵۶ کادر اداری و آموزشی دانشگاه جندی شاپور ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهواز ۱
۹۵۷ کارکنان اداره کل ثبت احوال ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه حافظ ۱
۹۵۸ کارکنان اداره کل کشاورزی گیلان ۱۵۰۰ برگ بانک تعاون کشاورزی شعبه رشت ۱
۹۵۹ کارکنان پست و تلگراف و تلفن ۳۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲۱
۹۶۰ کارکنان راه آهن شمال غرب زنجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه زنجان ۱
۹۶۱ کارکنان شرکت دخانیات ایران ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه میدان سنایی ۳
۹۶۲ کارکنان شرکت ملی ذوب آهن ایران ۳۷۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی و شعبه اصفهان ۲۵
۹۶۳ کارکنان شرکت ملی ذوب آهن ایران ۷۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه کرمان ۵
۹۶۴ کارمندان ادارات لاهیجان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه لاهیجان ۱
۹۶۵ کارمندان سازمان فاکوپا (به نام فرهاد هرمزی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۹۶۶ کارگاه‌های کفش پلاستیکی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان ۱
۹۶۷ حاجی میرزا حسن کلاهدوزان و حاجی علی رهگذر ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه اصفهان ۱
۹۶۸ کلوپ روتاری آبادان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آبادان ۱
۹۶۹ کمیته حزب ایران نوین دامغان ۱۵۰۰ برگ بانک تعاون کشاورزی شعبه دامغان ۱
۹۷۰ رستم گیو (به نام مهربان گیسو «جامعه زرتشتیان») ۴۵۰۰ برگ بانک ایران و انگلیس شعبه مرکزی ۳
۹۷۱ متال پورس ۴۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران، بانک ملی ایران و بانک سپه ۳
۹۷۲ امیر متقی (به نام مادرشان والیه متقی) ۱۵۰۰ برگ بانک اصناف ایران شعبه مرکزی ۱
۹۷۳ مهندس مرشد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۹۷۴ مرکز آموزش نظامی بیرجند ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه بیرجند ۱
۹۷۵ سید جواد مصطفوی ۳۰۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه بازار و بانک ملی ایران شعبه بازار ۲
۹۷۶ خورشید معتمد ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه مرکزی ۱
۹۷۷ حاجی حسین مقدم ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مشهد ۱
۹۷۸ شاه جهان فریدون، مهربان وزراء و جهانیان (به نام سعد پیروز) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۹۷۹ ناوتیپ هوادریا ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه خرمشهر ۱
۹۸۰ نیکوکاران وزارت بهداری ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کوروش ۳
۹۸۱ احمد ورزی (به نام فرهنگ اسکندر عباسی) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه امیرآباد ۱
۹۸۲ اشرف ورزی (به نام سکینه ورزی) ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه امیرآباد ۱
۹۸۳ وزارت علوم و آموزش عالی ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه وزراء ۱
۹۸۴ دکتر نصرت الله هروی (به نام رضا هروی (بصیرالدوله)،

دکتر نصرت الله هروی و شیرین هروی

۴۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه رستم آباد ۳
۹۸۵ هندوستانی‌های مقیم ایران (به نام حضرت بابا گرونانک) ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه مرکزی ۱
۹۸۶ آموزش و پرورش ارسباران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اهر ۱
۹۸۷ آموزش و پرورش ناحیه ۱۴ تهران ۱۵۰۰ برگ بانک ایران و هلند شعبه عباس آباد ۱
۹۸۸ اتحادیه شیرینی فروش و کافه قنادی و

شرکت تعاونی صنف شیرینی ساز و کافه قنادی تهران و حومه

۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۹۸۹ اتحادیه صنف بنگاه داران و معاملات املاک و کمیسیونر ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۹۹۰ اتحادیه صنف ذوب فلزات تهران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۹۹۱ اتحادیه صنف لاستیک فروشان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۹۹۲ اتحادیه کشاورزان چای شمال ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه لاهیجان ۱
۹۹۳ اداره بهداری کل همدان (داروسازان، دندانپزشکان و کادر پزشکی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه همدان ۱
۹۹۴ اداره بهداری نیروی زمینی شاهنشاهی ۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه جامی ۳
۹۹۵ اداره کل گمرک ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ملت ۲
۹۹۶ استادان دانشگاه اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۹۹۷ افسران و درجه داران دژبان نیروی زمینی ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۹۹۸ اقلیت کلیمی‌های کرمانشاه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۹۹۹ انجمن بهداری خرمشهر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شبه خرمشهر ۱
۱۰۰۰ انجمن شهر برازجان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه برازجان ۱
۱۰۰۱ انجمن شهر کرمان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه کرمان ۱
۱۰۰۲ انجمن خیریه کلیمیان خراسانی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۰۰۳ انجمن کلیمیان ایران ۱۵۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نادری ۱۰
۱۰۰۴ دکتر علی اوحدی ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه رفسنجان ۱
۱۰۰۵ مهندس فردریک ایشو ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مهرآباد جنوبی ۱
۱۰۰۶ باشگاه لاینز و فرهنگیان همدان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه همدان ۱
۱۰۰۷ برادران اقبالی ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه همدان ۱
۱۰۰۸ محمود و حمید برادران عظیمی ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه شاهرضا ۱
۱۰۰۹ بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی و کارمندان وابسته ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاخ شمالی بلوار ۱
۱۰۱۰ بهداری شهرستان بجنورد ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانان شعبه بجنورد ۱
۱۰۱۱ بهداری کل تهران ۳۰۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اسکندری شمالی ۲
۱۰۱۲ پزشکان و داروسازان دزفول ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه دزفول ۱
۱۰۱۳ مهندس اصغر پیروی (به نام محمد حسن پیروی و زینت السادات پیروی) ۳۰۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاونی توزیع شعبه شیراز ۲
۱۰۱۴ پیشکاری دارایی خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۱۰۱۵ پیمانکاری شرکت برق منطقه‌ای اصفهان ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۲
۱۰۱۶ آمنه جمالی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بندرعباس ۱
۱۰۱۷ شوکت جهانبانی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۰۱۸ محمود حدادزاده ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۰۱۹ خرده مالکان مزرعه خیریه شهر کرد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهر کرد ۱
۱۰۲۰ دکتر پروین خلعت بری (مدیر مدرسه عالی پارس) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سید خندان ۱
۱۰۲۱ خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه تبریز ۱
۱۰۲۲ عبدالرحمن خلیل دوانی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه شیراز ۱
۱۰۲۳ دانشکده فرماندهی ستاد و هواپیمایی نیروی زمینی شاهنشاهی

(به نام خلبان شهید سرگرد صالحی)

۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آیزنهاور ۱
۱۰۲۴ دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان (به نام بهروز سدهی

استادیار فقید مرکز محاسبات)

۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه اصفهان ۱
۱۰۲۵ محمد دانشور ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۰۲۶ دفتر مهندسی استان خراسان و مقاطعه کاران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مشهد ۱
۱۰۲۷ تیمسار دریادار مرتضی دفتری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه روزولت ۱
۱۰۲۸ شیرخان رضاپور ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۱۰۲۹ مهندس جواد رمضانی (به نام حاج محمد رمضانی) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۰۳۰ هاجر رمضانیان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه لاهیجان ۱
۱۰۳۱ سازمان آب و شهرداری شهرستان اراک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اراک ۱
۱۰۳۲ سازمان جلب سیاحان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۰۳۳ مجمع ایرانی سازمان جهانی تبلیغات به نام ۱۰ نفر از معاریف عصر پهلوی

- سازمان فاکوپا ۵ مدرسه - محمود خیامی ۱ مدرسه - دکتر حسین شرافت ۱ مدرسه - سازمان پیشرو ۱ مدرسه - سازمان کاسپین ۱ مدرسه- سازمان ایده ۱ مدرسه

۱۵۰۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱۰
۱۰۳۴ سازمان داوطلبان جمعیت شیروخورشید سرخ ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بهجت آباد ۱
۱۰۳۵ سپاهیان دانش دوره هجدهم لشگر مشهد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مشهد ۱
۱۰۳۶ مگردیچ سطراک کورپکیان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۱۰۳۷ سندیکای سینماها ۴۵۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاونی توزیع شعبه مرکزی ۳
۱۰۳۸ فرنگیس شاهرخ یگانی (به نام اردشیر بهرام یگانی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۰۳۹ شرکت آورج پیمانکار سازمان آب منطقه‌ای اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه اصفهان ۱
۱۰۴۰ شرکت اطلس بافت ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ژاله ۱
۱۰۴۱ شرکت انترکتال آو واشنگتن لیمیتد ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۱۰۴۲ شرکت تعاونی رانندگان تاکسی و کرایه تهران ۳۰۰۰ برگ بانک تعاونی توزیع شعبه مرکزی ۲
۱۰۴۳ شرکت تعاونی و سندیکای کارخانجات آردسازی غلطکی تهران و حومه ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۰۴۴ شرکت تکنو فریکو ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه مرکزی ۱
۱۰۴۵ شرکت درستی (سازمان آب و فاضلاب اصفهان) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اصفهان ۱
۱۰۴۶ شرکت سایبر (پیمانکار سازمان آب منطقه اصفهان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۱۰۴۷ شرکت ساختمانی اریگان ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه خیابان شاه ۱
۱۰۴۸ شرکت ساختمانی جهان بین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهر کرد ۱
۱۰۴۹ شرکت سهامی امناء ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ۴۰۴ جمشید آباد ۱
۱۰۵۰ شرکت سهامی ایرانیت ۳۰۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه مرکزی ۲
۱۰۵۱ شرکت سهامی پشم شیشه ایران ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۰۵۲ شرکت سهامی ت. ث.ث ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه شاهرضا ۱
۱۰۵۳ شرکت سهامی تولیدی فنر ۱۵۰۰ برگ بانک تجارت خارجی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۰۵۴ شرکت سهامی جنرال تکنیک ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۰۵۵ شرکت سهامی خاص پارس متال ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۰۵۶ شرکت سهامی دیزل نیرو ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه چهارراه پهلوی ۱
۱۰۵۷ شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی آذر ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه اصفهان ۱
۱۰۵۸ شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی نجف آباد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نجف آباد ۱
۱۰۵۹ شرکت سهامی زاگرس ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۰۶۰ شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۱۰۶۱ شرکت سهامی سیتروئن ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه آیزنهاور ۱
۱۰۶۲ شرکت سهامی کارخانجات مخابراتی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک بین المللی ایران و ژاپن شعبه مرکزی ۱
۱۰۶۳ شرکت سهامی کارخانه تولیدارو ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مهرآباد جنوبی ۱
۱۰۶۴ شرکت سهامی کاغذسازی نوظهور ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه کالج ۱
۱۰۶۵ شرکت سهامی کاردار ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۱۰۶۶ شرکت سهامی گلبند ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نوشهر ۱
۱۰۶۷ شرکت سهامی لبنیات پاک ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مهرآباد جنوبی ۱
۱۰۶۸ شرکت سهامی مطبوعاتی ایران یاد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۰۶۹ شرکت سهامی مهندسی ایران ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۱۰۷۰ شرکت صنایع حرارتی ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه پهلوی ۱
۱۰۷۱ شرکت مهندسی مخابراتی پیچ آمریکا ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۰۷۲ شرکت نسبی نوشیروانی و شرکاء (به نام جهانگیر صور اسرافیل) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه مستقل بازار ۱
۱۰۷۳ شرکت‌های متا، ریگما، شعله طلایی ۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه بهبودی ۱
۱۰۷۴ مهندس نادر شرمینی (به نام مادرشان عالیه شرمینی) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات صنعتی ۱
۱۰۷۵ فرزندان سرهنگ شهید حسنعلی شقاقی

(امیرمسعود شقاقی، ثریا و فریده شقاقی به نام پدرشان)

۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه تخت جمشید ۱
۱۰۷۶ شورای زنان بندرعباس وابسته به حزب ایران نوین ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بندرعباس ۱
۱۰۷۷ شورای منطقه‌ای آموزش و پرورش شهر ری ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شهر ری ۱
۱۰۷۸ شهربانی استان خراسان ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه ایران شعبه مشهد ۱
۱۰۷۹ شهرداری رضاییه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رضاییه ۱
۱۰۸۰ شهرداری ساوه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساوه ۱
۱۰۸۱ شهرداری ملایر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ملایر ۱
۱۰۸۲ شهرداری‌های تابعه استان کرمانشاهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۱۰۸۳ صمد صمدی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۰۸۴ صندوق ضمانت صنعتی ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۱۰۸۵ صنف بارفروش وابسته به اتاق بازرگانی اهواز ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه اهواز ۱
۱۰۸۶ حاجی احمد ضرابیان ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران ۱
۱۰۸۷ سرکار سرهنگ حاج آقا طباطبایی مقدم و حسن طباطبایی احیاز ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۰۸۸ حاجی احمد طبسی احمدیه ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازگانان شعبه یزد ۱
۱۰۸۹ سکینه عرب هادوی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه داودیه ۱
۱۰۹۰ مهندس اکبر علیزاده (به نام مادرشان سرور علیزاده راد

و پدرشان حاج محمد تقی علیزاده و همسرشان صدیقه لاجوردی (علیزاده راد)

۴۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه نادری ۳
۱۰۹۱ دکتر محمود فروزش ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۰۹۲ فرهنگیان و صنایع یزد ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه یزد ۱
۱۰۹۳ کارخانجات پارس توشیبا ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رشت ۱
۱۰۹۴ کارخانجات رنگسازی شمس (اکبر عبداللهی و شرکاء) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه ناصرخسرو ۱
۱۰۹۵ کارخانجات مخابراتی ایران (تلفن سازی شیراز) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۰۹۶ کارخانه نخ تاب اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه اصفهان ۱
۱۰۹۷ کارکنان ادارات دولتی یزد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران و بانک بازرگانی شعبه یزد ۱
۱۰۹۸ صندوق ضمانت صنعتی ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۱
۱۰۹۹ کارکنان بانک بازرگانی ایران در اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه اصفهان ۱
۱۱۰۰ کارکنان بانک رفاه کارگران و کارگران شرکت خانه سازی و کارگران ورزشکار ۱۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه وزارت کار ۱
۱۱۰۱ کارکنان بیمه‌های اجتماعی ۴۵۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه وزارت کار ۳
۱۱۰۲ کارکنان تلویزیون مرکز کرمانشاه ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۱۱۰۳ کارکنان دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک عمران شعبه اصفهان ۱
۱۱۰۴ کارکنان سازمان غله کشور ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ناصرخسرو ۲
۱۱۰۵ کارکنان شرکت سهامی فروشگاه فردوسی ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فروشگاه فردوسی ۱
۱۱۰۶ کارکنان شرکت سهامی کفش ملی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۱۰۷ کارمندان سازمان آب و برق خوزستان ۶۰۰۰ برگ بانک عمران شعبه اهواز ۴
۱۱۰۸ کارمندان وزارت راه و اداره هواپیمایی کشور ۶۰۰۰ برگ بانک عمران شعبه مرکزی ۴
۱۱۰۹ کارمندان وزارت کار ۶۰۰۰ برگ بانک رفاه کارگران شعبه وزارت کار ۴
۱۱۱۰ آقای مهربان کاوسی (به نام پدرشان شادروان کیخسرو تیرانداز

و مادرشان فیروزه خدا رحم)

۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲
۱۱۱۱ کشتارگاه قزوین ۱۵۰۰ برگ بانک اصناف شعبه قزوین ۱
۱۱۱۲ سرلشگر دکتر مرتضی کنی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه چهارراه بهبودی ۱
۱۱۱۳ کوره پزهای هوفمن تهران ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه کرمان ۱
۱۱۱۴ گارد جنگل و منابع طبیعی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بلوار ۱
۱۱۱۵ محمد باقر گرامی نژاد (به نام حاجیه و پیرو گرامی نژاد) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه تجریش ۱
۱۱۱۶ لشگر مشهد ۳۰۰۰ برگ بانک سپه و بیمه بازرگانان شعبه مشهد ۲
۱۱۱۷ مدیران کارخانجات چایسازی شمال ۶۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه لاهیجان ۴
۱۱۱۸ مرکز آموزش ۳۰۱ گارد ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۱۱۱۹ مرکز آموزش مخابرات و پرسنل مخابراتی قرارگاه نیروی زمینی ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۱۱۲۰ مرکز فرهنگی ژاندارمری کل کشور ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مولوی ۱
۱۱۲۱ از محل موقوفات مرحوم امیرنظام قراگزلو (به نام مرحوم امیرنظام قراگزلو) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه همدان ۱
۱۱۲۲ برادران و خواهران مستوفی زاده (به نام محمد جواد مستوفی زاده) ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه اهواز ۱
۱۱۲۳ رستم شیرمرد کامکار ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۱۱۲۴ خدایار شهریار مهریزی ۱۵۰۰ برگ بانک صادرات ایران شعبه صنعتی ۲۴ اسفند ۱
۱۱۲۵ حسنعلی مصداقی ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۱۲۶ باقر مظفریان (به نام ربابه مظفریان) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شاه آباد ۱
۱۱۲۷ تیمسار حسن معین و حسین و اکبر معین (به نام پدرشان معین الحکماء) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه ساوه ۱
۱۱۲۸ محمد ملایی مقدم ۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مشهد ۱
۱۱۲۹ تیمسار مین باشیان و بانو (به نام سرتیپ غلامرضاخان مین باشیان

«سالار معزز مین باشیان»)

۱۵۰۰ برگ بانک سپه شعبه مرکزی ۱
۱۱۳۰ ناحیه ۱۶ آموزش و پرورش ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه وثوق ۱
۱۱۳۱ ناحیه ژاندارمری باختر ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کرمانشاه ۱
۱۱۳۲ سرکار سرهنگ حسن نامور (به نام خانم حشمت نامور) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه بازار ۱
۱۱۳۳ نمایندگان کانون‌های پزشکان صنعت نفت ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه بریم آبادان ۱
۱۱۳۴ نیروی زمینی شاهنشاهی مرکز گارد ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۱۳۵ وزارت تعاون و امور روستاها ۱۸۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۱۲
۱۱۳۶ مهندس محمد علی وطن (به نام پدرشان احمد وطن) ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه ویلا ۱
۱۱۳۷ وکلای دادگستری ایران ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه مرکزی ۲
۱۱۳۸ فرهاد هرمزی (به نام شادروان ایرج مظفری) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۱۳۹ هنرمندان و کارکنان وزارت فرهنگ و هنر (به نام مهر شاه و مهر آریا) ۳۰۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۲
۱۱۴۰ دکتر اسفندیار یگانگی (به نام اردشیر بهرام یگانگی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۱۴۱ مهندس رستم یگانگی (به نام جمشید بهرام یگانگی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۱۴۲ شرکت سهامی کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه کاشان ۱
۱۱۴۳ شرکت سهامی نونهالان ۴۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه بهار ۳
۱۱۴۴ کارخانه سیمان شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه شیراز ۱
۱۱۴۵ شرکت نسبی تولیدی فریدون زرتشتی و شرکاء ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سعدی ۱
۱۱۴۶ شهرداری پایتخت ۳۰۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه سیار ۲
۱۱۴۷ شهرداری زاهدان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه زاهدان ۱
۱۱۴۸ شهرداری سنندج ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه سنندج ۱
۱۱۴۹ علی عباس ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۱۵۰ دکتر حسین فرهودی (رئیس انجمن شهر تهران) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه سیار ۱
۱۱۵۱ کارخانه قند رضاییه ۱۵۰۰ برگ بانک تعاون کشاورزی ایران شعبه رضاییه ۱
۱۱۵۲ حسن کاشانچی (به نام همسرشان کوکب کاشانچی) ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه مرکزی ۱
۱۱۵۳ کارخانه کود شیمیایی شیراز ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۱۵۴ کلوپ «ب» روتاری اصفهان ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه اصفهان ۱
۱۱۵۵ حاج میرزا عبدالله مقدم ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۱۵۶ بیمارستان و زایشگاه میثاقیه ۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات ایران شعبه تخت جمشید (پهلوی) ۱
۱۱۵۷ نادر نادرزاده و حاجی قربانگلدی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه گنبد کاوس ۱
۱۱۵۸ کارمندان وزارت آبادانی و مسکن ۱۵۰۰ برگ بانک رهنی ایران شعبه مرکزی ۱
۱۱۵۹ شهرداری پایتخت (به نام تیمسار سرلشگر بوذرجمهری- فضل الله بهرامی -

قاسم صور اسرافیل- قاسم ابتهاج و دکتر نامدار شهرداران اسبق تهران

۷۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه سیار ۵
۱۱۶۰ دکتر منوچهر آذر (به نام اکبر آذر) ۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه آبادان ۱
۱۱۶۱ اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه رضاییه ۱
۱۱۶۲ کارمندان اداره کل بهداری فارس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۱۶۳ آقای موسی احسانی (به نام حبیب الله احسانی) ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه بازار ۱
۱۱۶۴ کارکنان انجمن ملی حمایت کودکان ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه فرخی خیابان پهلوی ۱
۱۱۶۵ بانک بین المللی ایران و ژاپن ۱۵۰۰ برگ بانک بین المللی ایران و ژاپن شعبه مرکزی ۱
۱۱۶۶ بانک پارس ۱۵۰۰ برگ بانک پارس شعبه شاه- چهارراه شیخ هادی ۱
۱۱۶۷ سیروس بقایی ۱۵۰۰ برگ بانک بازرگانی ایران شعبه ۱۰ چهارراه مهنا ۱
۱۱۶۸ کارمندان پیشکاری دارایی فارس ۱۵۰۰ برگ بانک ملی ایران شعبه شیراز ۱
۱۱۶۹ برادران خسروی کردستانی:ناصر، دکتر مهدی، مهندس هوشنگ و

مهندس فرهنگ، دکتر خسرو، مهندس بهروز به نام حاجیه زیبنده، حاجیه نجم الملوک و حاج شکرالله خسروی کردستانی

۱۵۰۰ برگ بانک تهران شعبه مرکزی ۱
۱۱۷۰ برادران خسروی کردستانی:ناصر، دکتر مهدی، مهندس هوشنگ و

مهندس فرهنگ، دکتر خسرو، مهندس بهروز به نام حاجیه زیبنده، حاجیه نجم الملوک و حاج شکرالله خسروی کردستانی

۱۵۰۰ برگ بانک بیمه بازرگانان شعبه مرکزی ۱
۱۱۷۱ برادران خسروی کردستانی:ناصر، دکتر مهدی، مهندس هوشنگ و

مهندس فرهنگ، دکتر خسرو، مهندس بهروز به نام حاجیه زیبنده، حاجیه نجم الملوک و حاج شکرالله خسروی کردستانی

۱۵۰۰ برگ بانک اعتبارات تعاونی توزیع شعبه نادری ۱

نیز نگاه کنید به