جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴۵٫۱۲٫۲۸ - مصوب ۱۳۴۷٫۲.۲۲ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۱۶۹۹ الی ۱۷۲۵<

‌تبصره ۱ - در مواردی که استهلاک بر اساس سال تعیین شده نسبت به مانده استهلاک نشده داراییها در اولین سال مالیاتی مشمول قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب ۴۵٫۱۲٫۲۸ طبق سنوات مندرج در این جدول استهلاک خواهد شد به شرط این که جمع سنوات قابل استهلاک از تاریخ بهره‌برداری‌مال با سنواتی که از نظر استهلاکی در این جدول برای آن مال مقرر شده از ۱٫۵ برابر سنوات مندرج در این جدول تجاوز ننماید و در صورت تجاوز‌حداکثر مدت کل استهلاک ۱٫۵ برابر سنوات مذکور در این جدول است.

‌تبصره ۲ - در مواردی که استهلاک بر اساس درصد (‌نزولی) تعیین می‌گردد ملاک عمل محاسبه مانده داراییهای استهلاک نشده در اول سال ۴۶ با‌ضریب سال اول خواهد بود.

‌تبصره ۳ - این جدول شامل مؤسسات و سازمانهایی که برای میزان استهلاک اموال خود مقررات قانونی مخصوصی دارند نمی‌شود و این قبیل‌مؤسسات و سازمانها از لحاظ میزان استهلاک تابع مقررات قانونی مخصوص به خود هستند.

‌تبصره ۴ - نرخ استهلاک کوره‌هایی که در صنعت به کار می‌رود به جز مواردی که در این جدول در فصل راجع به صنعت خاص به خود پیش‌بینی‌شده است در هر مورد تابع حداقل نرخ استهلاک ماشین آلات مربوط به همان صنعت خواهد بود. ‌آجرها و مواد نسوز مورد مصرف در ساخت یا تعمیر کوره‌هایی که در این جدول پیش‌بینی نشده است در سال استفاده در حساب هزینه بهره‌برداری‌پذیرفته می‌شود.

‌تبصره ۵ - هزینه تأسیس از بابت مطالعات فنی و تهیه پروژه صنایع (‌موضوع بند ۴ ماده ۱۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصور ۴۵٫۱۲٫۲۸) - در‌صورتی که جمع آنها از این بابت از پنجاه میلیون ریال و پنج درصد آخرین سرمایه پرداخت شده کمتر نباشد حداکثر ظرف مدت شش سال از تاریخ‌شروع به بهره‌برداری به اقساط مساوی قابل استهلاک خواهد بود.

‌تبصره ۶ - در مواردی که مال قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره‌برداری به علت تعطیل کار مؤسسه یا علل دیگر در مدت یک سال دوره مالی‌مؤسسه مورد استفاده و استعمال قرار نگیرد میزان استهلاک آن در هر یک از سالهایی که مورد استفاده واقع نشده است معادل سی درصد نرخ استهلاکی‌خواهد بود که در این جدول برای آن مال تعیین شده است. گذشت کمتر از یک سال در صورتی که مال در شش‌ماهه اول در اختیار و مورد استفاده‌مؤسسه باشد مشمول نرخ استهلاک آن مال برای تمام سال خواهد بود.

‌تبصره ۷ - در صنایعی که آسیاهای سنگی به کار می‌رود و در این جدول در فصل راجع به صنعت خاص خود پیش‌بینی نشده است بهای سنگ آسیا‌در سال استفاده از آن در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود.

‌تبصره ۸ - در مواردی که بین مؤدی و مراجع تشخیص درآمد مشمول مالیات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴۵٫۱۲٫۲۸ قبل از قطعیت‌مالیات در تشخیص نوع ماشین آلات و لوازم آن و سایر اموال و تطبیق آنها با فصول مذکور در این جدول برای تعیین میزان استهلاک اختلاف پیدا شود‌رسیدگی و تطبیق مورد با فصول و ردیفهای مشروحه در جدول در کمیسیونی متشکل از سه نفر به شرح ذیل که در تهران (‌وزارت دارایی) تشکیل‌خواهد شد به عمل خواهد آمد:

۱ - یک نفر مهندس کارمند وزارت اقتصاد به نمایندگی و معرفی وزارت مذکور.

۲ - یکی از صاحبان صنایع عضو اتاق صنایع ایران به نمایندگی و معرفی اتاق مزبور.

۳ - یک نفر از کارمندان وزارت دارایی به نمایندگی و معرفی آن وزارت که ضمناً سمت ریاست کمیسیون را خواهد داشت. ‌هر یک از سازمانهای مذکور علاوه بر عضو اصلی لااقل یک نفر هم به عنوان عضو علی‌البدل این کمیسیون تعیین خواهند کرد. ‌کمیسیون مزبور پس از رسیدگی و عنداللزوم اخذ توضیحات مؤدی رأی مقتضی صادر خواهد کرد. ‌و رأی این کمیسیون به اتفاق یا اکثریت مناط اعتبار است و کلیه مراجع تشخیص مالیات موظفند طبق نظر آن کمیسیون رفتار کنند. ‌تشخیص و تطبیق ماشین آلات و سایر اموال قابل استهلاک مذکور در این جدول مورد اختلاف بین مؤدیان و مراجع تشخیص درآمد مشمول مالیات‌شهرستانها نیز به همین کمیسیون مراجعه خواهد شد. ‌مدت مأموریت این کمیسیون تا آخر سال شمسی هر سال خواهد بود و برای سال بعد در اسفند ماه سال قبل اعضاء اصلی و علی‌البدل کمیسیون مجدداً‌انتخاب خواهند شد و تجدید انتخاب نمایندگان قبلی برای عضویت در کمیسیون بعدی بلامانع خواهد بود.

‌تبصره ۹ - در مورد صنایع و ماشین آلات و هر گونه اموال قابل استهلاک دیگری که در این جدول اساساً تحت عنوان کلی فصل خاصی برای آن‌پیش‌بینی نشده است یا به فرض پیش‌بینی در فصل خاص برای بعضی از ماشین آلات و اموال دیگر مربوط به آن فصل به عنوان "‌سایر ماشین آلات و‌اموال ذکر نشده یا مشابه و نظیر" نرخ استهلاک تعیین نگردیده است. وزارت دارایی جدول استهلاکات آنها را به عنوان جدول متمم تهیه و پس از‌تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا خواهد گذاشت.

‌تبصره ۱۰ - مقررات این جدول شامل درآمد مشمول مالیات از سال ۱۳۴۶ به بعد خواهد بود و نسبت به اموالی که میزان استهلاک آنها در این‌جدول پیش‌بینی نشده ولی بعداً در جدولهای متمم پیش‌بینی شود مقررات جدولهای متمم نسبت به سالهای مالیاتی قبل از سال تصویب جدول متمم(‌که مشمول قانون مالیاتهای مستقیم است و مالیات آن سالها قطعیت نیافته) تسری داده خواهد شد. ‌جدول فوق مشتمل بر سی و دو فصل و ده تبصره در تاریخ روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به استناد‌ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده صحیح است.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی