تمدید مدت تبصره ماده ۱ آیین‌نامه مالیات بردرآمد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تمدید مدت تبصره ماده ۱ آیین‌نامه مالیات بر درآمد - مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۲۴ (‌کمیسیون قوانین دارایی)

"‌مدلول تبصره زیر ماده یک آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد در سال ۱۳۲۴ نیز قابل اجراء است.

اصلاح فوق در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۲۴ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمدقابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی