تلگراف مردم مازندران به نخست‌وزیر احمد قوام درباره کشتار چپاول و باجگیری حزب توده از مردم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

تلگراف مردم مازندران به نخست‌وزیر احمد قوام درباره کشتار چپاول و باجگیری حزب توده از مردم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

تلگراف مردم مازندران به نخست‌وزیر احمد قوام درباره کشتار چپاول و باجگیری حزب توده از مردم - خوانده شده در مجلس شورای ملی روز پنج‌شنبه دوم اسفند ماه ۱۳۲۴ نشست ۱۸۸

آقای یمین اسفندیاری نماینده مجلس بشرح زیر قرائت نمودند:

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت مجلس شورای ملی

رونوشت وزارت کشور

رونوشت جناب آقای شریعت زاده

رونوشت جناب آقای یمین اسفندیاری

رونوشت اقدام

رونوشت هراز

رونوشت اطلاعات


حزب توده آمل بنام آزادی خواهی به عملیات دیکتاتوری پرداخته اولاً از هر تُن برنج که به تهران حمل می‌شود یک‌صد و پنجاه ریال دریافت ثانیاً دیشب امیرسلیمانی و حسن نوروزبکی از تجار محترم آمل فیروزی را در مهمانخانه ساعت ۱۲ شب برده پس از کتک زدن مفصل و فحاشی تهدید با اسلحه گرم که چرا برنج بد ون اجازه حزب توده آمل و نپرداختن تنی ۱۵۰ ریال برنج حمل می نمائید ثالثاً امروز عده‌ای از افراد حزب توده باتفاق حسن سلطان پرست با کارد در وسط بازار به مقدس نام حمله نموده نامبرده فرار به تجارتخانه نادری پناه برده عده‌ای از افراد توده برای مقصد شوم خودشان به قصد قتل رحمت مقدس مغازه نادری را به جرم اینکه مقدس را در پناه خود جا داده غارت نموده و اموال زیادی چپاول نموده‌اند. علاوه از عملیات شرح بالا امیر سلیمانی به تمام امورات ما دخالت کرده از ما سلب امنیت شده و تأمین جانی و مالی و ناموسی نداریم و فعلاً نیز تمام دکان‌ها بسته و در تلگرافخانه متحصن تا اطمینان امنیت حاصل نشود از تلگراف خانه خارج نشده دست بکار و کسب نخواهیم گذاشت استرحاماً بنام ملت خواهی ایران حقوق یک‌صد هزار نفر نفوس آمل و توابع را از مقامات محترم تقاضا داریم از طرف عموم اهالی آمل و مضافات. احمد پیرزاده- هاشمیان- مرتضی نیست کوهی


منبع