تغییر نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان به شرکت سهامی برق منطقه‌ای جنوب شرقی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تغییر نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان به شرکت سهامی برق منطقه‌ای جنوب شرقی ایران – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین. ‌

ماده واحده - نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان به شرکت سهامی برق منطقه‌ای جنوب شرقی ایران تبدیل می‌گردد.

‌تغییر نام فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۳۳ اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان به ترتیب در جلسات چهاردهم و هفدهم و هیجدهم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیونهای آب و برق - استخدام و دارایی مجلس شورای ملی و در جلسات بیست و ششم‌فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت و هفتم اردیبهشت ماه و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای‌آب و برق، استخدام و دارایی مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی