تغییر نام سازمان تسلیحات ارتش به سازمان صنایع نظامی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تغییر نام سازمان تسلیحات ارتش به سازمان صنایع نظامی - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون دارایی مجلسین)

ماده واحده - نام (‌سازمان تسلیحات ارتش) مندرج در اساسنامه سازمان تسلیحات ارتش مصوب ۱۰ آذر ماه ۱۳۴۳ کمیسیون قوانین دارایی مجلس‌شورای ملی و کمیسیون دارایی مجلس سنا به (‌سازمان صنایع نظامی) تبدیل می‌گردد. تغییر نام (‌سازمان تسلیحات ارتش) به (‌سازمان صنایع نظامی) به‌استناد ماده ۲ قانون بازرگانی شدن تسلیحات ارتش در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب کمیسیون دارایی‌مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در تاریخ روز یکشنبه ۱۳۴۶٫۲.۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است