تغییر قانون فقره چهار از ماده ۱۴۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

تفسیر قانونی فقره ۴ از ماده ۱۴۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه - مصوب ۶ حوت ۱۳۰۰ شمسی

مقصود از فقره ۵ - ۴ از ماده ۱۴۷ راجع به مدرسه حقوق این است که فارغ‌التحصیل‌های مدرسه حقوقی که پروگرام آن پس از طی مدارج معینه ورسیدن به تصویب مجلس اجرا خواهد گردید از دادن امتحان معاف خواهند بود.

  • ‌پاورقی: چون اصل قانون اصول تشکیلات نسخ و اصلاح شده‌است این تفسیر نیز نسخ

گردیده‌است.