تصویب‌نامه پیشنهادی دولت ایران به دولت بلشویکی روسیه در گسستن پیمان‌های بسته‌شده و امتیازهای داده‌شده میان دو دولت تیر ۱۲۹۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کودتای سوم اسفند درگاه انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - جنگ جهانی اول در ایران - مبارزه برای آزادی علیه اشغال نظامی ایران از سوی دو کشور استعمارگر روسیه و انگلستان

قرارداد سری سایکس - پیکو

تصویب‌نامه پیشنهادی دولت ایران به دولت بلشویکی روسیه در گسستن پیمان‌های بسته‌شده و امتیازهای داده‌شده میان دو دولت تیر ۱۲۹۷


تصویب‌نامه


نظر بر این که معاهدات و مقاولات و امتیازاتی که از یک صد سال به این طرف دولت استبدادی روس و اتباع آن از ایران گرفته‌اند یا در تحت فشار و جبر و زور و یا به وسیله عوامل غیرمشروعه از قبیل تهدید و تطمیع برخلاف صرفه و صلاح مملکت و ملت ایران اخذ شده است.
نظر بر اینکه دول معظمه دنیا از ابتدای جنگ حفظ و رعایت مختاریت و استقلال اقتصادی و سیاسی ملل ضعیفه را به وسایل متنوعه گوشزد جهانیان می‌نمایند.
نظر بر اینکه دولت جدید روسیه آزادی و مختاریت تام ملل را مقصود و آرزوی خود قرار و بالخاصه الغای امتیازات و عهودی را که از ایران تحصیل کرده‌اند از مجاری رسمی و غیر رسمی به دفعات اعلام کرده است.
نظر بر اینکه امتیازات و عهدنامجات و مقاولات مزبوره علاوه بر اینکه در تحت فشار و زور بر علیه مصالح مملکت اخذ و آنهایی که بعد از اعلان مشروطیت برخلاف نص صریح قانون اساسی مملکت تحمیل شده است یا به موقع اجرا گزارده نشده یا به ترتیب خیلی ناقص اجرا و مخالف مواد مصرحه آنها رفتار شده نه تنها حقوق دولت استیفاء نگشته بلکه نقل و انتقال و یا سوءاستعمال مدلول آنها غالبا به بهانه‌های مضر سیاسی و اقتصادی بر ضرر استقلال دولت و حوایج ملت اتخاذ شده است و بالجمله نظر بر این که دولت و ملت ایران هم حق دارد مثل سایر دول و ملل عالم از منابع ثروت و آزادی طبیعی خود استفاده بنماید.
لهذا هیئت دولت در جلسه شنبه چهارم اسد ۱۲۹۷ شمسی مطابق شوال المکرم ۱۳۳۶ هجری قمری الغای کلیه عهد نامجات و مقاولات و امتیازات فوق و نمایندگان دول خارجه مقیمان دربار ایران و سفرای دولت علیه مقیمان خارجه را از مفاد این تصمیم مستحضر داشته و وزارت جلیله فواید عامه و تجارت و فلاحت به وسایل مقتضیه برای استحضار عموم اعلان بنماید
کابینه ریاست وزراء

منبع

احمد کسروی: تاریخ مشروطه ایران - جلد دوم - تاریخ هیجده ساله آذربایجان - چاپ دوم - تهران - خرداد ۱۳۴۳ - ص. ۸۰۱ - ۸۰۰