تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ اداره هنرهای زیبای کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ اداره هنرهای زیبای کل کشور - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا[۱]

تصویب‌نامه شماره ۱۲٫۲۶۷۲۲ مورخ ۱۳۳۹٫۱۰٫۸ هیأت وزیران راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ اداره‌هنرهای زیبای کل کشور - مصوب ۱۳۵۰٫۷.۱۵ کمیسیون بودجه مجلسین

ماده واحده - عمل دولت به استناد تصویب‌نامه شماره ۱۲٫۲۶۷۲۲ مورخ ۱۳۳۹٫۱۰٫۸ هیأت وزیران مربوط به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹‌اداره هنرهای زیبای کل کشور تأیید می‌شود.

تصویب‌نامه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۵۰٫۲.۶ پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه روزسه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۸ در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نخست - ص. ۱۳۴