تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای مهندس پرویز نیلوفری جهت آزمایشگاه جنگل و چوب‌شناسی دانشکده کشاورزی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای مهندس پرویز نیلوفری جهت آزمایشگاه جنگل و چوب‌شناسی دانشکده کشاورزی – مصوب ۲۲ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای دانشگاه تهران و تأیید کمیسیون استخدام مجلس سنا در جلسه ۲۲ آذر ماه ۱۳۳۴ با استخدام آقای‌مهندس پرویز نیلوفری جهت آزمایشگاه جنگل و چوب‌شناسی دانشکده کشاورزی موافقت نموده است.

‌تصمیم فوق که در تاریخ بیست و دوم آذر ماه ۱۳۳۴ از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان