تصمیم کمیسیون برنامه در مورد اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ چهت هزینه‌های پرسنلی و جاری فروردین ماه ۱۳۳۴ سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم کمیسیون برنامه در مورد اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ جهت هزینه‌های پرسنلی وجاری فروردین ماه ۱۳۳۴ سازمان برنامه

ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود بودجه پرسنلی و اداری سازمان برنامه را در فروردین ماه ۱۳۳۴ به مأخذ یک دوازدهم بودجه‌مصوب سال ۱۳۳۳ پرداخت نماید مشروط بر آنکه بودجه سال ۱۳۳۴ را هر چه زودتر جهت تصویب به کمیسیون برنامه تقدیم دارد.

تصمیم فوق مشتمل بر ماده واحده که در جلسه ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ شده صحیح و قابل اجرامی‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت