تصمیم کمیسیون برنامه دایر به اجازه استخدام چند نفر منشی و متخصص جهت سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم کمیسیون برنامه دایر به اجازه استخدام چند نفر منشی و متخصص جهت سازمان برنامه - مصوب ۷ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی

‌ماده ۱ - سازمان برنامه مجاز است علاوه بر دو نفر منشی موضوع تبصره ۱ ماده واحده مصوب هشتم مهر ماه ۳۴ و اصلاحی سوم آبان ماه ۳۴‌کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی سه نفر منشی دیگر برای مدت مقرر در ماده ۱۳ قانون برنامه مصوب ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی توسط بانک‌بین‌المللی استخدام نماید.

‌حقوق و مزایای ارزی و ریالی و مخارج استخدام و مالیات و حق بیمه مربوط به منشیان و همچنین هزینه مسافرت از محل اقامت آنها به ایران و‌بالعکس از محل ۳۷۵٫۰۰۰ دلار اعتبار مصوب تأمین و پرداخت خواهد شد.

‌میزان حقوق و مزایا و سایر شرایط استخدامی آنها منوط به مذاکره و توافق با هر یک از آنان خواهد بود.

‌تبصره - سازمان برنامه باید سعی نماید منشیان مزبور در داخله کشور از ایرانیها استخدام شود و هر گاه ممکن نشد از خارجیهای مقیم ایران و‌ چنانچه میسر نگردید توسط بانک بین‌المللی استخدام خواهند شد.

‌ماده ۲ - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود دو نفر متخصصین باقیمانده و منشی‌های موضوع ماده ۱ و یک نفر دیگر از منشی‌های مندرج در‌اصلاحی سوم آبان ماه را تا آخر فروردین ماه ۱۳۳۵ استخدام نماید.

‌تصمیم فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره که در جلسه هفتم بهمن ماه ۱۳۳۴ از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح‌بوده و قابل اجرا می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی