تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به حذف نام بانک سپه از فهرست پیوست آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به حذف نام بانک سپه از فهرست پیوست آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی

کمیسیون مشترک دارایی مجلسین در جلسه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ تقاضای وزارت دارایی را در مورد حذف نام بانک سپه از فهرست‌پیوست آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور را مورد رسیدگی قرارداد و پس ازتوضیحات نمایندگان دولت موافقت نمود نام بانک سپه از فهرست پیوست آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون‌بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور حذف گردد.

تصمیم فوق که به استناد تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ از طرف کمیسیون مشترک دارایی مجلسین‌اتخاذ گردیده‌است قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا

مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی