تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دائر به الحاق بند ۶ به ماده ۵ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول‌تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور ‌مصوب ۱۳۴۶٫۲٫۲۰ کمیسیون مشترک دارایی


۶ - پرداخت هزینه پذیرایی به مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که به سمت استانداری و یا فرمانداری منصوب شده یا می‌شوند‌کماکان از محل بودجه وزارت کشور.

تصمیم فوق مشتمل بر یک بند که به استناد تبصره ۲۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ روز‌چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی از طرف کمیسیون مشترک دارایی مجلسین اتخاذ گردیده است صحیح و قابل‌اجرا می‌باشد. ‌رییس مجلس شورای ملی نایب رییس مجلس سنا


‌مهندس عبدالله ریاضی دکتر سید محمد سجادی