تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به اصلاح تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و حذف نام بانک سپه از فهرست آیین‌نامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به اصلاح تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و حذف نام بانک سپه از فهرست آیین‌نامه مزبور - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی

‌تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۴۴٫۱۱٫۱۸ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به شرح زیر‌اصلاح و نام بانک سپه از فهرست ضمیمه آیین‌نامه حذف می‌گردد:

‌تبصره ۲ - کارکنان سازمان اطلاعات و امنیت کشور و وزارت جنگ و مؤسسات وابسته به آن.

‌تصمیم فوق که به استناد تبصره ۲۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ روز سه‌شنبه بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۶ به تصویب‌کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا

‌مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی