تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین راجع به تصویب بودجه سال ۱۳۳۶ سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین راجع به تصویب بودجه سال ۱۳۳۶ سازمان برنامه - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین

‌ماده واحده - بودجه اداری سازمان برنامه در سال ۱۳۳۶ مطابق صورت ریز پیوست به مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار ریال‌پیش‌بینی و به سازمان برنامه اجازه مصرف داده می‌شود.

‌تصمیم فوق که در جلسه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۳۵ از طرف کمیسیون مشترک برنامه مجلسین اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

>‌جدول: دوره ۱۹ - جلد ۴ - صفحه ۲۳۹۹ الی ۲۴۰۶<

‌این صورت ریز ضمیمه تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۳۶ سازمان برنامه بوده و صحیح است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت