تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد انتقال مابقی اعتبارات سال ۳۴ سازمان برنامه به سال‌های بعد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد انتقال مابقی اعتبارات سال ۳۴ سازمان برنامه به سال‌های بعد - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود:

۱ - مبلغ ۱۵۷۱ میلیون ریال مابقی اعتبارات سهمیه سال ۱۳۳۴ که تا به حال تعهد نشده است برای اجرای همان عملیات در سالهای بعد به مصرف‌برساند.

۲ - مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال قسمت الف قانون مصوب هشتم اسفند ماه ۱۳۳۴ سهمیه سال ۱۳۳۴ را برای اجرای همان عملیات در سالهای بعد به‌مصرف برساند.

‌تصمیم فوق مشتمل بر ماده واحده که از طرف کمیسیون مشترک برنامه مجلسین اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده