تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به تصویب بودجه اداری و پرسنلی سال ۱۳۴۰ سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به تصویب بودجه اداری و پرسنلی سال ۱۳۴۰ سازمان برنامه - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی

ماده واحده - بودجه اداری و پرسنلی سال ۱۳۴۰ سازمان برنامه را بر اساس تعداد کارمندان و خدمتگزاران سال ۱۳۳۹ و حداکثر حقوقها که به‌تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده‌است به مبلغ ۵۱۵۳۷۵۰۰۰ (‌پانصد و پانزده میلیون سیصد و هفتاد و پنج هزار) ریال تصویب و به‌سازمان برنامه اجازه مصرف داده می‌شود.

تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز سه‌شنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی از طرف کمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین به استناد ماده ۲۰ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم (مصوب ۱۳۳۴٫۱۲٫۸) اتخاذ گردیده‌است قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی