تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام آقای هرمان اشمیت تبعه دولت آلمان غربی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

صمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام آقای هرمان اشمیت تبعه دولت آلمان غربی - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی

ماده واحده - استخدام آقای هرمان اشمیت تبعه دولت آلمان غربی و مقیم اوگسبورک کوبلوک ۲٫۱۴۱ به عنوان متخصص چاپ آهار رنگرزی‌کارخانه نساجی شماره ۲ شاهی با حقوق ماهیانه دو هزار و ده دلار که نصف آن به ریال پرداخت خواهد شد برای مدت پنج سال (‌با اختیار فسخ قرارداددر انقضای هر سال از طرف شرکت نساجی مازندران) در شرکت سهامی نساجی مازندران که بر اساس قراردادی که منعقد و به موجب تصویب‌نامه‌شماره ۴۰۳۹۶ - ۱۳۴۲٫۶.۳۰ بوده‌است تایید و تصویب می‌شود.

تصمیم فوق که به استناد ماده ۲۰ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم در تاریخ روز سه‌شنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی ازطرف کمیسیون مشترک برنامه مجلسین اتخاذ گردیده‌است قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی