تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین شورای ملی و سنا در مورد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت‌ جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا.

‌ماده واحده - به استناد ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب ۲۷ اسفند ماه و به موجب ماده واحده "‌ قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر‌لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور" مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه تحصیل اعتبار به مبلغ چهل میلیون ریال مارک‌بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان را که مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و دو نامه ضمیمه می‌باشد تصویب و به دولت اجازه‌داده می‌شود که اسناد و مدارک مربوط را امضاء و مبادله نماید و مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.

‌تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه و به موجب ماده ششم قانون برنامه چهارم عمرانی کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و به موجب‌ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۱۳۴۵٫۳.۲۴ در جلسه روز‌دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه‌سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون شماره ۴ (‌دارایی) مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

‌موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی ‌با توجه به عوالم مودت و مناسبات دوستانه موجود بین کشور شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان و نظر به علاقه طرفین به تحکیم و‌تقویت این مناسبات از طریق همکاری سودمند در زمینه کمکهای عمرانی.

‌و با در نظر گرفته این که حفظ این مناسبات دوستانه اساس و پایه مفاد موافقتنامه حاضر می‌باشد.

‌و به منظور تسریع در توسعه اقتصاد ایران، دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان به شرح زیر توافق نموده‌اند:

‌ماده اول - (۱) - دولت جمهوری فدرال آلمان به دولت شاهنشاهی ایران امکان می‌دهد که وامی به مبلغ کل چهل میلیون مارک آلمانی از کردیت‌آنشتالت فورویدر آف باو واقع در شهر فرانکفورت ماین جهت تأمین اعتبار یک یا چند طرح که مشترکاً به وسیله دو دولت تعیین خواهد شد مشروط بر‌این که طرحهای مذکور پس از بررسی واجد شرایط تشخیص داده شود اخذ نماید.

‌ماده دوم - (۱) استفاده از وام و شرایط اعطای آن تابع مقررات قراردادی خواهد بود که قرار است بین وام‌گیرنده و کردیت آنشتالت فورویدر آف باو طبق‌قوانین جاری جمهوری فدرال آلمان منعقد گردد.

(۲) (‌الف) هیچ گونه وثیقه‌ای جهت این وام داده نخواهد شد. ولی در صورتی که وام‌گیرنده در مورد هر نوع بدهی درازمدت خارجی دیگری در آینده‌وثیقه‌ای بسپارد باید وثیقه‌ای با ارزش مشابه نیز به کردیت آنشتالت بدهد.

ب - اصطلاح "‌وثیقه" به نحوی که در بند (‌الف) مذکور در بالا به کار رفته عبارت خواهد بود از هر حقی که به هر یک از بستانکاران وام‌گیرنده اولویتی‌در استفاده از دارایی یا درآمد معین وام‌گیرنده یا بانک مرکزی و یا هر یک از سازمانها یا مؤسسات وام‌گیرنده اعطا نماید.

ج - منظور از عبارت "‌بدهی درازمدت خارجی" به نحوی که در بند (‌الف) بالا به کار رفته هر نوع بدهی خواهد بود که به پولی غیر از پول رایج وام‌گیرنده‌قابل پرداخت باشد و سررسید آن کمتر از یک سال از تاریخ استقراض نباشد.

‌ماده سوم - دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فوریدور آف باو را از پرداخت کلیه مالیاتها و سایر عوارض دولتی که در کشور شاهنشاهی ایران در‌هنگام انعقاد یا در مدت اجرای قرارداد وام موضوع ماده دوم این موافقتنامه وضع گردد معاف خواهد ساخت.

‌ماده چهارم - دولت شاهنشاهی ایران، با توجه به مفاد ماده پنجم موافقتنامه حاضر اختیار انتخاب وسایل نقلیه را به مسافران و فروشندگان جهت حمل‌افراد و کالاهای مربوط به اعطای این وام از راه هوا یا دریا خواهد داد و از هر نوع اقدامی که مانع مشارکت در حمل و نقل توسط مؤسسات آلمانی گردد‌و یا به این امر لطمه‌ای وارد سازد خودداری خواهد نمود و پروانه‌های لازم را در این مورد صادر خواهد کرد.

‌ماده پنجم - از این وام نمی‌توان برای تأمین هزینه خرید اجناس یا خدمات کشورها یا سرزمینهایی که به وسیله دولت جمهوری فدرال آلمان در نامه‌جداگانه‌ای نام برده شده است استفاده نمود. این اصل شامل کالاهایی که منشاء آن کشورها یا سرزمینهای مذکور باشد نیز خواهد بود. همچنین حمل‌کالاهایی که از محل این وام تهیه می‌شود نمی‌تواند با وسایل نقلیه کشورها یا سرزمینهای نامبرده صورت گیرد.

‌ماده ششم - به جز در موارد خاصی که خلاف آن تصریح شود کالاها و خدمات مربوط به طرحهایی که از محل این وام تأمین می‌شود باید از طریق‌مناقصه عمومی در کشور جمهوری فدرال آلمان تحصیل گردد.

‌ماده هفتم - دولت جمهوری فدرال آلمان علاقه‌مند است که در مورد کالاهای موضوع این وام نسبت به محصولات صنایع منطقه برلن ارجحیت داده‌شود.

‌ماده هشتم - به استثنای آن قسمت از مفاد ماده چهارم که به حمل و نقل هوایی اشاره می‌نماید این موافقتنامه شامل منطقه برلن نیز خواهد بود مشروط‌بر این که دولت جمهوری فدرال آلمان ظرف سه ماه پس از قابل اجرا شدن موافقتنامه حاضر خلاف آن را به دولت شاهنشاهی ایران اعلام نکرده باشد.

‌ماده نهم - موافقتنامه حاضر هنگامی قابل اجراء خواهد بود که دولت شاهنشاهی ایران به دولت جمهوری فدرال آلمان اطلاع دهد که تشریفات قانونی‌کشور شاهنشاهی ایران در مورد قابل اجراء شدن موافقتنامه طی گردیده است.

‌در تاریخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۴۷ در تهران در شش نسخه اصل دو نسخه به هر یک از زبانهای فارسی و آلمانی و انگلیسی - به امضاء رسید که هر‌شش نسخه معتبر می‌باشد. ‌در صورت (‌تعابیر) متفاوت بین متن‌های فارسی و آلمانی متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان

‌از: سفارت جمهوری فدرال آلمان - تهران

‌به: جناب آقای مهندسی صفی اصفیاء مدیر عامل سازمان برنامه - تهران

‌تاریخ: ۱۷ شهریور ماه ۱۳۴۷

‌عطف به ماده پنجم موافقتنامه مربوط به کمک مالی منعقده در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۴۷ بین دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران که‌متن آن به شرح زیر است:

" از این وام نمی‌توان برای تأمین هزینه خرید اجناس یا خدمات از کشورها یا سرزمینهایی که به وسیله دولت جمهوری فدرال آلمان در نامه جداگانه نام‌برده شده استفاده نمود. ‌این اصل شامل کالاهایی که منشاء آن هر یک از کشورها یا سرزمینهای مذکور باشد نیز خواهد بود. همچنین حمل کالاهایی که از‌محل این وام تهیه می‌شود نمی‌تواند با وسایل نقلیه کشورها یا سرزمینهای نامبرده صورت گیرد.

‌افتخار دارد که از طرف جمهوری فدرال آلمان فهرست پیوست را که حاوی کشورها و سرزمینهای مستثنی شده باشد تقدیم نماید.

‌در این مورد اجازه می‌خواهد به استحضار برساند که ماده پنجم موافقتنامه مذکور شامل رفت و آمد داخلی بین منطقه برلن و سایر نواحی جمهوری‌فدرال آلمان نخواهد بود و دولت جمهوری فدرال آلمان این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که با ارسال نامه فهرست مذکور را اصلاح نماید.

‌متمنی است مراتب احترامات فائقه این جانب را بپذیرید.

‌فهرست

‌کشورها و سرزمینهایی که طبق ماده پنجم موافقتنامه مربوط به کمک مالی مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۴۷ بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌فدرال آلمان استثناء شده‌اند به شرح زیر می‌باشند:

‌الف - کشورها:

‌آلبانی

‌کره شمالی

‌کوبا

‌جمهوری مردم مغولستان.

‌لهستان.

‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.

‌ویتنام شمالی

‌جمهوری مردم چین ب - سرزمینها: منطقه‌ای از آلمان که توسط شوروی اشغال گردیده.

‌ناحیه‌ای از برلن که توسط شوروی اشغال گردیده.

‌تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۴۷.

‌جناب آقای گئورگ فن لیلینفلد.

‌سفیر جمهوری دولت فدرال آلمان - تهران

‌عطف به نامه مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۴۷ جنابعالی در مورد ماده پنجم موافقتنامه کمک مالی منعقده در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۴۷ بین دولت شاهنشاهی‌ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان این جانب از طرف دولت متبوع خود ‌با کمال خوشوقتی مدلول نامه مذکور در بالا را تأیید می‌نماید.

‌متمنی است مراتب احترامات فائقه این جانب را بپذیرید.

‌صفی اصفیاء - مدیر عامل سازمان برنامه

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر نه ماده و دو نامه ضمیمه منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین شورای ملی و سنا راجع به موافقتنامه بین دولت‌شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی