تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و‌دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و‌دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۸ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون دارایی مجلسین

‌ماده واحده - به موجب ماده واحده (‌قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور) مصوب۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای تحویل‌ماشین آلات و تجهیزات به ایران و در اختیار گذاردن کمکهای فنی و خدمات برای سازمان دادن طرح متمرکز صنعتی به منظور استخراج و عمل آوردن‌چوب در ناحیه جنگلهای بحر خزر و پروتکل الحاقی منضم به آن را که در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۶۸ مطابق با چهارم بهمن ماه ۱۳۴۶ به امضاء نمایندگان‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را به مورد اجرا بگذارد.

‌تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه که به استناد قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجراء طرحهای مصوب برنامه‌عمرانی کشور در تاریخ روز شنبه هشتم تیر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده بود در تاریخ روز پنجشنبه بیستم تیر ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا قرار گرفته قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی

‌برای تحویل ماشین آلات و تجهیزات به ایران و در اختیار گذاردن کمک‌های فنی و خدمات برای سازمان دادن طرح متمرکز صنعتی به منظور استخراج‌و عمل آوردن چوب در ناحیه جنگلهای بحر خزر.

‌نظر به وجود علاقه متقابل برای توسعه مستمر همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و جمهوری رومانی، دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌سوسیالیستی رومانی در موارد زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ - رومانی، در فاصله بین سالهای ۱۹۶۸ - ۱۹۷۳ ماشین آلات و تجهیزات و کمک‌ها و خدمات فنی برای اجرای یک طرح کامل بهره‌برداری و‌عمل آوردن چوب را به ارزش کل ۱۰ میلیون دلار در اختیار ایران می‌گذارد.

‌ماده ۲ - بهای ماشین آلات، تجهیزات و کالاهایی که از طرف عرضه‌کنندگان رومانی تحویل می‌گردد در مدت ۸ سال و در ۱۶ قسط متساوی ششماهه‌که سررسید اولین قسط آن شش ماه و آخرین قسط آن ۸ سال از تاریخ هر محموله خواهد بود توسط طرف ایرانی پرداخت خواهد شد.

‌شرایط پرداخت بهای کمک‌های فنی که از طرف رومانی در اختیار گذارده می‌شود ضمن قراردادهای مربوطه که به امضای طرفین خواهد رسید مورد‌توافق قرار گرفته و پیش‌بینی خواهد شد. به مبالغ پرداخت نشده بهره‌ای معادل ۲٫۵ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و تاریخ پرداخت آن هم زمان با تاریخ پرداخت اقساط فوق‌الذکر خواهد‌بود.

‌بهره از تاریخ تحویل هر محموله محاسبه و مبنای پرداخت آن دیون پرداخت نشده خواهد بود.

‌ماده ۳ - دولت شاهنشاهی ایران اطمینان می‌دهد که پرداخت مربوط به محمولاتی که طبق شرایط مقرر در قراردادهای منعقده در محدوده این‌موافقتنامه تحویل می‌گردد در سررسیدهای مربوط انجام خواهد شد.

‌ماده ۴ - این موافقتنامه پس از تصویب مقامات صلاحیتدار دو کشور قدرت اجرایی خواهد یافت.

‌در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۶۸ در تهران در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه متساویاً معتبر می‌باشد.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی ‌علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد گئورگه چوارا وزیر بازرگانی خارجی ‌پروتکل الحاقی ‌به موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای تحویل ماشین آلات و‌تجهیزات به ایران و در اختیار گذاردن کمکهای فنی و خدمات برای سازمان دادن طرح متمرکز صنعتی به منظور استخراج و عمل آوردن چوب در ناحیه‌جنگلهای بحر خزر.

‌نظر به وجود تمایل متقابل برای توسعه مستمر همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و رومانی دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی‌رومانی در محدوده موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی منعقده در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۶۵ در تهران بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌سوسیالیستی رومانی در موارد زیر موافقت کردند:

‌ماده ۱ - طرفین در مورد تهیه و اجرای یک طرح متمرکز صنعتی کامل بر اساس طرح مدیریت جنگلبانی در منطقه‌ای به مساحت ۵۰ هزار الی یکصد‌هزار هکتار واقع در ناحیه جنگلهای بحر خزر. راهسازی جنگل. نصب کارخانه‌های چوب‌بری. کارخانهای الوار و سایر کارخانه‌های مختلف تبدیل‌چوب استخراجی به محصولات چوبی نیمه آماده و آماده شده و همچنین کارآموزی شاغلین ایرانی همکاری خواهند کرد.

‌ظرف یک ماه از تاریخ امضای این پروتکل طرفین مذاکرات خود را به منظور تنظیم و تهیه جزییات فنی طرحهای مربوطه آغاز خواهند کرد.

‌ماده ۲ - برای تحویل ماشین آلات، تجهیزات، کالا و در اختیار گذاردن کمکهای فنی و خدمات از طرف رومانی به ایران به شرح پیش‌بینی شده در ماده۱ "‌موافقتنامه" مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای تحویل ماشین آلات و‌تجهیزات به ایران و در اختیار گذاردن کمکهای فنی و خدمات برای سازمان دادن طرح متمرکز صنعتی به منظور استخراج و عمل آوردن چوب در ناحیه‌جنگلهای بحر خزر قراردادهای جداگانه بین سازمانهای مربوط دو کشور به شرح زیر منعقد خواهد شد:

‌از طرف رومانی:

‌شرکت دولتی بازرگانی خارجی "‌اینداستریال اکسپورت" برای عرضه ماشین آلات منجمله قطعات لازم و متعلقات. تجهیزات و همچنین کمکهای فنی و‌خدمات.

‌از طرف ایران:

‌وزارت منابع طبیعی دولت شاهنشاهی ایران برای خرید ماشین آلات - تجهیزات منجمله قطعات لازم و متعلقات و همچنین کمکهای فنی و خدمات.‌قراردادهایی که طبق شرایط موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای‌تحویل ماشین آلات و تجهیزات به ایران و در اختیار گذاردن کمکهای فنی و خدمات برای سازمان دادن طرح متمرکز صنعتی به منظور استخراج و‌عمل‌آوردن چوب در ناحیه جنگلهای بحر خزر و همچنین پروتکل الحاقی حاضر منعقد می‌گردند موضوع و حجم کالا منجمله کارهای طراحی و‌کمکهای فنی - قیمتها - مشخصات فنی - تاریخ تحویل - شرائط پرداخت تعهدات و تضمینهای متقابل - حکمیت و به طور کلی کلیه مسائل فنی و‌بازرگانی را که برای اجرای صحیح قراردادها مورد نیاز است تعیین خواهند کرد.

‌ماده ۳ - طرفین موافقت کردند که وجوه حاصل از پرداختهایی که خریدار ایرانی برای تحویل ماشین آلات و تجهیزات و در اختیار گذاردن خدمات و‌طرحهایی که تحت شرایط موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای تحویل‌ماشین آلات و تجهیزات و در اختیار گذاردن کمکهای فنی و خدمات برای سازمان دادن طرح متمرکز صنعتی به منظور استخراج و عمل‌آوردن چوب در‌ناحیه جنگلهای خزر انجام می‌دهد به مصرف خریدهای زیرین از ایران برسد:

‌الف - ۸۰ درصد مبلغ حاصل از پرداختهای ایران بابت کالاهای تحویلی رومانی به ایران طبق شرایط مذکور در "‌ موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی مورخ ۲۵ اکتبر ۱۹۶۵" به مصرف خرید نفت خام از ایران خواهد رسید.

ب - باقیمانده ۲۰ درصد به مصرف خرید محصولات چوبی مربوط به طرح متمرکز صنعتی واقع در جنگلهای بحر خزر خواهد رسید.

‌ماده ۴ - برای تحویل کالا از ایران به جمهوری سوسیالیستی رومانی با توجه به مفاد ماده ۳ پروتکل الحاقی حاضر قراردادهای جداگانه بین سازمانهای‌مربوط دو کشور به شرح زیر منعقد خواهد شد:


‌از طرف رومانی:

۱ - شرکت دولتی بازرگانی خارجی "‌پترول‌اکسپورت" برای خرید نفت خام.

۲ - شرکت دولتی بازرگانی خارجی "‌اکسپورت‌لمن" برای خرید چوب.


‌از طرف ایران:

۱ - شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام.

۲ - وزارت منابع طبیعی دولت شاهنشاهی ایران برای عرضه محصولات چوبی.


‌ماده ۵ - کلیه پرداختهایی که برای تحویل کالا تحت شرایط قراردادهای منعقده در محدوده "‌موافقتنامه" مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت‌شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای تحویل ماشین آلات و تجهیزات و در اختیار گذاردن کمکهای فنی و خدمات برای‌سازمان دادن طرح متمرکز صنعتی به منظور استخراج و عمل آوردن چوب در ناحیه جنگلهای بحر خزر صورت گرفته است به موجب ماده ۴ موافقتنامه‌همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی مورخ ۲۵ اکتبر ۱۹۶۵ در حسابهای مخصوصی که در‌بانک مرکزی ایران و بانک ملی جمهوری سوسیالیستی رومانی نگاهداری می‌شوند ثبت خواهد شد.

‌ترتیبات فنی نگاهداری و استفاده از این حسابها در محدوده موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی مورخ ۲۵ اکتبر ۱۹۶۵ فوق‌الذکر بین بانک مرکزی ایران‌و بانک ملی جمهوری سوسیالیستی رومانی داده خواهد شد.

‌ماده ۶ - این پروتکل الحاقی پس از تصویب مقامات صلاحیتدار دو کشور قدرت اجرایی خواهد یافت.

‌در تهران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۶۸ در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه متساویاً معتبر می‌باشد.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی

‌علینقی عالیخانی -- گئورگه چوارا

‌وزیر اقتصاد -- وزیر بازرگانی خارجی

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده و پروتکل الحاقی منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری‌اقتصاد و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری رومانی است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی