تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه مربوط به تحصیل چهل میلیون مارک اعتبار از دولت‌جمهوری فدرال آلمان

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۴ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه مربوط به تحصیل چهل میلیون مارک اعتبار از دولت‌جمهوری فدرال آلمان - مصوب ۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا.

‌ماده واحده - به موجب ماده واحده (‌قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور) مصوب۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت تحصیل اعتبار به مبلغ چهل میلیون مارک از دولت جمهوری فدرال آلمان که مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و دو نامه‌می‌باشد و در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۴۷ به امضاء نمایندگان و دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان رسیده تصویب و به دولت اجازه‌داده می‌شود مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.

‌تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده که به استناد (‌قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور) در‌تاریخ روز دوشنبه سوم تیر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده بود در تاریخ روز پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا قرار گرفته قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی

‌با توجه به عوالم مودت و مناسبات دوستانه موجود بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان و نظر به علاقه طرفین به تحکیم و تقویت این‌مناسبات از طریق همکاری سودمند در زمینه کمکهای عمرانی.

‌و با در نظر گرفتن این که حفظ این مناسبات دوستانه اساس و پایه مفاد موافقتنامه حاضر می‌باشد.

‌و به منظور تسریع در توسعه اقتصاد ایران. دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان به شرح زیر توافق نموده‌اند:

‌ماده اول -

۱ - دولت جمهوری فدرال آلمان به دولت شاهنشاهی ایران امکان می‌دهد که وامی به مبلغ کل چهل میلیون مارک آلمانی از کردیت آنشتالت‌فوردویدرآف‌باو واقع در شهر فرانکفورت ماین جهت هزینه خرید چهار دستگاه هیدروژنراتور اضافی از آلمان و نصب آنها برای مرحله سوم توسعه سد‌محمدرضا شاه پهلوی (‌دز) و پستهای مبدل نیرو برای خط انتقال نیروی برق شمال جنوب در صورتی که طرحهای مذکور پس از بررسی واجد شرایط‌تشخیص داده شود اخذ نماید.

۲ - در صورت توافق طرفین موافقتنامه طرحهای دیگری را می‌توان جایگزین طرحهای مندرج در بند (۱) این ماده نمود.

‌ماده دوم -

۱ - استفاده از وام و شرایط اعطای آن تابع مقررات قراردادی خواهد بود که قرار است بین وام‌گیرنده و کردیت آنشتالت فورویدرآف‌باو طبق‌قوانین جاری جمهوری فدرال آلمان منعقد گردد.

۲ -

الف - هیچگونه وثیقه‌ای جهت این وام داده نخواهد شد. ولی در صورتی که وام‌گیرنده در مورد هر نوع بدهی دراز مدت خارجی دیگر در آینده‌وثیقه‌ای بسپارد باید وثیقه‌ای با ارزش مشابه نیز به کردیت آنشتالت بدهد.

ب - اصطلاح "‌وثیقه" به نحوی که در بند (‌الف) مذکور در بالا به کار رفته عبارت خواهد بود از هر حقی که به هر یک از بستانکاران وام‌گیرنده اولویتی‌در استفاده از دارایی یا درآمد معین وام‌گیرنده یا بانک مرکزی و یا هر یک از سازمانها یا مؤسسات وام گیرنده اعطا نماید.

ج - منظور از عبارت "‌بدهی دراز مدت خارجی" به نحوی که در بند (‌الف) بالا به کار رفته هر نوع بدهی خواهد بود که به پولی غیر از پول رایج‌وام‌گیرنده قابل پرداخت باشد و سررسید آن کمتر از یک سال از تاریخ استقراض نباشد.

‌ماده سوم -

دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدرآف‌باو را از پرداخت کلیه مالیاتها و سایر عوارض دولتی که در کشور شاهنشاهی ایران در‌هنگام انعقاد یا در مدت اجرای قرارداد وام موضوع ماده دوم این موافقتنامه وضع گردد معاف خواهد ساخت.


‌ماده چهارم -

دولت شاهنشاهی ایران - با توجه به مفاد ماده پنجم موافقتنامه حاضر اختیار انتخاب وسائل نقلیه را به مسافران و فروشندگان جهت حمل‌افراد و کالاهای مربوط به اعطای این وام از راه هوا یا دریا خواهد داد و از هر نوع اقدامی که مانع مشارکت در حمل و نقل توسط مؤسسات آلمانی گردد‌و یا به این امر لطمه‌ای وارد سازد خودداری خواهد نمود و پروانه‌های لازم را در این مورد صادر خواهد کرد.

‌ماده پنجم -

از این وام نمی‌توان برای تأمین هزینه خرید اجناس یا خدمات از کشورها یا سرزمینهایی که به وسیله دولت جمهوری فدرال آلمان در نامه‌جداگانه‌ای نام برده شده استفاده نمود. این اصل شامل کالاهایی که منشأ آن کشورها یا سرزمینهای مذکور باشد نیز خواهد بود. همچنین حمل کالاهایی‌که از محل این وام تهیه می‌شود نمی‌تواند با وسائل نقلیه کشورها یا سرزمینهای نامبرده صورت گیرد.

‌ماده ششم -

به جز در موارد خاصی که خلاف آن تصریح شود کالاها و خدمات مربوط به طرحهایی که از محل این وام تأمین اعتبار می‌شود باید از‌طریق مناقصه عمومی در کشور جمهوری فدرال آلمان تحصیل گردد.

‌ماده هفتم -

دولت جمهوری فدرال آلمان علاقمند است که در مورد کالاهای موضوع این وام نسبت به محصولات صنایع منطقه برلن ارجحیت داده‌شود.

‌ماده هشتم -

به استثنای آن قسمت از مفاد ماده چهارم که به حمل و نقل هوایی اشاره می‌نماید این موافقتنامه شامل منطقه برلن نیز خواهد بود مشروط‌بر اینکه دولت جمهوری فدرال آلمان ظرف سه ماه پس از قابل اجرا شدن موافقتنامه حاضر خلاف آن را به دولت شاهنشاهی ایران اعلام نکرده باشد.

‌ماده نهم -

موافقتنامه حاضر هنگامی قابل اجرا خواهد بود که دولت شاهنشاهی ایران به دولت جمهوری فدرال آلمان اطلاع دهد که تشریفات قانونی‌کشور شاهنشاهی ایران در مورد قابل اجرا شدن موافقتنامه طی گردیده است.

‌در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۴۷ در تهران در شش نسخه اصل - دو نسخه به هر یک از زبانهای فارسی و آلمانی و انگلیسی - به امضاء رسید که هر شش‌نسخه معتبر می‌باشد.

‌در صورت تعبیر متفاوت بین متن فارسی و آلمانی متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان

‌از: سفارت جمهوری فدرال آلمان -‌تهران

‌به: جناب آقای مهندس صفی‌اصفیاء مدیر عامل سازمان برنامه - تهران.

‌تاریخ: دوم اردیبهشت ۱۳۴۷.

‌عطف به ماده پنجم موافقتنامه مربوط به کمک مالی منعقده در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۴۷ بین دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران‌که متن آن به شرح زیر است:

"‌از این وام نمی‌توان برای تأمین هزینه خرید اجناس یا خدمات از کشورها یا سرزمینهایی که به وسیله دولت جمهوری فدرال آلمان در نامه جداگانه‌ای نام‌برده شده استفاده نمود. این اصل شامل کالاهایی که منشأ آن هر یک از کشورها یا سرزمینهای مذکور باشد نیز خواهد بود. همچنین حمل کالاهایی که از‌محل این وام تهیه می‌شود نمی‌تواند با وسائل نقلیه کشورها یا سرزمینهای نامبرده صورت گیرد".

‌افتخار دارد که از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان فهرست پیوست را که حاوی کشورها و سرزمینهای مستثنی شده می‌باشد تقدیم نماید.

‌در این مورد اجازه می‌خواهد به استحضار برساند که ماده پنجم موافقتنامه مذکور شامل رفت و آمد داخلی بین منطقه برلن و سایر نواحی جمهوری‌فدرال آلمان این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که با ارسال نامه فهرست مذکور را اصلاح نماید.

‌متمنی است مراتب احترامات فائقه اینجانب را بپذیرید.

‌فهرست

‌کشورها و سرزمینهایی که طبق ماده پنجم موافقتنامه مربوط به کمک مالی مورخ بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان استثنا شده‌اند به شرح زیر می‌باشند:

‌الف - کشورها:

آلبانی

‌کره شمالی

‌کوبا

‌جمهوری مردم مغولستان

‌لهستان

‌چکسلواکی

‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

‌ویتنام شمالی

‌جمهوری مردم چین

ب - سرزمینها:

منطقه‌ای از آلمان که توسط شوروی اشغال گردیده.

‌ناحیه‌ای از برلن که توسط شوروی اشغال گردیده.

‌جناب آقای دکتر باخ سفیر دولت جمهوری فدرال آلمان.

‌عطف به نامه مورخ ۲۲ آوریل ۱۹۶۸ جنابعالی در مورد ماده پنجم موافقتنامه درباره کمک مالی منعقده در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۴۷ بین دولت‌شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان به اینجانب را از طرف دولت متبوع خود با کمال خوشوقتی مدلول نامه مذکور در بالا را تأیید می‌نماید.

‌متمنی است مراتب احترامات فائقه اینجانب را بپذیرید - صفی اصفیاء

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و دو نامه منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه چهل میلیون مارک‌اعتبار از دولت جمهوری فدرال آلمان است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی