تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد مقاوله نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین شورای ملی و سنا در مورد مقاوله‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت‌ جمهوری فرانسه - مصوب ۱۳۴۸٫۲.۳۰ کمیسیون دارایی مجلسین

ماده واحده - به استناد ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب ۲۷ اسفند ماه و به موجب ماده واحده " قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایرلوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور" مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ و پیرو تصمیم متخذه مورخ ۱۱ دی ماه ۱۳۴۷ کمیسیون‌دارایی مجلسین مقاوله‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه به مبلغ ۳۳۳ میلیون فرانک فرانسه که مشتمل بر یک مقدمه وهشت ماده و یک ضمیمه می‌باشد تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود مقاوله‌نامه مزبور را امضاء و مبادله نماید و مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.

تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه و به استناد ماده ششم قانون برنامه چهارم عمرانی کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و به موجب‌ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۱۳۴۵٫۳.۲۴ در جلسه روزدوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه‌سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون شماره ۴ (‌دارایی) مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

مقاوله‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه به منظور کمک به تحقق برنامه‌های چهارم پنجساله توسعه اقتصادی ایران در موارد ذیل اتفاق نظردارند:

ماده اول - الف - دولت جمهوری فرانسه آماده‌است که تسهیلات اعتباری خاصی را در اختیار دولت شاهنشاهی ایران قرار دهد تا این دولت بتواندکالاها و خدماتی که منشاء آن کشور فرانسه باشد جهت اجرای طرحهای توسعه صنعتی از آن کشور تهیه و تأمین نماید.

ب - مبلغ سفارشهای مشمول این اعتبار حداکثر بالغ بر ۳۳۳ میلیون فرانک می‌باشد.

ج - تسهیلات اعتباری موضوع این مقاوله‌نامه شامل اقلام زیر خواهد بود:

۱ - طرحهای مندرج در صورتمجلس کمیسیون همکاری ایران و فرانسه که از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ ژوئن ۱۹۶۸ در تهران منعقد گردید و فهرست آن به شرح‌ضمیمه (‌الف) این مقاوله‌نامه می‌باشد.

۲ - طرحهایی از نوع طرحهای فوق که دولت ایران در نظر داشته باشد به مؤسسات صنعتی فرانسه محول نماید و مبلغ هر یک از آنها حداقل ۱۵ میلیون‌فرانک باشد و یا استثنائاً طرحهایی که هزینه ارزی آنها حداقل بالغ بر ده میلیون فرانک باشد مشروط بر این که این گونه طرحها قبلاً مورد موافقت سازمان‌برنامه و وزارت اقتصاد و دارای فرانسه قرار گرفته باشد.

ماده دوم - اعتبارات اعطایی به دولت شاهنشاهی ایران به صورت ذیل خواهد بود: الف - اعتباری که برای تأمین پیش‌پرداخت که حداکثر بالغ بر ۱۱۱ میلیون فرانک می‌باشد و توسط خزانه‌داری فرانسه به سازمان برنامه به نمایندگی‌دولت شاهنشاهی ایران بابت یک‌سوم هزینه ارزی خرید کالا از فرانسه اعطاء خواهد شد.

ب - اعتبارات خصوصی که به صورت اعتبار خریدار تأمین می‌شود و به وسیله شرکت بیمه بازرگانی خارجی فرانسه -‌کوفاس) تضمین گردیده وحداکثر تا مبلغ ۲۲۲ میلیون فرانک برای تأمین دوسوم هزینه ارزی خرید کالا از فرانسه خواهد بود.

ماده سوم - الف - اعتبارات خزانه‌داری فرانسه به سازمان برنامه دولت شاهنشاهی ایران در پانزده قسط متساوی و متوالی سالانه بازپرداخت خواهدشد به طوری که سررسید بازپرداخت اولین قسط یک سال پس از آخرین روز سه‌ماهه سالی خواهد بود که طی آن از اعتبار استفاده شده باشد. بهره‌ای ازقرار ۴ درصد در سال به این اعتبارات تعلق خواهد گرفت.

ب - بهره‌های متعلق به مانده بازپرداخت‌نشده اعتبار همزمان با بازپرداخت هر قسط سالانه اعتبار تأدیه خواهد شد.

ج - یک موافقتنامه کلی وام بین بانک کردی ناسیونال فرانسه و سازمان برنامه به نمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی ایران جهت تعیین نحوه استفاده ازوامهای خزانه‌داری فرانسه و طرز بازپرداخت آنها منعقد خواهد شد.

ماده چهارم - مدت اعتبارات خصوصی تضمین شده ده سال است و نرخ بهره آنها نرخ عادی اعتبارات صادراتی به علاوه هزینه بیمه اعتبار خواهد بود.

ماده پنجم - الف - در مورد هر سفارش خرید قرارداد بین فروشنده فرانسوی و سازمانهای ایرانی منعقد خواهد شد که متقابلاً به امضای سازمان برنامه‌خواهد رسید.

ب - نوع پول مورد محاسبه برای پرداختهای ارزی عبارت از فرانک فرانسه و برای پرداختهای داخلی ایران ریال خواهد بود.

ماده ششم - الف - یک سوم هزینه ارزی خرید نقداً پرداخت خواهد شد و این پرداخت بین تاریخ امضاء قرارداد خرید و خاتمه اجرای قرارداد مزبورصورت خواهد گرفت. اولین قسط پرداخت نقدی باید حداقل برابر ده درصد مبلغ ارزی قرارداد بوده و در موقع سفارش به عمل آید.

ب - بقیه مبلغ ارزی قرارداد یعنی دوسوم باقیمانده از محل اعتبارات خصوصی تضمین شده تأمین خواهد گردید.

این قسمت از اعتبار در بیست قسط متساوی و متوالی ششماهه به صورت سفته‌هایی که به فرانک فرانسه از طرف سازمان برنامه صادر می‌شودبازپرداخت خواهد گردید.

ج - تاریخ قابل استفاده بودن اعتبار و تاریخ ارائه اسناد و مدارک لازم برای استفاده از اعتبار در قرارداد خرید منعقده بین خریدار ایرانی و فروشنده‌فرانسوی و در مورد اعتبار خریدار در موافقتنامه اعتبار منعقده بین بانکهای فرانسوی اعتباردهنده و سازمان برنامه قید خواهد شد.

د - بهره‌هایی که به مانده بازپرداخت‌نشده اعتبارات خصوصی تعلق می‌گیرد و باید در سررسیدهای مقرر تأدیه شود به طور جداگانه در سفته‌های اصل‌صادر به فرانک فرانسه قید خواهد شد. بنا بر این بهره‌های متعلقه در همان تاریخ سررسید مبالغ اصل بازپرداخت خواهد گردید.

ه - پرداختهای مربوط به قسمت ریالی هر قرارداد بر اساس کارهای انجام‌یافته تعیین و در برابر ارائه صورت وضعیتهای ماهانه به عمل خواهد آمد.

ماده هفتم - تاریخ نهایی انعقاد قراردادهایی که از محل این مقاوله‌نامه مالی تأمین اعتبار می‌گردد ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ می‌باشد.

ماده هشتم - این مقاوله‌نامه از تاریخ امضاء قابل اجراء خواهد بود.

این مقاوله‌نامه در دو نسخه در پاریس در تاریخ..... منعقد گردید.

از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فرانسه

ضمیمه الف

فهرست طرحهایی که به وسیله کمیسیون همکاری ایران و فرانسه منعقد در تهران در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ ژوئن ۱۹۶۸ تعیین گردیده‌است.


برآورد هزینه ارزی

(‌بر حسب میلیون فرانک)

.........................................................

۱ - نیروگاه زرند ۴۹

۲ - توسعه شبکه تلویزیون ۵۰

۳ - تهیه و تحویل ۶۰ دستگاه لوکوموتیو دیزل الکتریک ۶۰

۴ - تهیه و تحویل فرستنده‌های رادیویی ۳۰

۵ - تهیه و تحویل پست‌های فرعی ۲۳۰ کیلوواتی خط انتقال نیروی

منجیل - تبریز ۲۵

مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و یک ضمیمه منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین شورای ملی و سنا راجع به مقاوله‌نامه مالی بین‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی