تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه پرداخت قسمتی از هزینه تاسیس کارخانه سیمان صوفیان از محل‌ وام بیست و یک میلیون کرون دانمارک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه پرداخت قسمتی از هزینه تأسیس کارخانه سیمان صوفیان از محل‌ وام بیست و یک میلیون کرون دانمارک - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا.

‌ماده واحده - کمیسیون دارایی مجلسین پیرو تصمیم متخذه در نوزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶ تصویب نمود که دولت با توجه به مفاد نامه شماره ۱۰۴ -۴٫۵ مورخ چهارم اکتبر ۱۹۶۷ سفارت دانمارک در ایران که فتوکپی متن اصلی و ترجمه فارسی آن ضمیمه است قسمتی از هزینه خرید ماشین آلات و‌تجهیزات و لوازم مربوط به تأسیس کارخانه سیمان صوفیان موضوع قرارداد منعقده بین شرکت سهامی سیمان صوفیان آذربایجان و شرکت اف - ال -‌اشمیت دانمارک را (‌که قرارداد اخیر از تاریخ ششم نوامبر ۱۹۶۷ قابل اجرا گردیده است) از محل وام ۲۱ میلیون کرون دانمارک موضوع موافقتنامه‌منعقده در دوم نوامبر ۱۹۶۷ تأمین نماید.

‌تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده که به استناد قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور در‌تاریخ روز پنجشنبه بیست و سوم خرداد ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی

‌چهارم اکتبر ۱۹۶۷

‌شماره ۱۰۴ . ایران - ۴٫۵

‌به: جناب آقای مهندس صفی اصفیاء

‌مدیر عامل سازمان برنامه - تهران

‌عالیجناب

‌عطف به نامه شماره .۲۷۱۱ ه ب ۷۱۲۵. مورخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۷ آن عالیجناب مبنی بر موافقتنامه وام منعقده بین ایران و دانمارک افتخار دارم که طبق‌دستورات دولت متبوعه به اطلاع برسانم که دولت دانمارک موافقت نموده است که ۱۴ میلیون کرون دانمارک از مبلغ وام فوق برای خرید ماشین آلات و‌تجهیزات از شرکت دانمارکی اف - ال - اشمیت کپنهاک برای شرکت سیمان صوفیان آذربایجان مورد استفاده قرار گیرد.

‌در این مورد خوشوقتم تأیید نمایم که وزارت امور خارجه دانمارک موافق است که هزینه قرارداد مربوط به کارخانه سیمان فوق از محل موافقتنامه وام‌منعقده بین ایران و دانمارک تأمین شود ولو اینکه این قرارداد قبل از امضاء موافقتنامه مذکور به امضاء برسد.

‌عالیجناب - خواهشمند است مراتب احترامات فائقه این جانب را بپذیرد.

‌ژون‌کی‌یرز

‌سفیر دولت پادشاهی دانمارک

‌نامه فوق منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دائر به اجازه پرداخت قسمتی از هزینه تأسیس کارخانه سیمان صوفیان از محل وام بیست و‌یک میلیون کرون دانمارک است.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی