تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل چهارصد میلیون فرانک اعتبار از دولت فرانسه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل چهارصد میلیون فرانک اعتبار از دولت فرانسه - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا

ماده واحده - شرایط اعتبار مستخرج از سومین صورت جلسه کمیسیون مشترک همکاری ایران و فرانسه متشکل در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۴ دسامبر۱۹۶۶ مربوط به تحصیل چهارصد میلیون فرانک اعتبار از دولت فرانسه که ضمیمه‌است به رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایرلوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ مجلسین تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارمذکور را به مصرف تأمین هزینه قسمتی از طرح شاه‌لوله گاز و سایر طرح‌های عمرانی کشور برساند.

تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و صورت جلسه ضمیمه آن که به استناد ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های‌مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ در تاریخ روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سناو در جلسه روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به تصویب رسیده‌است قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

تخصیص ۴۰۰ میلیون فرانک سفارش در حدود اعتباری که در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۶۶ به دولت ایران ابلاغ گردیده‌است بر اساس تقاضای هیأت ایرانی رییس هیأت فرانسوی درباره مشخصات تسهیلات اعتباری که در اختیار دولت ایران قرار گرفته‌است توضیحات کافی‌بیان کردند. این اعتبار به دولت ایران اجازه می‌دهد که از کشور فرانسه تا مبلغ چهارصد میلیون فرانک سفارش کالا و لوازم خدمات لازم بدهد. شرایط‌اعتبار مزبور به جز مدت بازپرداخت که هفت سال تعیین گردیده‌است با در نظر گرفتن نکات زیر بر اساس شرایط اعتبار پروتکل مالی مورخ ۱۳ دسامبر۱۹۶۳ می‌باشد:

۱ - در مورد سفارشات کالا که به فروشندگان فرانسوی داده می‌شود باید ۵% مبلغ کالا هنگام سفارش و ۱۰% دیگر هنگام تحویل و یا در پایان نصب (‌درصورتی که بنابر قرارداد فروشنده مسئول تحویل یا نصب باشد) پرداخت گردد.

۲ - ۸۵% مانده مبلغ کالا در ۱۴ قسط شش‌ماهه متساوی پرداخت می‌گردد بازپرداخت اولین قسط ۶ ماه پس از تحویل و یا پایان نصب (‌در صورتی که‌نصب در قرارداد منظور گردیده باشد) انجام می‌گردد.

۳ - نرخ بهره اعتبار ۵% در سال خواهد بود و شامل تمام هزینه‌های مالی مربوط به اعتبار به جز هزینه بیمه اعتبار می‌باشد.

۴ - مبالغ بهره متعلقه به اقساط ۶‌ماهه قابل پرداخت بوده و اولین قسط در تاریخ تحویل و یا در تاریخ پایان نصب پرداخت می‌گردد.

۵ - پرداخت هزینه بیمه اعتبار توسط خریدار به فروشنده به تدریج پس از آن که فروشنده مبالغ مربوطه را به کمپانی فرانسز داسورانس پورلو کمرس‌اکسترپور.(COFACE) پرداخت نمود به عمل می‌آید. فروشنده موظف است که اسناد مربوط به پرداخت را که کمپانی مزبور صادر نموده‌است به‌خریدار ارائه نماید. صورت جلسه فوق مشتمل بر ۵ جزء منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دائر به اجازه تحصیل چهارصد میلیون‌فرانک اعتبار از دولت فرانسه می‌باشد.

رییس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی