تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال از اعتبار بودجه تفصیلی اداره کل هواپیمایی کشوری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال از اعتبار بودجه تفصیلی‌اداره کل هواپیمایی کشوری - مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۳۴ (‌کمیسیون بودجه)

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه ۳۴٫۵٫۱۶ نسبت به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال از اعتبار بودجه تفصیلی اداره کل هواپیمایی‌کشوری به عنوان کمک به باشگاه هواپیمایی ایران موافقت نموده‌است. تصمیم فوق که در جلسه ۳۴٫۵٫۱۶ از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای‌ملی اتخاذ شده‌است صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت