تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام ششصد نفر آموزگار

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام ششصد نفر آموزگار - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت فرهنگ در جلسه ۳۴٫۱۲٫۲۳ با استخدام ششصد نفر آموزگار موافقت نموده و مراتب نیزبه تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا نیز رسیده است.

تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت