تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیلهای وزارت کشاورزی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد اتومبیلهای وزارت کشاورزی - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه نوزدهم آذر ماه ۱۳۳۴ تعداد شصت و نه دستگاه اتومبیل به شرح زیر:

۱ - بیوک ۵۳ شماره ۸ پرچم برای آقای وزیر کشاورزی.

۲ - شورولت ۵۳ شماره ۱۱ نیم‌پرچم برای آقای معاون.

۳ - فوردکامیون ۵۰ شماره ۱۷۷۸ شیراز.

۴ - فوردکامیون ۵۰ شماره ۱۷۷۵ زاهدان.

۵ - فوردکامیون ۵۰ شماره ۱۷۷۴ سمنان.

۶ - فوردکامیون ۴۶ شماره ۹۲۶ گرگان.

۷ - فوردکامیون ۴۶ شماره ۹۲۹ اطراف تهران.

۸ - فوردکامیون ۴۶ شماره ۹۰۹ شیراز.

۹ - فوردکامیون ۴۶ شماره ۹۲۹ زاهدان.

۱۰ - فوردکامیون ۴۶ شماره ۹۳۳ عباسی.

۱۱ - فوردکامیون ۵۰ شماره ۱۷۷۶ کرمان.

۱۲ - فوردکامیون ۴۶ شماره ۹۲۴ کرمان.

۱۳ - فوردکامیون ۴۶ شماره ۹۱۸ بیرجند.

۱۴ - فوردکامیون ۵۰ شماره ۱۷۷۷ بنگاه شیمیایی.

۱۵ - جیپ وانت ۵۰ شماره ۱۶۸۹ عباسی.

۱۶ - جیپ وانت ۵۰ شماره ۱۶۸۸ کرمان.

۱۷ - جیپ وانت ۵۰ شماره ۱۶۹۲ عباسی.

۱۸ - جیپ وانت ۵۰ شماره ۱۷۰۳ گرمسار.

۱۹ - جیپ وانت ۵۵ شماره ۲۶۹۳ دفع ملخ زاهدان.

۲۰ - جیپ وانت ۵۴ شماره ۱۶۰۵ شیراز.

۲۱ - جیپ وانت ۵۰ شماره ۱۶۸۲ اراک.

۲۲ - جیپ وانت ۵۴ شماره ۱۷۸۸ گرگان.

۲۳ - جیپ وانت ۵۴ شماره ۳۷۹۰ بیرجند.

۲۴ - جیپ وانت ۵۴ شماره ۳۷۸۷ سمنان.

۲۵ - جیپ وانت ۵۴ شماره ۳۷۹۲ یزد.

۲۶ - جیپ وانت ۵۲ شماره ۱۸۰۲ تبریز.

۲۷ - وانت رنو ۴۶ شماره ۳۷۹ اهواز.

۲۸ - جیپ ۴۶ شماره ۳۳۷ کرج.

۲۹ - جیپ ۵۲ شماره ۱۷۷۱ همدان.

۳۰ - جیپ ۵۲ شماره ۱۷۹۴ کرمانشاه.

۳۱ - جیپ ۵۳ شماره ۳۸۱ رضائیه.

۳۲ - جیپ ۵۰ شماره ۱۶۹۴ بروجرد.

۳۳ - جیپ ۵۲ شماره ۱۷۷۰ اردبیل.

۳۴ - جیپ ۵۰ شماره ۱۶۹۱ بابل.

۳۵ - جیپ ۵۲ شماره ۱۷۷۲ مشهد.

۳۶ - جیپ ۵۲ شماره ۱۷۰۱ سبزوار.

۳۷ - جیپ ۵۰ شماره ۱۶۹۷ اهواز.

۳۸ - جیپ ۵۲ شماره ۱۷۰۲ رشت.

۳۹ - جیپ ۵۰ شماره ۱۶۹۹ امور سربازان.

۴۰ - وانت شورولت ۵۳ شماره ۶۳۴ اصفهان.

۴۱ - جیپ شماره ۱۶۷۹ اصفهان.

۴۲ - لندرور ۵۰ شماره ۶۴۵۹ شیراز.

۴۳ - کامیون ۵۳ شماره ۸۱۱۸ استان تهران.

۴۴ - جیپ ۵۳ شماره ۳۶۷ شهسوار.

۴۵ - لندرور ۵۲ شماره ۷۹۸ سمپاش.

۴۶ - لندرور ۵۲ شماره ۴۳۳۴ مازندران.

۴۷ - جیپ ۴۹ شماره ۱۳۰۳ تهران برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۴۸ - جیپ ۴۹ شماره ۱۳۰۲ استان ششم برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۴۹ - جیپ ۴۹ شماره ۱۳۰۴ استان نهم برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۵۰ - جیپ ۴۹ شماره ۱۳۰۶ استان آذربایجان برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۵۱ - جیپ ۴۹ شماره ۱۳۰۷ رضائیه برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۵۲ - جیپ ۴۹ شماره ۱۳۰۹ استان دوم برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۵۳ - جیپ ۴۹ شماره ۱۴۳۱ استان هفتم برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۵۴ - جیپ ۴۹ شماره ۱۴۳۳ استان دهم برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۵۵ - جیپ ۴۹ شماره ۱۴۳۴ استان پنجم برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۵۶ - جیپ ۴۹ شماره ۱۴۸۰ استان هشتم برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۵۷ - وانت جیپ ۴۹ شماره ۱۳۱۲ استان تهران برای مبارزه با بیماریهای دامی.

۵۸ - وانت جیپ ۴۹ شماره ۱۳۲۹ استان اراک برای مبارزه با بیماریهای دامی و یازده دستگاه جیپ برای سرویس.

جهت وزارت کشاورزی تصویب نموده و بقیه اتومبیل‌هایی که در وزارتخانه مزبور موجود باشد زاید تشخیص نموده است.

تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت