تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام سه هزار نفر پاسبان و ردیف افراد شهربانی کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام سه هزار نفر پاسبان و ردیف افراد شهربانی کل کشور - مصوب ۱۳ دی ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارایی دایر به اجازه استخدام سه هزار نفر پاسبان و ردیف افراد شهربانی کل کشور جهت‌تقویت کادر نیروی انتظامی در جلسه ۱۳ دی ماه ۱۳۳۴ موافقت نموده و مراتب نیز مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا قرار گرفته است.

‌تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه اتخاذ شده است صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی