تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مشترک مجلسین در مورد چهار فقره طرح‌های اجرایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مشترک مجلسین در مورد چهار فقره طرحهای اجرایی - متخذه ۲ اسفند ماه ۱۳۳۴ (‌کمیسیون برنامه)

۱ - برنامه تفصیلی عملیات اجتماعی شهرستانها:

عملیات اعتبارات شهرستان‌ها

‌خلاصه عملیات اعتبارات لازم به میلیون ریال


۱ - تهیه آب لوله‌کشی شهرستانها ۲۳۰۰

۲ - سایر عملیات شهری از قبیل جلوگیری از خطرات ‌سیل - کشتارگاه - غسالخانه - آسفالت و توسعه معابر و ‌احداث خیابانها - ساختمان زندان - خشک کردن باتلاقها و غیره ۱٫۰۰۰


جمع ۳۳۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

‌سال میلیون ریال


۱۱۳۵ ۲۴۰

۱۳۳۶ ۷۰۰

۱۳۳۷ ۷۰۰

۱۳۳۸ ۷۰۰

۱۳۳۹ ۵۶۰

۱۳۴۰ ۳۰۰

۱۳۴۱ ۱۰۰


جمع کل ۳۳۰۰

‌تبصره ۱ - انتقال اعتبارات از ردیف ۱ به ۲ و بالعکس در اختیار سازمان برنامه خواهد بود.

‌تبصره ۲ - در مورد ساختمان زندان در شهرهای مهم تمام مخارج انجام عمل از اعتبارات سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۳ - مخارج مطالعات و تهیه طرح و نقشه عملیات و نظارت در انجام آن (‌غیر از مواردی که قبلاً سازمان برنامه نسبت به آن با شهرداریها‌قرارداد منعقد نموده) کلاً از اعتبارات برنامه پرداخت خواهد شد.

۲ - برنامه تفصیلی بخشی از قسمت ب فصل اول:

عمران خوزستان

‌خلاصه عملیات اعتبارات لازم به میلیون ریال


‌هزینه مطالعه و شروع عملیات عمرانی خوزستان ۵۰۰


جمع ۵۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

‌سال میلیون ریال


۱۳۳۵ ۲۰۰

۱۳۳۶ ۳۰۰


جمع کل ۵۰۰

۳ - برنامه تفصیلی بند ۱۲ از فصل سوم برنامه‌ها

بانک اعتبارات صنعتی

‌خلاصه عملیات اعتبارات لازم به میلیون ریال


‌پرداخت سرمایه بانک اعتبارات صنعتی ۹۳۷


جمع ۹۳۷

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

‌سال میلیون ریال


۱۳۳۵ ۳۰۰

۱۳۳۶ ۴۰۰

۱۳۳۷ ۲۳۷


جمع کل ۹۳۷

۴ - برنامه تفصیلی بند ۳ و ۴ از فصل چهارم برنامه‌ها.

‌برق شهرستانها و مراکز برق آبی و بخاری و گازی

‌خلاصه عملیات اعتبارات لازم به میلیون ریال


۱ - تکمیل و توسعه برق شهرستانها ۱۵۰۰

۲ - مطالعه امکان استفاده و چگونگی استفاده و آغاز ‌استفاده از منابع نیروی کل کشور اعم از آبی و گازی و بخاری به ‌منظور ایجاد برق برای مصارف صنعتی و شهری ۹۷۸


جمع ۲۴۷۸

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

‌سال میلیون ریال


۱۳۳۵ ۱۷۳

۱۳۳۶ ۴۴۳

۱۳۳۷ ۸۰۰

۱۳۳۸ ۴۱۰

۱۳۳۹ ۳۲۰

۱۳۴۰ ۲۳۰

۱۳۴۱ ۱۰۲


جمع کل ۲۴۷۸

‌تبصره - در مورد برق شهرستانها مخارج مطالعات و تهیه طرح و نقشه عملیات و نظارت در انجام آن (‌به جز در مواردی که قبلاً سازمان برنامه نسبت به‌آنها با شهرداریها قرارداد منعقد نموده است) کلاً از اعتبارات برنامه پرداخت خواهد شد.

‌تصمیم فوق که از طرف کمیسیون برنامه مشترک مجلسین اتخاذ گردیده است صحیح بوده و به موجب برنامه عمرانی دوم کشور قابل اجرا می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی