تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳‌سازمان برنامه - متخذه ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۴ (‌کمیسیون برنامه)

ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود بودجه پرسنلی و اداری سازمان برنامه را در تیر ماه ۱۳۳۴ به مأخذ یک دوازدهم بودجه مصوب‌سال ۱۳۳۳ پرداخت نماید.

تصمیم متخذه مورخ ۳۴٫۴٫۲۴ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مشتمل بر ماده واحده دایر به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه پرسنلی و اداری‌سازمان برنامه در تیر ماه ۱۳۳۴ صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت