تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۳۳‌سازمان برنامه متخذه ۱۳۳۴٫۲٫۱۶ (‌کمیسیون برنامه) - مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴

ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود بودجه پرسنلی و اداری سازمان برنامه را در اردیبهشت ماه به مأخذ یک دوازدهم بودجه مصوب‌سال ۱۳۳۳ پرداخت نماید.

تصمیم متخذه مورخ ۳۴٫۲٫۱۶ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مشتمل بر ماده واحده دایر به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه پرسنلی و اداری‌سازمان برنامه در اردیبهشت ماه ۳۴ صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت