تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین در مورد بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۴۸ سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین در مورد بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۴۸ سازمان برنامه - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون برنامه.

‌ماده واحده - به استناد ماده ۳۵ قانون عمرانی برنامه چهارم کشور بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۴۸ سازمان برنامه به مبلغ هفتصد و نود‌میلیون (۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شامل ۵ تبصره و بیست ماده تصویب و طبق صورت ریز پیوست اجازه مصرف آن داده می‌شود.

‌تبصره ۱ - مدیر عامل سازمان برنامه مجاز است اعتبار هر یک از مواد هزینه را بدون این که در جمع کل بودجه تغییری حاصل شود حداکثر تا میزان‌ده درصد (۱۰%) کاهش یا افزایش دهد و بیش از آن با اجازه کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد بود.

‌تبصره ۲ - حداکثر مزایای شغلی برای آخرین درجه پایه ۱۴ طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان برنامه مصوب ۱۳۴۲٫۴.۵ هیأت وزیران و با‌توجه به تبصره ماده ۳۸ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور کماکان بر اساس تبصره ۳ بودجه مصوب سال ۱۳۴۳ تعیین می‌گردد.

‌تبصره ۳ - سازمان برنامه مجاز است از محل دو درصد (۲%) بهره وام مسکن کارکنان خود جهت کمک به شرکت تعاونی و بیمه وام مسکن آنها‌استفاده نماید.

‌تبصره ۴ - سازمان برنامه مجاز است از محل مانده پرداخت نشده بودجه سال ۱۳۴۷ هزینه‌های اداری و استخدامی خود را که پرداخت آن در سال۱۳۴۷ میسر نگردیده انجام دهد.

‌تبصره ۵ - طبق قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور حقوق و مزایای سه نفر اعضاء هیأت حسابرسی و کارکنان مورد نیاز آن در‌سال ۱۳۴۸ از محل بودجه اداری و استخدامی سازمان برنامه قابل پرداخت خواهد بود.

‌تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اسفند ماده ۱۳۴۷ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی و در تاریخ‌روز چهار شنبه بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۴۷ کمیسیون برنامه مجلس سنا به استناد ماده ۳۵ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور اتخاذ گردیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۶ - صفحه ۳۵۱۶ الی ۳۵۲۷