تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه افزایش سطح اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه افزایش سطح اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸ - - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون برنامه دو مجلس – این قانون در تاریخ ۳ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دائر به اجازه افزایش سطح اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸ برنامه چهارم عمرانی کشور را از ۸۷ میلیارد ریال به ۹۹٫۲ میلیارد ریال‌افزایش دهد.

تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده در اجرای ماده ۴ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در جلسه سه‌شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل وهشت به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی و در جلسه سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب‌ کمیسیون برنامه مجلس سنا رسیده.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی